Αν βλέπετε το μήνυμα «Καμία υπηρεσία» ή «Αναζήτηση» στο iPhone ή το iPad

Αν βλέπετε το μήνυμα «Καμία υπηρεσία» ή «Αναζήτηση» στο iPhone ή το iPad σας (μοντέλο Wi-Fi + Cellular) ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο ή δεδομένα κινητού δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε σε σημείο με κάλυψη κινητού δικτύου. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  • Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε κινητό δίκτυο από το iPhone σας, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι ενεργοποιημένα στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα* *. Στο iPad, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα.
  • Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για περιαγωγή δεδομένων. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Επιλογές > Περιαγωγή δεδομένων.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα πώς να το κάνετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση ρυθμίσεων του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε

Για να ελέγξετε και να εγκαταστήσετε μη αυτόματα μια ενημέρωση ρυθμίσεων φορέα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi ή σε κινητό δίκτυο.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, θα δείτε μια επιλογή ενημέρωσης των ρυθμίσεων φορέα.
  3. Για να δείτε την έκδοση των ρυθμίσεων φορέα στη συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες και κοιτάξτε δίπλα στο στοιχείο «Φορέας».

Εάν εισαγάγετε νέα κάρτα SIM στο iPhone ή στο iPad σας, θα πρέπει να κατεβάσετε τις ρυθμίσεις του νέου παρόχου.

Αφαιρέστε την κάρτα SIM και τοποθετήστε την ξανά

Αν η κάρτα SIM έχει υποστεί φθορά ή αν δεν μπαίνει στην υποδοχή κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αφαίρεση της κάρτας SIM.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο επαναφέρονται επίσης τα δίκτυα και τα συνθηματικά Wi-Fi, οι ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και οι ρυθμίσεις VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Ενημερώστε το iPhone ή το iPad

Ενημερώστε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας

Τυχόν προβλήματα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή με τον λογαριασμό σας μπορεί να επηρεάσουν την κάλυψή σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για τα εξής:

  • Να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός σας είναι ενεργός και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις.
  • Να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διακοπές λειτουργίας στην περιοχή σας.
  • Να ελέγξετε ότι η συσκευή σας δεν έχει αποκλειστεί από τη λήψη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ότι έχει διαμορφωθεί με το σωστό πρόγραμμα δεδομένων.

Μόνο ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των στοιχείων του λογαριασμού σας. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τη σελίδα εξυπηρέτησης του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, ανατρέξτε στο άρθρο για την υποστήριξη παρόχων κινητής τηλεφωνίας της Apple ή σε μια online μηχανή αναζήτησης.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αν ο πάροχος κινητού δικτύου επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τον λογαριασμό σας ή το δίκτυο, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα κινητό δίκτυο, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, μπορεί να εμφανίζεται ο όρος «κινητή τηλεφωνία», αντί για «δεδομένα». Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Κινητή τηλεφωνία ή Ρυθμίσεις > Κινητή τηλεφωνία > Δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, αντί για Ρυθμίσεις > Δεδομένα ή Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Κινητό δίκτυο δεδομένων.

 

Published Date: