Διαχειριστείτε τις δυνατότητες ελέγχου στο iTunes για Windows

Χρησιμοποιήστε τον γονικό, εταιρικό και εκπαιδευτικό έλεγχο στο iTunes για να περιορίσετε περιεχόμενο.

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για το iTunes 7.1, ή νεότερη έκδοση, που χρησιμοποιείται σε υπολογιστές Windows.

Οι διαχειριστές συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιούν τον γονικό, εταιρικό και εκπαιδευτικό έλεγχο στο iTunes για Windows για να ορίζουν περιορισμούς περιεχομένου.

Στα βήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, χρησιμοποιείται ο Επεξεργαστής Μητρώου (Regedit.exe) για την πραγματοποίηση αλλαγών στο μητρώο των Windows. Ακόμη κι αν είστε έμπειρος χρήστης του Επεξεργαστή Μητρώου, δημιουργήστε πρώτα εφεδρικό αντίγραφο του μητρώου. Αν κάνετε κάποιο λάθος, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στον υπολογιστή ή να μην πραγματοποιείται εκκίνηση των Windows.

Κλειδιά μητρώου για τον γονικό έλεγχο

Η διαχείριση του γονικού ελέγχου για το iTunes για Windows πραγματοποιείται από δύο κλειδιά μητρώου.

Σε Windows XP και Windows Vista 32 bit, Windows 7, Windows 8 και Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Σε Windows Vista 64 bit, Windows 7, Windows 8 και Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Ορισμός προτιμήσεων γονικού ελέγχου

Η μοναδική τιμή χρήστη [SID] είναι μια αναπαράσταση συμβολοσειράς του αναγνωριστικού ασφαλείας ενός λογαριασμού χρήστη. Συνήθως, έχει τη μορφή: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Κάθε λογαριασμός χρήστη έχει διαφορετική μοναδική τιμή χρήστη [SID]. Γι’ αυτόν τον λόγο, το iTunes μπορεί να αποθηκεύσει μοναδικές προτιμήσεις γονικού ελέγχου για κάθε χρήστη ξεχωριστά στο HKEY_LOCAL_MACHINE. Για να ορίσετε τις προτιμήσεις γονικού ελέγχου που έχουν ληφθεί από νέους λογαριασμούς χρήστη, δημιουργήστε τες στα ακόλουθα κλειδιά μητρώου.

Σε συστήματα Windows 32 bit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Σε συστήματα Windows 64 bit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Το iTunes 8.0.2 και οι νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν τις τιμές σε αυτά τα κλειδιά όταν δεν υπάρχουν οι μοναδικές τιμές χρήστη [SID].

Το iTunes αποθηκεύει τις προτιμήσεις γονικού ελέγχου σε πέντε τιμές μητρώου. Το iTunes χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές όταν ο γονικός έλεγχος είναι κλειδωμένος:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

Το iTunes 8.0.2 και οι νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν αυτές τις τιμές όταν δεν υπάρχουν οι μοναδικές τιμές χρήστη [SID]:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Το iTunes χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές όταν ο γονικός έλεγχος είναι ξεκλείδωτος:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Τιμές για UserFlags και AdminFlags

Όνομα UserFlags ή AdminFlags Δεκαεξαδική τιμή
(μόνο όταν πραγματοποιείται χειροκίνητη επεξεργασία της τιμής μητρώου προγράμματος-πελάτη)
Δεκαδική τιμή
(μόνο όταν χρησιμοποιείται μια τιμή μητρώου μέσω Πολιτικής ομάδας)
Σημειώσεις
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Αυτή η σημαία απενεργοποιεί μόνο το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Δεν απενεργοποιεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

προστέθηκε στο iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

προστέθηκε στο iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

προστέθηκε στο iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

προστέθηκε στο iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

προστέθηκε στο iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

προστέθηκε στο iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

προστέθηκε στο iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

προστέθηκε στο iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

προστέθηκε στο iTunes 11.3

Τιμές για UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit και AdminTVShowsLimit

Αυτές οι τιμές μητρώου δεν είναι καταγεγραμμένες δημοσίως. Οι διαχειριστές συστημάτων συνήθως απασχολούνται μόνο με τις προτιμήσεις γονικού ελέγχου που έχουν οριστεί στις τιμές μητρώου UserFlags και AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit και UserTVShowsLimit

Αυτές οι τιμές μητρώου αναπαριστούν έναν ξεκλείδωτο γονικό έλεγχο. Έχουν οριστεί στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER, ώστε οι χρήστες να μπορούν να γράφουν σε αυτές ακόμη κι αν δεν έχουν αυξημένα προνόμια. Επομένως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις τιμές μητρώου αν θέλετε να μην επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν τον γονικό έλεγχο που ορίζετε.

Το iTunes ακολουθεί τους περιορισμούς που έχουν οριστεί στις τιμές μητρώου UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID και UserGamesLimit μόνο όταν:

 • Δεν έχει οριστεί καμία τιμή για την AdminFlags στο HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Το δυαδικό ψηφίο kParentalFlags_Locked στην τιμή AdminFlags έχει οριστεί στο 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit και AdminTVShowsLimit

Αυτές οι τιμές μητρώου αναπαριστούν έναν κλειδωμένο γονικό έλεγχο. Έχουν οριστεί στο κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE και οι χρήστες χρειάζονται αυξημένα προνόμια για να τις γράψουν.

Το iTunes ελέγχει εάν υπάρχει μια τιμή AdminFlags για τον τρέχοντα χρήστη που να υποδεικνύει ότι ο έλεγχος είναι κλειδωμένος. Εάν υπάρχει μια τέτοια τιμή, το iTunes χρησιμοποιεί αυτήν την τιμή και αγνοεί οποιαδήποτε Τιμή Userxxx στο HKEY_CURRENT_USER.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι τιμές Adminxxx ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου αν ο έλεγχος είναι ξεκλείδωτος. Μόνο οι τιμές Userxxx διατηρούνται, αλλά ο κλειδωμένος έλεγχος στην AdminFlags παραμένει ενημερωμένος.

Προδιαμόρφωση γονικού ελέγχου

Για να προδιαμορφώσετε τον γονικό έλεγχο, ορίστε τις τρεις τιμές μητρώου στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls για κάθε λογαριασμό χρήστη.

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε έναν από αυτούς τους τρόπους:

 • Χρησιμοποιήστε το iTunes για να διαμορφώσετε και να κλειδώσετε τις προτιμήσεις γονικού ελέγχου για έναν χρήστη και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις τιμές για αυτόν τον χρήστη στα κλειδιά μητρώου για άλλα αναγνωριστικά ασφαλείας λογαριασμού χρήστη (SID). Προτού το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται να ορίσετε σημαίες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη διεπαφή χρήστη του iTunes. 
 • Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου για να ορίσετε τις τιμές του γονικού ελέγχου.

Για να προδιαμορφώσετε τον γονικό έλεγχο για λογαριασμούς που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί ή χρησιμοποιηθεί, ορίστε τις ακόλουθες τιμές.

Για εκδόσεις 32 bit του iTunes σε εκδόσεις 32 bit των Windows ή για εκδόσεις 64 bit του iTunes σε εκδόσεις 64 bit των Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Για εκδόσεις 32 bit του iTunes σε εκδόσεις 64 bit των Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Αν δεν υπάρχουν μοναδικά κλειδιά λογαριασμού στο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls, το iTunes χρησιμοποιεί τα κλειδιά στο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Για να μην επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν τον γονικό έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η τιμή kParentalFlags_Locked έχει οριστεί στο κλειδί AdminFlags.

Όταν ορίζετε αυτές τις σημαίες, να θυμάστε ότι:

 • Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτές τις σημαίες στη διεπαφή χρήστη του iTunes.
 • Αυτές οι ρυθμίσεις σημαίας εφαρμόζονται μόνο όταν ορίζετε το κλειδί kParentalFlags_Locked. Αν δεν κλειδώσετε την AdminFlags, το iTunes αγνοεί τις ρυθμίσεις.
 • Πρέπει να ορίσετε αυτές τις ρυθμίσεις σημαίας στην AdminFlags. Αν τις ορίσετε στην UserFlags, δεν εφαρμόζονται.
Όνομα UserFlags ή AdminFlags Δεκαεξαδική τιμή
(μόνο όταν πραγματοποιείται χειροκίνητη επεξεργασία της τιμής μητρώου προγράμματος-πελάτη)
Δεκαδική τιμή
(μόνο όταν χρησιμοποιείται μια τιμή μητρώου μέσω Πολιτικής ομάδας)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Για παράδειγμα, για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Έλεγχος για ενημερώσεις συσκευής», ορίστε την τιμή μητρώου AdminFlags για τις kParentalFlags_Locked και kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates σε 0x40000000.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: