Γνωστοποιήσεις διακομιστών web της Apple

Αυτό το άρθρο αποδίδει εύσημα σε άτομα που έχουν αναφέρει πιθανά προβλήματα ασφάλειας στους διακομιστές web της Apple.

Εύσημα

4/10/2020 getsupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/10/2020 authors.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/9/2020 register.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/9/2020 podcastsconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/9/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/9/2020 banners.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/9/2020 apollo.geo.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/9/2020 sift.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/9/2020 atlaslms.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/9/2020 appstoreconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/9/2020 atlaslms.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2020 appleseed.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2020 atlaslms.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2020 itunesu.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2020 itunesu.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/9/2020 atlaslms.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/8/2020 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/8/2020 events.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/8/2020 p37-fmfmobile.icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2020 idmsac.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2020 p37-iworkexportws.icloud.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/8/2020 mapsconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/8/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ahmed Alwardani (linkedin.com/in/alwardani) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/8/2020 iadworkbench.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/8/2020 authors.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/8/2020 mfi.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus), Samuel Erb (@erbbysam) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/8/2020 iadworkbench.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/8/2020 gbiportal-apps-external.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εισαγωγής SQL. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/8/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ritik Chaddha (@RitikChaddha) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/8/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/8/2020 sse-ws.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/7/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Arpit Borawake (linkedin.com/in/rpt) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/7/2020 ade.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/7/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Varun Gupta (linkedin.com/in/varun-gupta-79130615a) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/7/2020 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Akash Basnet (akashbasnet.com.np) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/7/2020 appstoreconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Samuel Erb (@erbbysam), Samuel Curry (@samwcyo), Brett Buerhaus (@bbuerhaus) και Ben Sadeghipour (@nahamsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/7/2020 movies.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/7/2020 itunespartner.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Emad Youssef (@Sy3Omda) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/7/2020 nova.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alper TECİMER (linkedin.com/in/alper-tecimer) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

14/7/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Stu (github.com/Stu2014) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/7/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Muhammad Irfan Sulaiman (@mirfansulaiman) του PT Vantage Point Security Indonesia για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/7/2020 conf.turi.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Gaurav Ghule (linkedin.com/in/gaurav-ghule-202aa714a/) και Virendra Tiwari (www.linkedin.com/in/virendratiwari) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/7/2020 deploy.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Shrestha (twitter.com/bughunter04) από την Teqfocus Consulting για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/7/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jon Barber (barbersec.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/6/2020 cl1.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον P1g3@D0g3 (payloads.info) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/6/2020 forums.developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/6/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sercan Sayitoğlu (linkedin.com/in/sercansayitoglu) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/6/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sercan Sayitoğlu (linkedin.com/in/sercansayitoglu) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/6/2020 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εισαγωγής SQL. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Piyush Patil (www.linkedin.com/in/piyush-patil-cybersecurity-consultant) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/6/2020 lists.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Chirag Gupta (linkedin.com/in/chiraggupta8769) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/6/2020 training.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Borja Berastegui Anzorandia για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/6/2020 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Fedor Indutny (@indutny) του PayPal για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/6/2020 checkcoverage.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Baki KOZAK (bakikozak.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/5/2020 locate.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/5/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zahid (facebook.com/zappstiko) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/5/2020 lists.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jack Wherry (jackwherry.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/5/2020 cdn-apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nicholas Botticelli (linkedin.com/in/nick-botticelli) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/5/2020 iforgot.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aariz Khan (linkedin.com/in/aarizkhan) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/4/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anish Khatri (anishkhatri.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/4/2020 idmsa.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Bhavuk Jain για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/4/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gaurang Bhatnagar (linkedin.com/in/iamgaurangbhatnagar) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/4/2020 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον KhunMyat (@khunmyat_) από το fb.com/k.no0b για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/4/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ahmad Halabi of CyberIronClad (cyberironclad.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/4/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Thijs Alkemade από την Computest για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/4/2020 ogcportal-ext.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Hoang Quoc Thinh από τη CyberJutsu.IO για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/3/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Abdullah H. AlJaber (@aljaber) του aj.sa για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/3/2020 software.apple.com.

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.Com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/3/2020 gigafiles.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Riza Sabuncu (linkedin.com/in/rizasabuncu) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/3/2020 iad.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Thierno DIOP (twitter.com/g33kdiop) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/3/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Raphael Karger (linkedin.com/in/raphael-karger/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/3/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rizki Rahmanda για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/3/2020 trailers.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ala Arfaoui (facebook.com/alaa.arfaoui) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/3/2020 macosforge.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alex Chepovetsk (linkedin.com/in/alexchepovetsky) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/3/2020 search.developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Janmejaya Swain (linkedin.com/in/janmejayaswainofficial) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/3/2020 inn.stg.ls.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/3/2020 cooljobs.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Simon Winter (w1n73r.de) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/3/2020 appads.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sandeep Vishwakarma (linkedin.com/in/sandeepvishwakarma1) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2020 register.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Andreas Fay-Roßbach και Michael Karshüning από τη Finanz Informatik GmbH & Co. KG για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/2/2020 webkit.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ayan Saha για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/2/2020 ecommerce-qa.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Asaf Aprozper (@3pun0x) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/2/2020 gsp4-cn.apple.com/

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Avishek Nayal (khannasecurity.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/2/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Freddie Leeman (freddieleeman.nl) του URIports (uriports.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/2/2020 testflight.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rupesh Kokare (linkedin.com/in/rupesh-kokare-b63a78145/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/2/2020 hblrcvrweb.icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mustafa @c0braBaghdad1 για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/2/2020 help.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον CodeColorist του Ant-Financial LightYear Labs για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/2/2020 checkcoverage.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kamran Saifullah για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/2/2020 checkcoverage.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Harsh Jaiswal για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/2/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jordan Philip από τη Mobile Solutions (linkedin.com/in/jordan-p-4730102a/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/2/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Oag για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/2/2020 exchange-prz.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/2/2020 lists.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nishant Agarwala για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/2/2020 bugs.swift.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Habib, τον κ. Seyed Hojjat Hosseini και τον δρ. AmirMohamad Katiraei για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/2/2020 austin.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/2/2020 mps.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/2/2020 iworktrialbuy.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 pfd.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seyed Ali Mirheidari για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 gsp1.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seyed Ali Mirheidari για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mahmut Esat Yıldırım (@MahmutEYildirim) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 webkit.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Joshua Maddux από την PKC Security για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Lee Jun Oh του Kyung Hee University για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 appldnld.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2020 sift.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jeffrey Hoekema (linkedin.com/in/jeffrey-hoekema) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/2/2020 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Brian Carpenter (geeknik-labs.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/2/2020 applepaysupplies.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sumit Sahoo (Sumitsahoo.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/2/2020 securemetrics.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nikhil Sahoo (linkedin.com/in/nikhil-sahoo-87204b106/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/1/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sultan Haikal M.A (twitter.com/SultanMoeslim) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/1/2020 help.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον CodeColorist του Ant-Financial LightYear Labs για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/1/2020 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Younes Bousfiha (@CoderYounes) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/1/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pratik Dabhi (linkedin.com/in/pratikmdabhi) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/1/2020 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pratik Dabhi (linkedin.com/in/pratikmdabhi) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

14/1/2020 swift.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aditra Andri Laksana (twitter.com/Wayc0de) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

14/1/2020 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Bradley Mackey (bradleymackey.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/1/2020 forums.developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Deepak Natanmai (linkedin.com/in/deepaknatanmai) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/1/2020 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Deepak Natanmai (linkedin.com/in/deepaknatanmai) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/12/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aryan Sinha (aryansinha.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/12/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rahul Gupta (linkedin.com/in/rahul-gupta-sec-prof) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/12/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pankaj Kumar Thakur (@Nep_1337_1998) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/12/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Loïc Ft (@ftLoic) του wevolve.yt για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/12/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ryan Kovatch (9to5Google) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/12/2019 vpp.itunes.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sattar jabbar (facebook.com/vipexploiter) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/12/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Geet Vaishnav (securitybulls.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/12/2019 mysupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Noah Roskin-Frazee για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/12/2019 supportchat.apple.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Fahimul Kabir Lemon του Secminers Bangladesh για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/12/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον DDV_UA για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/12/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nimrod Levy of scorpiones.io για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/12/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον DDV_UA για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/12/2019 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Raphael Robert (@raphaelrobert) του Wire. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/12/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον SecAnalysts (@secanalysts) του belitungcyber για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/11/2019 forums.developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Lütfü Mert Ceylan για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/11/2019 appleteacher.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jyotirmoy Roy (@rjyotirmoy) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/11/2019 ams.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pankaj Kumar Thakur (NEPAL) @Nep_1337_1998 (linkedin.com/in/pankaj1261) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/11/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον DDV_UA για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/11/2019 pcr.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aditra Andri Laksana (@Wayc0de) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/11/2019 checkcoverage.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Eimène Baraket (fr.linkedin.com/in/eimene-baraket-7b505511b) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/11/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Andrei Manole (linkedin.com/in/iulian-manole) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/11/2019 movies.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Okan Kurtuluş (linkedin.com/in/okankurtuluss) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/11/2019 secure1.store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Raphael Robert του Wire (@raphaelrobert) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/11/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Robert Wiggins (bishopfox.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/11/2019 itunes.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ronak Nahar (linkedin.com/in/naharronak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/11/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tarun Mahour (@sratarun) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/11/2019 booktravel.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王亮 από το Jilin University για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/11/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yaroslav Babin (@yarbabin) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/10/2019 iCloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον William Walker από το University of Delaware για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/10/2019 swift.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vikas Srivastava (linkedin.com/in/007vikaxh) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/10/2019 mail.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον xiaodong (@xiaodon17445981) (linkedin.com/in/dong-xiao-91912111a) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/10/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sardarescu Louis Aurel για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/10/2019 privaterelay.appleid.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mihail Burduja (@MihailBurduja) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/10/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Andrea Bocchetti για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/10/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wanybug.com (linkedin.com/in/wAnyBug) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/10/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vikas Srivastava για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/10/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Mathieu Huysman και Prabhjot Dunglay (linkedin.com/in/prabhjotdunglay) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/10/2019 swscan.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Romesh chander (@romeshchandar) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/10/2019 jobs.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Philip Kronawetter για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/10/2019 supportdownload.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tibin Sunny (facebook.com/TibinSunny95) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/10/2019 ams.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον VYSHNAV N K από τη Sage Intacct. (vyshnavvizz.blogspot.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/10/2019 mapsconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pankaj Kumar Thakur (@Nep_1337_1998) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/10/2019 enterprise.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 范智程 για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/9/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 (linkedin.com/in/wAnyBug/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/9/19 widgets.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ThuraMoeMyint (@mgthuramoemyint) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/9/2019 locate.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jacob Greenfield για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/9/2019 mysupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Shady Gamal για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/9/2019 mficpcp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pankaj kumar Thakur (Nepal) @Nep_1337_1998 για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/9/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Mathieu Huysman και Tim De Wachter από τη Cyrex για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/9/2019 apple.com.tr

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/9/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Pierguido Iezzi, Raoul Chiesa και τη Cyber Research Team από τη Swascan για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/9/2019 feedbackassistant.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pranjal Saxena (@pranjal9599) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2019 apple-hk.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 (linkedin.com/in/wAnyBug/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2019 1to1computing.com.au

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 (linkedin.com/in/wAnyBug/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/9/2019 mynews.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 刘洪泽 από το 360.cn για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/9/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jaime Ivàn Mendoza Ribera από τη BOLIVIA - COTAS για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/8/2019 jobs.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Philip Kronawetter για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/8/2019 jobs.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Philip Kronawetter για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/8/2019 mynews.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jayson Vasquez Rubio (School: ISAT-U) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/8/2019 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Blake Rand από το Grandview Preparatory School για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/8/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yassine Algangaf για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/8/2019 mynews.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jayson Vasquez Rubio για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/8/2019 music.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zachary Seguin (zacharyseguin.ca) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/8/2019 live-promotions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/8/2019 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον K. Vinothkumar (@vinnyvinoth242) (linkedin.com/in/vinnyvinoth) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/8/2019 webkit.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Joshua Maddux για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/8/2019 search.developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Xavier Jurado για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/8/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ratnadip Gajbhiye (fb.com/Mr.Ch4rLi3) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/8/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Andras Toth για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2019 locate.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jacob Greenfield για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα Faast από την ElevenPaths για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/8/2019 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον K.VINOTHKUMAR (@vinnyvinoth242) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/8/2019 cdn-xp-ingest.edge.apple

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 (wAnyBug.Com) από τη SAINTSEC για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/8/2019 mapsconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tinu Tomy (@TinuRock007) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/8/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Joel Verghese (KrizzSK) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/8/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Hein Thant Zin (@H3Lowr) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/7/2019 podcaster.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα 无心、@233sec Security Team για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Robbie Wiggins – Bishopfox για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/7/2019 getsupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Noah Roskin-Frazee για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/7/2019 collection.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους S.P.Vasantha Kumar, Tony Caleb, Vishnu Raj από την Infoziant και τον Tamil Nadu για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/7/2019 podcaster.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 荣智坤T1anming (tianmingsec.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Robbie Wiggins – What Security για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seyed Hojjat Hosseini (hojat.net) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Aniruddha Ashok Khadse (linkedin.com/in/aniruddha-khadse-7852a6101) και Avanish Pathak (Aims University, Banglore) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/7/2019 buy.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ayoub AIT ELMOKHTAR (@aessadek) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/7/2019 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Omur Ugur, Tansel ÇETİN για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Habib, τον κ. Seyed Hojjat Hosseini και τον δρ. AmirMohamad Katiraei για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Omur Ugur (linkedin.com/in/omurugur-sibergüvenlik/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/7/2019 training.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Herane Malhotra για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/7/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Saleeq Mohamed από την Artistic Eng. Models για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/6/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tillson Galloway για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/6/2019 ade.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/6/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Syed Abuthahir (linkedin.com/in/developerabu) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/6/2019 mapsconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον N.Karthik για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/6/2019 mficpcp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον wAnyBug για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/6/2019 crl.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/5/2019 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Callum Carney για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/5/2019 search.lists.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/5/2019 collection.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον vasantha, Vasantha Kumar.S.P. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/5/2019 events.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Antonio Fernandes (fernandes.es) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/4/2019 appleid.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yadnyawalkya Tale για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/4/2019 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Samet ŞAHİN για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/4/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Cyril Cuvelier από το Marcq Institution για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/4/2019 jobs.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Maxime Guerreiro (@punkeel) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2019 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον David Murdock για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/4/2019 info.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Cheryl Pottberg για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/4/2019 idmsac.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/4/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jaime Ivàn Mendoza Ribera από τη BOLIVIA - COTAS για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/4/2019 outsideapple.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yashvier Kosaraju για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/4/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jelle Ursem για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/4/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ronnie T Baby (linkedin.com/in/ronnietbaby) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/4/2019 km.support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zekvan Arslan (@zekv4n) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/3/2019 xp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/3/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yusuf για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/3/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nawras Al Khaldi (Help AG) ια την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/3/2019 ticketing.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 (wAnyBug.Com) από τη SAINTSEC TEAM για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/3/2019 beddit.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mayur Manoj Gupta για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/3/2019 filemakerjobboard.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/3/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Angel Swe Zin Myint (Αναλυτή κυβερνοασφάλειας, MGEC Limited, Μιανμάρ), Aung Myat Thu (@xai_yak) και Vivek Krishna A από τη Zoho Corporation για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/3/2019 trailers.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can Yilmaz για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/3/2019 ade.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/3/2019 play.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gil Bahat από τη Magisto για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/3/2019 play.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2019 webcourier.push.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anders Kindberg για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2019 mapsconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kareem Mohammed (@KendoClaw1) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2019 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Chris Ball (twitter.com/chriswb) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/2/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Eugene Kaznacheev (ecwid.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/2/2019 investor.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/2/2019 info.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/2/2019 as-images.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Abbas Mamoun (facebook.com/AbassMamoun) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/2/2019 privacy.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jan-Christian Föh από το programmanstalt για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/2/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Stevan White από το Northwest Florida State College για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/2/2019 colormasters.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gocha Okradze για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/2/2019 bugreport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Adithyan Ak από το OWASP Coimbatore για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/2/2019 trailers.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/2/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ashish Gautam Kamble για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/2/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aung Myat Thu (@xai_yak) και τον Vivek Krishna A από τη Zoho Corporation για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/2/2019 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον MyoKo (@nutronex) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/1/2019 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Maciej Szymczak από το SECURITUM για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/1/2019 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Muhammad Faizan Akhtar για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/01/2019 filemakerjobbard.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 王邦宇 από το wAnyBug.Com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/1/2019 bugreport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ronald van der Meer (contact.vandermeer.frl) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/1/2019 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Eugene Kaznacheev από το Ecwid (ecwid.com), τον wytrawny_Dijkstra και τον 王邦宇 από το wAnyBug.Com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/1/2019 appstoreconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον sss από την ομάδα Qihoo 360 SkyEye για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/1/2019 swift.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον B.Dhiyaneshwaran από το Geek Freak (Tamilnadu) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/1/2019 ma-webcast-prod-mdn.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Dzianis Skliar (EPAM Systems) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/1/2019 locate.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nisheal A John από το Karunya University στην Ινδία για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/1/2019 carpoolkaraoke.applemusic.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/12/2018 github.com/apple

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Maksym Kraynyuk (facebook.com/mr.maxim) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/12/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Robert Wiggins για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/12/2018 swdlp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/12/2018 me.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Stevan White από το Northwest Florida State College για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/11/2018 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον João Pimenta για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/11/2018 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yakup Yücel (instagram.com/yakupceo) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/11/2018 vpp-fulfill.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Honc 章哲瑜 (@honcbb) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/11/2018 ecommerce.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Cem Onat Karagun (linkedin.com/in/cemkaragun) από τη Threat and Vulnerability Management Team από την IBTech για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/11/2018 appleid.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ariel Carbonaro (@SirKuryaki) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/11/2018 myevents.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pethuraj M (pethuraj.in) την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/11/2018 applepaysupplies.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sumit Sahoo για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/11/2018 colormasters.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gocha Okradze για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/11/2018 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Michael Mattioli από το mmattioli.com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/11/2018 xp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jacob Greenfield για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/11/2018 swift.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον B.Dhiyaneshwaran από το Geek Freak (Tamilnadu) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/10/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Raviteja Marella για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/10/2018 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/10/2018 myaccess.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gareth Bryan (linkedin.com/in/garethjbryan/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/10/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Akityo από την Topsec (Zhiqiang Li) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/9/2018 east-secvpn.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Marc-Etienne M.Léveillé από την ESET (eset.com/uk/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/9/2018 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tim Leung (@strayapanda) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/9/2018 cl5.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Egor Saltykov (@ansjdnakjdnajkd) από την Digital Security για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/9/2018 appstoreconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rajanish Pathak (@h4ckologic) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/9/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mikail Tunç (@emtunc) (emtunc.org) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/9/2018 cl5.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nishaanth Guna από την Appknox (@67616d654661636) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/9/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον François Gaudreault για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/9/2018 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Edison He (@0xedison) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/9/2018 corp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Léandre Forget-Besnard για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/9/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον U.Kiran vas Reddy (facebook.com/kiranreddyrebel) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/9/2018 getsupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mohan Kallepalli (@MohanKallepalli) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/9/2018 communities.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Man Shum (instagram.com/evmannn/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/8/2018 beatsprm-prz.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/8/2018 wellnessclassic.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/8/2018 appleid.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aryan Sinha (aryansinha.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/8/2018 shopnow.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/8/2018 facebook.appstore.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/8/2017 webcast.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/8/2018 pcr.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tyler Hawkins (hawkinsecurity.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2018 caldav.icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Numan Türle (@numanturle) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/8/2018 origin-tips-prn.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Leonid Hartmann (@_harleo) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/8/2018 collection.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/8/2018 bugs.swift.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Adesh Nandkishor Kolte από το Independent Security Researcher στην Ινδία (@AdeshKolte) και τον Agametov Rustam (@AgametovRustam) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/8/2018 mynews.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aaron Ghirardelli (linkedin.com/in/aaronghirardelli), έναν ανώνυμο ερευνητή, τον Ramy Khuffash από το Page Flows (linkedin.com/in/ramykhuffash/) και τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/8/2018 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/8/2018 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Berk İmran (@berk_imran) (Berkimran.com.tr) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/7/2018 ivpn3.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Belov Sergey (@kaimi_ru) (linkedin.com/in/bserg/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/7/2018 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Blake Rand από το Grandview Preparatory School για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/7/2018 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jaikishan Tulswani (@_iamjk) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/7/2018 solutions.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anil Tom (facebook.com/aniltomank) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/7/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ilia Bulatov (@barracud4_) και τον Alexandr Evstigneev (@sab0tag3d) από την Digital Security για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/6/2018 helposx.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Belov Sergey (@kaimi_ru) (linkedin.com/in/bserg/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/6/2018 rivftp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Paul Seekamp (linkedin.com/in/paulseekamp) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/6/2018 invisage.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Chinmay Patel (@Chinmay_228) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/6/2018 live-promotions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jonathan Bouman (protozoan.nl) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/6/2018 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anil Tom για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/6/2018 applemusicfestival.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Shubham Maheshwari (linkedin.com/in/shubhack319) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/6/2018 ara.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anas Mahmood (@CyberTiger) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/6/2018 ara.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anas Mahmood (@CyberTiger) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/6/2018 ma-tmp-lapp25.corp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον João Filho Matos Figueiredo (@joaomatosf) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/6/2018 ams-dr.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον João Filho Matos Figueiredo (@joaomatosf) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/6/2018 ams.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον João Filho Matos Figueiredo (@joaomatosf) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/6/2018 ara.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anas Mahmood (@CyberTiger) και τον Ismail Tasdelen (linkedin.com/in/ismailtasdelen/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/5/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sam Eizad (linkedin.com/in/sameizad) από τη Certezza για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/5/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tsubasa Iinuma από την Gehirn Inc. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/4/2018 feedback.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Havoc Guhan (குகன் ராஜா) από το தமிழ் பசங்க ஹேக்கர்ஸ் για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/4/2018 ecommerce.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Umesh P Jore (linkedin.com/in/umesh-jore-55015194) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/4/2018 asw-cdn.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kotaro Hikita (@KotaroHikita) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/4/2018 mp4ra.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Abhishek Sidharth (facebook.com/ab2op4u) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/4/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ravikumar Ulchala (in.linkedin.com/in/ravikumarulchala) και τον EA Akalanka Ekanayake από τη WinterShift Inc.

10/4/2018 gsx.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/4/2018 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Monika Talekar (linkedin.com/in/monika-talekar-oscp-8012b891) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/4/2018 volumeitunesprogramdownloadtool.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mikhail Klyuchnikov (Positive Technologies) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/3/2018 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Faiz Ahmed Zaidi Url (linkedin.com/in/faizzaidi) από την Provensec LLC Url (provensec.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/3/2018 credo.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/3/2018 gsxut.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rumak Ivan (vk.com/internet_bully) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/3/2018 ogcportal-ext.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον @Timedout από τη Moresec Security Team (moresec.cn) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/3/2018 gsx2ut-new.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rumak Ivan (vk.com/internet_bully) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/3/2018 esign.apple.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tansel ÇETİN (tanselcetin.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/3/2018 beta.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vyshnav N K (vyshnavvizz.dx.am) από την Kerala για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/2/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον KirtiKumar Anandrao Ramchandani (linkedin.com/in/kirtikumar-anandrao-ramchandani-ba949b153/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/2/2018 buy.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ayoub AIT ELMOKHTAR (@aessadek) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/2/2018 esign.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nick Kelley για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2018 bugreport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον John Daniel από την Etresoft, Inc. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/2/2018 corp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alexey Dorogin (@travgen) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/2/2018 pttest.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Deepak Holani από το Jaipur Engineering College and Research Centre (facebook.com/deepak.holani.5) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/1/2018 embed.apple.media 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Lewis Ardern (@LewisArdern) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/1/2018 ade.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ali Wamim Khan (@WamimKhan) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/1/2018 appleseed.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Florian Kiersch of ERNW GmbH (@fkp42k) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/1/2018 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Michael F (@TsundereDwarf), Morgan S (@14160) και Miku T για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/12/2017 lists.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ahmed atef abdou (linkedin.com/in/ahmed-pentest/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/12/2017 mfi.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/12/2017 cbl.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Juba Baghdad (@JubaBaghdad) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/12/2017 cbl.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους CongRong (@Tr3jer) και Kravchenko Stas (@zuh4n) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/12/2017 k.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anas Mahmood (@CyberTiger) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/12/2017 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rony Gigi για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/12/2017 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tansel ÇETİN (linkedin.com/in/tanselcetin) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/12/2017 consultants.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Steven Hampton (@Keritzy) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/12/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ερευνητή Yongjin Kim (adm1nkyj) ή adm1nkyj.kr για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/11/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Stephen Binns και Garry Shutler από την Cronofy (cronofy.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/11/2017 av.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Charles Truluck από το Porter-Gaud School για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/11/2017 auth.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Annybell Villarroel (@Annyv2) από την Auth0 για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/10/2017 facebook.itunes.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Wai Yan Aung (@waiyanaun9) και Hsu Myat Noe (@hsumyatno3) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/10/2017 iforgot.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yeasir Arafat (facebook.com/skylinearafat.arafat) από το Μπαγκλαντές, Ερευνητή κυβερνοασφάλειας και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/9/2017 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sarankumar VB (linkedin.com/in/saranvb/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/9/2017 your.beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Pal Patel από το LDRP-ITR και τον Pal Patel από το SJS για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/9/2017 iforgot.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Faid Mohammed Amine (@b4ckDo0r3d) από το Πανεπιστήμιο που ειδικεύεται στην Ανάπτυξη IT, τον Sagar Bhavar* (@sagarbhavar) από τη SecurView στο Πούνε και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/8/2017 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Taha Smily (@TahakhanTaha) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/8/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Corben Leo (sxcurity.github.io) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/8/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Moamen Basel (@momenbassel) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/8/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Corben Leo (sxcurity.github.io) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/8/2017 asw.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Raviraj Hariba Shedage για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/8/2017 developer.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Harnoorpreet Singh (facebook.com/preetnoorz) από το Nihal Singh Wala και τον Anas Mahmood (@AnasIsHere) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/8/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Josh English (@joshenglish) και Manuel Huez από την ProcessOut (processout.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2017 ssical-prz.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Chris Chan (linkedin.com/in/chriscjl) από τη VXRL για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/8/2017 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/8/2017 tw.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/8/2017 images.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Cem Onat Karagun (linkedin.com/in/cemkaragun) από το Τμήμα I.T. του Kocaeli University για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/8/2017 tw.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/8/2017 ws01.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yongjin Kim (adm1nkyj) ή adm1nkyj.kr για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/8/2017 rad.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Guifre Ruiz (guif.re) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/8/2017 solutions.filemaker.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα clickjacking. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Akbar kp από την Aforecybersec για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/7/2017 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kiyong Kwak (part23) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/7/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/7/2017 itunesu.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Marc Castejon από τη Silent Breach Inc. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/7/2017 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/7/2017 applepaysupplies.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kamil Sevi (@kamilsevi) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/7/2017 live-promotions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Fredrik Nordberg Almroth για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/7/2017 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον William Entriken (@fulldecent) από το phor.net για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/7/2017 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sven Soltermann (handyman.ch) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/6/2017 ssl.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ala Arfaoui (facebook.com/alaa.arfaoui) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/6/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gareth Bryan (linkedin.com/in/garethjbryan/) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/6/2017 feedback.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/6/2017 afsportal.euro.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vedachala (theinformationsecurity.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/5/2017 pttest.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seyed Morteza Haghiralsadat από το CERT Lab του Ferdowsi University στο Μασχάντ για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/5/2017 lists.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/5/2017 developer.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sadik Shaikh (linkedin.com/in/sadikshaikh) από το ExtremeHacking.org για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/5/2017 consultants.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Alviarez (@queseguridad) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/5/2017 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mohammed Israil (facebook.com/VillageLad) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/5/2017 investor.apple.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα clickjacking. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Blake Rand από το Grandview Preparatory School για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/5/2017 feedback.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seyed Morteza Haghiralsadat από το CERT Lab του Ferdowsi University στο Μασχάντ για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/5/2017 linkmaker.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/5/2017 webcast.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Adrien Paulet of Rbcafe (rbcafe.com) και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/5/2017 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/5/2017 search.developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/5/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Musab Alhussein (linkedin.com/in/musab1) από το RespondTeam.com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/5/2017 id.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/5/2017 bugreport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ερευνητή Daniel Compton (danielcompton.net) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/4/2017 your.beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Emre KOSEOGLU, Edwin Foudil (edwinfoudil.com) και Luke McInerney (linkedin.com/in/luke-mcinerney) από το Babson College για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/4/2017 getsupport.apple.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον @Timedout από τη Moresec Security Team (moresec.cn) και τον Yoni Ramon (linkedin.com/in/yoni-ramon-7a853430/) από την Tesla για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/4/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/4/2017 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mike Pieters (mikepieters.nl) από την bitsense για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/4/2017 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2017 ssl.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sam Edward Gaikwad (facebook.com/imzephyr) και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2017 retailjss.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2017 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2017 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Joel Ahlstedt (@jolle) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2017 clearmater.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Kravchenko Stas (@zuh4n) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/4/2017 atlaslms.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mustafa Hasan (@strukt93) από τη Netsparker για την αναφορά αυτού του προβλήματος. 

18/4/2017 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον MD. Toufique Imam Chowdhury (facebook.com/toufiqueimam) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/4/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vipin Chaudhary (@vipinxsec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/4/2017 opensource.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alec Blance (facebook.com/alec.blance) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/4/2017 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/3/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jose Carlos Exposito Bueno για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/3/2017 bugreport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seth Vargo (@sethvargo) από τη HashiCorp για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/3/2017 developer.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Joseph Jose (@josephjose_96) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/3/2017 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zain Amro (zaytoun.io) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/3/2017 filemakerjobbard.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Amol Bhure (linkedin.com/in/amolbhure/) από την Attify Inc. (attify.com), τον Ajay S. Kulal (@ajay_kulal) από το Dr. Homi Bhabha Vidyalaya και τον Gerardo Venegas (@v0raz) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/3/2017 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Owen Pragel (linkedin.com/in/owenpragel/).

21/3/2017 itunes.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Christian Goldbach (linkedin.com/in/christian-goldbach) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

21/3/2017 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/3/2017 getsupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Eusebiu Blindu (@testalways) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/3/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Daniyal Nasir (linkedin.com/in/daniyalnasir) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/3/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Akshay Jain για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/3/2017 bestbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Muhammad Khizer Javed από το SecurityBreached.com.pk, τον Kunal Khubchandani (@__kun4l__), τον Muhammad Uwais (@Muhd_Uwais_), τον Mohammed Abdul Raheem από το Shadan College of Engineering and Technology (Hyderabad) και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/3/2017 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Seyed Morteza Haghiralsadat και Sajjad Pourali από το CERT του Ferdowsi University στο Μασχάντ για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/3/2017 mfi.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nike.Zheng από το Webin Security Lab (dbapp security Ltd.), τον Zhaohuan από την Tencent Security Platform (security.tencent.com), και τον YongShao - Zhiyong Feng από την JDSEC (1aq.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/3/2017 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zhaohuan από την Tencent Security Platform (security.tencent.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/3/2017 ara.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nike.Zheng από το Webin Security Lab (dbapp security Ltd.), τον Zhaohuan από την Tencent Security Platform (security.tencent.com), και τον YongShao - Zhiyong Feng από την JDSEC (1aq.com), τον Terry Zhang από το Tophant.com, τον silence (@silence_darker), τον Yulu (yu1u.org) από την ομάδα ασφάλειας Guizhou Yulu και τον 4ft35t από το (knownsec.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/3/2017 aoschat.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Bharath Kumar (linkedin.com/in/BharathKumarMV) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/3/2017 discussions.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vladimir Dimitrijevski, τον Jubaer Al Nazi από τη ServerGhosts Bangladesh, τον IVAN DANILOV, τον Nurullah Demir (ndemir.com), τον Muhammad Zeeshan, τον Juhani Hautala, τον Abdel Hafid Ait Chikh (@hafidaitchik) και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/2/2017 affiliate.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jayson Vasquez Rubio από το Iloilo Science and Technology University, ISAT-U για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/2/2017 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα clickjacking. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους AbedAlqader Swedan (facebook.com/crypter1996a), Rahmat Nurfauzi (linkedin.com/in/rahmatnurfauzi) και Viral Maniar (@maniarviral) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/2/2017 direct.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ajay S. Kulal (@ajay_kulal) από το Dr. Homi Bhabha Vidyalaya στο Ταραπούρ για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2017 procurementportal.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sadik Shaikh (linkedin.com/in/sadikshaikh) από το ExtremeHacking.org για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/2/2017 idmsa.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ahsan Tahir (@AhsanTahirAT) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/2/2017 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Ashutosh Kumar (@divashutosh) και Callum Carney για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/2/2017 appleid.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/2/2017 iforgot.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kieran Claessens (kieranclaessens.be) από το Howest για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/2/2017 mynews.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Vishal Shukla (@shukla304), Abhishek Shroti (@Fake_Politics), Mustafa Hasan (strukt), Hussain Adnan Hashim (@hussain_0x3c), και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

30/1/2017 procurementportal.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Seyed Morteza Haghiralsadat (linkedin.com/in/seyed-morteza-haghiralsadat-05325471/), από το CERT LAB Ferdowsi University στο Μασχάντ του Ιράν.

27/1/2017 itunes.phgconsole.performancehorizon.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Vignesh.v (facebook.com/profile.php?id=100006823931855) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

24/1/2017 itunes.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sergey Bobrov (@Black2Fan) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/1/2017 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Anas Roubi (@Qasuar) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/1/2017 help.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rahul Dattatraya Kankrale από τη Servicenger για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/12/2016 myaccess.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Yogesh Anil Tantak (facebook.com/ytantak1) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/12/2016 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nikhil Kumar (linkedin.com/in/nikhil-kumar-20ba0a24/) από τη Neogrowth Credit Pvt. Ltd. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/12/2016 challengebasedlearning.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/12/2016 challengebasedlearning.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Er Pratik Panchal από την Infobit Technologies για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/12/2016 challengebasedlearning.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jon Bottarini (@jon_bottarini), τον Rui Silva (facebook.com/ruisilvaoficial), τον Kevin VALERIO (@conslight), τον Ahmed Abdalla Fathi (facebook.com/mr.alexseve), τον Max Prietzel, τον Emil Frits Bengtsson από την KHS και τον Nadi Abdellah (facebook.com/bloody.fang12) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/12/2016 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Mohammed El Bess (facebook.com/halbess) και Mohammad Abuhassan (facebook.com/anonfantom) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/12/2016 appleid.apple.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ramin Farajpour Cami για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/12/2016 myaccess.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Moulinneuf από τη SafeRail (saferail.fr/en) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/12/2016 myaccess.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jon Bottarini (@jon_bottarini) από τη HackerOne για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/12/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Greg Harris για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

7/12/2016 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Patrick Schlangen για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/11/2016 iadworkbench.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mustafa Hasan (strukt) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/11/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

28/11/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα clickjacking. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Kameshwar Thakur (securityspecialist.in) και Ramin Farajpour Cami (bugjoo.ir) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

18/11/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/11/2016 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mohamed A. Baset από τη Seekurity.com SAS de C.V. στο Μεξικό και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/11/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Manish Bhattacharya από το manishbhattacharya.com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/11/2016 opensource.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Dane Wachs από τη Ubiquitous Computing LLC και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/11/2016 ssl.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/11/2016 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Juha Suontausta από την Telia Company για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/11/2016 store.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Raad Firas Haddad (@raadfhaddad) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/11/2016 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tatsuki Maekawa από την Gehirn Inc. για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/10/2016 solutions.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nicholas R (linkedin.com/in/Nixholas) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/10/2016 searchads.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gökay Gündoğan (gokaygundogan.com.tr) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

19/10/2016 applepaysupplies.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Djoukhrab Djaber (facebook.com/djrootdz) από το Kasdi Merbah Ouargla University για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/10/2016 attache.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Tadj Youssouf (facebook.com/oc3f.dz)

10/10/2016 iforgot.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mourad Benzine για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/10/2016 developer.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Wai Yan Aung (@waiyanaun9) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/10/2016 procurementportal.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Eusebiu Blindu (@testalways) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/10/2016 qtdevseed.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Marco Cazzaniga για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/10/2016 qtdevseed.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον @kraken_kall για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/10/2016 qtdevseed.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/9/2016 getsupport.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Nicolas Francois από τη MeoW Sec για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/9/2016 swdlp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rakan Alotaibi (@hxteam) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/9/2016 checkcoverage.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Zee Shan (@z33_5h4n) από τη hacker1.xyz, τον Louis Lang (louislang.com), τον Ivan Danilov (linkedin.com/in/coderast) από την IPSERVER LLC, τον Gerardo Venegas, τον Edwin Foudil (edwinfoudil.com), τον Mustafa Hasan από τη Netsparker, τον Faizan Ahmad από τη Fsecurify (fsecurify.com), τον Orange Tsai από την DEVCORE, τον James262144XD και τον Joel Noguera (@niemand_sec) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

14/9/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Florian Kunushevci (facebook.com/misteriozi.pirat.kwg) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/9/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/9/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jake Eaton (linkedin.com/in/jake-eaton), τον Sahil Tikoo από το Thakur College, τον Rahul Dattatraya Kankrale (@RahulKankrale) από το servicenger.com, τον Matthew Telfer (MLT) από το Project Insecurity (@ret2libc) και τον Cameron Dawe από το Spam404 (@Spam404Online) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/9/2016 carrierlink.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον HexTitan για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

12/9/2016 identity.appple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Michael Stepankin από την Positive Technologies (@Artsploit) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/9/2016 presslogin.beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kenny Hietbrink (hietbr.ink) από το Syntra West για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/8/2016 privftp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα clickjacking. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mohamed A. Baset του Seekurity.com SAS de C.V. στο Μεξικό για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

31/8/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα Faast Team από το ElevenPaths.com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

29/8/2016 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ayoub Nait Lamine για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/8/2016 auth.me.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/8/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Lucas Toriello (linkedin.com/in/lucastoriello) από το ESIEA (C+V)° Laboratory για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/8/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Alexander Traud of (traud.de) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/8/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Brooke Schreier Ganz (@Asparagirl) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

9/8/2016 consultants-locator.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Abdullah Hussam (ahussam.me) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/8/2016 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Simon Maddox και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/7/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Ye Yint Min Thu Htut (YGN Ethical Hacker group yehg.net) και Satyam Rastogi (facebook.com/hackersatyamrastogi) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/7/2016 download.info.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ye Yint Min Thu Htut (YGN Ethical Hacker group yehg.net) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

25/7/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ahmed Elsobky (@0xSobky) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/7/2016 lookup-api.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Orange Tsai από την DEVCORE για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/7/2016 developer.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Dharamvir Bisht (linkedin.com/in/dharamvirbisht) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/7/2016 yuri.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Adrián Condes για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/7/2016 appstore.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/7/2016 retailjss.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/7/2016 itunesu.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Hasan Emre Özer για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/7/2016 canadaapp.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

23/6/2016 challengebasedlearning.org

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εισαγωγής SQL. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Shawar Khan (facebook.com/shawarkhanskofficial) (shawarkhan.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/6/2016 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα πλαστογράφησης αιτήματος μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Aaditya Purani από την IET-SEAS (@aaditya_purani) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

17/6/2016 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Cameron Dawe από το Spam404 (@Spam404Online) και τον Abhishek Shroti (@Fake_Politics) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/6/2016 foundationdb.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/6/2016 beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/5/2016 linkmaker.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/5/2016 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ye Yint Min Thu Htut (YGN Ethical Hacker group yehg.net) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/5/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Gary O'Leary-Steele (sec-1.com) και Graham Bacon (appcheck-ng.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/5/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Gary O'Leary-Steele από το sec-1.com και τον Graham Bacon από το appcheck-ng.com για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

6/5/2016 ecommerce.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sébastien Kaul για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/5/2016 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Akshay Jain (facebook.com/akshayjain011) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

5/5/2016 itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Akshay Jain (facebook.com/akshayjain011) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/4/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

22/4/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον SaifAllah benMassaoud από το Evolution Security GmbH - Government Laboratory (facebook.com/WhiteHatSecuri) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/4/2016 trailers.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Edwin Foudil (edwinfoudil.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

20/4/2016 jobs.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Cosmin Maier από το Zeroday.pro Labs για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

13/4/2016 trailers.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Edwin Foudil (edwinfoudil.com) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/4/2016 myaccess.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Latish Danawale (facebook.com/latish.danawale.14) και Suraj Mulik (facebook.com/suraj.mulik) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

14/4/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ing. Darnhofer Armin από το Optix-IO AG για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

16/3/2016 appleid.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mustafa Hasan (@strukt93) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

3/3/2016 training.apple.com 

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sandeep Singh Rehal από την NTT Europe για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/3/2016 wwdcservo.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/2/2016 consultants.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/2/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Richard Shupak (linkedin.com/in/rshupak) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

10/2/2016 icloud.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kieran Claessens (@KieranClaessens) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/2/2016 consultants.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Kapil Soni (Haxinos) από την Xowia Technologies στην Ινδία για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/2/2016 volume.itunes.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Guilherme Scombatti (linkedin.com/in/guilhermescombatti) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

8/2/2016 consultants.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Charfeddine Hamdi (@tws_charfeddine) από την Tunisian WhiteHat Security για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/2/2016 filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/2/2016 rtc.euro.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα clickjacking. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Guilherme Scombatti (linkedin.com/in/guilhermescombatti) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

2/2/2016 support.beatsmusic.com και support.burstly.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Harry M. Gertos για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

1/2/2016 presslogin.beatsbydre.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Harsh Jaiswal (@rootxflood) και Rudra για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

27/1/2016 rtc.euro.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mousab Elhag Hassan (facebook.com/mousab.elhag) από το mousab.com και έναν ανώνυμο ερευνητή για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

26/1/2016 apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον U.Kiranvas Reddy (fb.com/Kiranreddyrebel) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/1/2016 support.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Jaanus Kääp από το Clarified Security και τον Geoffrey Van Den Berge (@geoffreyvdberge) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

15/1/2016 wikid.filemaker.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα εκτέλεσης σεναρίου μεταξύ ιστότοπων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

11/1/2016 itunesconnect.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Rameen Mashhoon (hackerone.com/rmashhoon) για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

4/1/2016 ets-web.filemaker.apple.com

Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαμόρφωσης διακομιστή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Micheal Cottingham για την αναφορά αυτού του προβλήματος.

Προηγούμενες γνωστοποιήσεις διακομιστών web της Apple

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: