Σημειώσεις έκδοσης Logic Remote

Μάθετε τι νέο υπάρχει στο Logic Remote.

Νέες δυνατότητες στο Logic Remote 1.5.4

Σταθερότητα και αξιοπιστία

 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα όπου το Logic Remote θα μπορούσε να τερματιστεί απροσδόκητα κατά την ταχεία αλλαγή μεταξύ των προβολών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου το Logic Remote θα μπορούσε να τερματιστεί απροσδόκητα ή μερικές φορές να μην αποκρίνεται όταν πατάτε δύο φορές ένα κουμπί ενώ είναι ανοιχτό ένα αναδυόμενο μενού.

Μίκτης

 • Το Logic Remote μπορεί τώρα να προσθέσει το RemixFX στον κύριο δίαυλο εξόδου σε έργα surround.

 • Οι Αποστολές εμφανίζουν τώρα μια οπτική ένδειξη όταν είναι ενεργές οι Αποστολές στο Χειριστήριο σβησίματος.

 • Τα Χειριστήρια σβησίματος μπορούν πλέον να ρυθμιστούν μόλις τα αγγίξετε.

Live Loop

 • Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε στήλες στο πλέγμα Live Loops χρησιμοποιώντας το Logic Remote διατηρούνται τώρα όταν ένα έργο κλείνει και στη συνέχεια ανοίγει ξανά.

 • Η προβολή Βιβλιοθήκη κλείνει τώρα μετά τη μεταφορά των Apple Loops από τη Βιβλιοθήκη στο πλέγμα Live Loops.

Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων)

 • Είναι πλέον δυνατή η προσθήκη και η αφαίρεση υπογραμμών στο Step Sequencer χρησιμοποιώντας το Logic Remote.

Βιβλιοθήκη ήχων και περιεχόμενο

 • Το φίλτρο στη Βιβλιοθήκη ήχων στο Logic Remote παραμένει πλέον συγχρονισμένο με το φίλτρο στο Logic Pro για Mac.

Συνδεσιμότητα

 • Αν το Logic Remote αποσυνδεθεί από το Logic, εμφανίζει πλέον τις αλλαγές που έγιναν στις σειρές Step Sequencer στο Logic μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης.

Προηγούμενες εκδόσεις

Logic Remote 1.5.3

Απόδοση

 • Βελτιώθηκε η απόδοση της κύλισης στον Μίκτη.

Προσβασιμότητα

 • Το VoiceOver ανακοινώνει τώρα σωστά όλες τις τονικότητες.

 • Το VoiceOver ανακοινώνει τώρα σωστά το όνομα του κομματιού στην οθόνη LCD.

 • Το VoiceOver ανακοινώνει τώρα σωστά τη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής στην οθόνη LCD.

 • Το VoiceOver ανακοινώνει τώρα σωστά το κουμπί της επαναληπτικής αναπαραγωγής.

 • Διορθώνει ένα πρόβλημα όπου το VoiceOver μπορεί μερικές φορές να ανακοινώνει στην οθόνη LCD ένα κουμπί αρπισμού το οποίο δεν υπάρχει.

Μίκτης

 • Είναι πλέον δυνατή η μετακίνηση προσθηκών μεταξύ ενθέτων στον επιθεωρητή γραμμών καναλιών.

 • Η πρώτη υποδοχή προσθήκης στις γραμμές καναλιών με ανενεργά πρόσθετα είναι τώρα ορατή στο Logic Remote.

 • Είναι τώρα δυνατή η αντιγραφή/επικόλληση των ρυθμίσεων πρόσθετων μεταξύ της προβολής του Μίκτη και της προβολής χειριστηρίων προσθηκών.

 • Τα κουμπιά μετατόπισης για τη ρύθμιση «Sends on Faders» (Αποστολή σε Fader) είναι τώρα ορατά στον μίκτη του Logic Remote στη λειτουργία Independent Pan (Ανεξάρτητη μετατόπιση).

 • Οι αποστολές pre-fader υποδεικνύονται τώρα με διαφορετικό χρώμα στον Μίκτη.

Live Loop

 • Τώρα είναι δυνατή η διαγραφή ενός κομματιού από το πλέγμα Live Loop στο Logic Remote.

 • Τα κελιά στην ουρά στο πλέγμα Live Loop αναβοσβήνουν τώρα συγχρονισμένα μεταξύ τους αφού έχουν επιλεγεί ένα προς ένα.

 • Τώρα είναι δυνατή η διαγραφή ενός κομματιού Live Loop στο Logic Control.

 • Το Logic Remote εμφανίζει τώρα μια επισκόπηση κυματομορφής για ήχο που έχει εγγραφεί σε κελιά Live Loop μετά τη διακοπή της εγγραφής με το καθολικό κουμπί Transport Stop (Διακοπή μεταφοράς).

Βιβλιοθήκη ήχων

 • Τώρα είναι δυνατή η επιλογή ήχων από τη Βιβλιοθήκη ήχων στο MainStage με χρήση του Logic Remote.

Smart Control

 • Τα Smart Control στις συναυλίες κιθάρας MainStage είναι τώρα αξιόπιστα διαθέσιμα στο Logic Remote

Εντολές πλήκτρων

 • Η εντολή «Αναπαραγωγή από την τελευταία θέση εντοπισμού» λειτουργεί τώρα κατά το αναμενόμενο.

Έξυπνη βοήθεια

 • Δεν εμφανίζεται πλέον η περιττή ειδοποίηση «Unable to download Smart Help content» (Δεν είναι δυνατή η λήψη περιεχομένου Έξυπνης βοήθειας) κατά το εκ νέου άνοιγμα του Logic Pro για Mac σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο έχει ήδη ληφθεί.

Logic Remote 1.5.2

Τι νέο υπάρχει

 • Υποστήριξη για διευρυμένα εργαλεία του Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων) που επιτρέπουν ζωντανή εγγραφή βημάτων, επεξεργασία μελωδικών μοτίβων τυμπάνων και άλλα.

 • Παρέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

 • Υπάρχει τώρα μια καταχώριση για την εντολή «Save As (Αποθήκευση ως)» στο μενού «Settings (Ρυθμίσεις)».

 • Η προβολή «Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων)» τώρα περιλαμβάνει τη δυνατότητα εγγραφής ζωντανά στις σειρές.

 • Η προβολή «Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων)» τώρα προσφέρει μια Μονοφωνική λειτουργία για την απλοποίηση της επεξεργασίας μονοφωνικών μοτίβων, όπως γραμμών μπάσου.

 • Η προβολή «Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων)» στο iPad τώρα περιλαμβάνει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας εγγραφής εισόδου βημάτων.

Σταθερότητα και αξιοπιστία

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Logic Remote έκλεινε απροσδόκητα κατά την εναλλαγή της προβολής από «Key Commands (Εντολές πλήκτρων)» σε «Smart Help (Έξυπνη βοήθεια)» ενώ γίνεται λήψη του περιεχομένου της Βοήθειας.

Απόδοση

 • Η απόδοση της κύλισης στο Logic Remote είναι βελτιωμένη κατά την πλοήγηση στον Μίκτη με χρήση των πλήκτρων αριστερού και δεξιού βέλους στο Logic Pro.

Προσβασιμότητα

 • Το VoiceOver τώρα ανακοινώνει σωστά το κουμπί επιλογέα «Patch» όταν χρησιμοποιείται το Logic Remote με το MainStage.

 • Το πλέγμα Live Loops στο Logic Remote είναι τώρα προσβάσιμο με το VoiceOver.

 • Τα χειριστήρια Remix FX στο Logic Remote είναι τώρα προσβάσιμα με το VoiceOver.

Live Loop

 • Οι προσαρμογές που γίνονται στις παραμέτρους Alchemy Smart Controls τώρα εγγράφονται σωστά από το Logic Remote στο Live Loops.

 • Οι αλλαγές που γίνονται στο μενού «Settings (Ρυθμίσεις)» στο Live Loops τώρα εμφανίζονται όπως αναμένεται.

 • Είναι τώρα δυνατή η επιλογή πολλών κενών κελιών Live Loops στο Logic Remote.

 • Τα κελιά Drummer και μοτίβου του Live Loops μπορούν τώρα να μετακινούνται σε όλα τα κανάλια σε μια στοίβα καναλιών στο Logic Remote.

 • Είναι τώρα δυνατή η επιλογή πολλών κελιών στην ένδειξη Live Loops κατά μήκος της επάνω γραμμής στην προβολή Πληκτρολογίου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ένδειξη Live Loops κατά μήκος του επάνω μέρους του παραθύρου «Smart Controls & Fretboard (Smart Controls και Ταστιέρα)» εξαφανίζεται απροσδόκητα κατά την εναλλαγή της εμφάνισης «Hide Tracks (Απόκρυψη καναλιών)» στο Logic Pro.

 • Η σάρωση από μία στήλη ενεργοποίησης Live Loops σε μια άλλη στο Logic Remote τοποθετεί τώρα τα κελιά στην ουρά όπως αναμένεται στο Logic Pro.

 • Υπάρχει τώρα ένα χειριστήριο ενίσχυσης στο υπομενού «Playback (Αναπαραγωγή)» για τα κελιά Live Loops.

Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων)

 • Οι περιοχές μοτίβων Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων) τώρα συνεχίζουν να αναπαράγονται εάν η προβολή Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων) έχει αποκρυφθεί κατά την αναπαραγωγή και πατηθεί ένα κελί Live Loops για να προστεθεί ένα βήμα.

 • Το Pattern Inspector (Επιθεωρητής μοτίβων) τώρα περιλαμβάνει τη δυνατότητα ελέγχου των ρυθμίσεων καναλιών Legato, λειτουργίας αυτοματοποίησης και MIDI.

Μίκτης

 • Όταν μια έξοδος στο MainStage έχει ρυθμιστεί ως μονοφωνική, το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον ένα χειριστήριο μετατόπισης στη γραμμή καναλιών.

 • Η επιλογή ενός καναλιού του Μίκτη στο Logic Remote τώρα καταργεί την επιλογή άλλων πολλαπλών επιλεγμένων καναλιών.

 • Το στοιχείο μενού «Sends on Faders (Αποστολές σε χειριστήρια σβησίματος)» είναι τώρα σταθερά διαθέσιμο.

 • Η επιλογή εισαγωγών σε γραμμές καναλιών οργάνου λογισμικού τώρα συνεχίζει να λειτουργεί μετά την κατάργηση μιας προσθήκης οργάνου λογισμικού και την εισαγωγή μιας άλλης στη συνέχεια.

 • Το διπλό πάτημα ενός χειριστηρίου σβησίματος τώρα το επαναφέρει στην τιμή 0 dB όπως αναμένεται.

 • Τα χειριστήρια σβησίματος της έντασης ήχου τώρα παραμένουν ρυθμιζόμενα αφού μετακινηθούν στις θέσεις ελαχιστοποίησής τους.

 • Οι μετρητές καναλιών στον μίκτη τώρα συνεχίζουν να εμφανίζονται κατά την κύλιση της προβολής στο Logic Remote.

 • Τα αναδυόμενα παράθυρα αποστολών τώρα ανοίγουν αμέσως όταν πατηθούν.

 • Η προβολή της προσθήκης Alchemy δεν μεταβαίνει πλέον στη σελίδα 1 όταν η προβολή καναλιών ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

 • Η προβολή της προσθήκης Space Designer δεν μεταβαίνει πλέον στη σελίδα 1 όταν γίνεται επεξεργασία μιας τιμής στη σελίδα 2.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Logic Remote εμφάνιζε χειριστήρια σβησίματος απροσδόκητα για κανάλια που δεν περιλάμβαναν την επιλεγμένη αποστολή στη λειτουργία «Sends on Faders (Αποστολές σε χειριστήρια σβησίματος)».

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Logic Remote εμφανίζει απροσδόκητα τα χειριστήρια μίκτη όταν επιλέγεται ένα κανάλι φακέλου.

 • Η προβολή μίκτη στο Logic Remote ενημερώνεται τώρα πιο αξιόπιστα για να συμφωνεί με το Logic Pro.

 • Η σάρωση με δύο δάχτυλα στο Magic Trackpad 2 τώρα προσαρμόζει τα χειριστήρια σβησίματος της έντασης ήχου όπως αναμένεται.

Προσθήκες

 • Η εναλλαγή του κουμπιού «EQ On/Off (Ισοσταθμιστής ενεργός/ανενεργός)» στο Chromaverb δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον να μεταβαίνει το παράθυρο προσθήκης στη σελίδα 1.

Remix FX

 • Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη γραμμή φίλτρων για το Remix FX με ενεργοποιημένο το κλείδωμα FX τώρα αντικατοπτρίζονται όταν αποκαλύπτεται η πλήρης προβολή Remix FX.

 • Τώρα είναι δυνατή η προσπέλαση των καταχωρίσεων στο κάτω μέρος της προβολής Remix FX στο Logic Remote.

Smart Control

 • Η προβολή Smart Controls στο Logic Remote ενημερώνεται τώρα πιο αξιόπιστα για να συμφωνεί με το Logic Pro.

Αυτοματισμός

 • Τα χειριστήρια σβησίματος στο Logic Remote τώρα ενημερώνονται όπως αναμένεται κατά τη χρήση των λειτουργιών αυτοματοποίησης «Touch Trim (Αφή – Αποκοπή)» ή «Touch Relative (Αφή – Σχετική)».

Εντολές πλήκτρων

 • Οι νέοι δείκτες που δημιουργούνται με μια εντολή πλήκτρου στο Logic Remote τώρα είναι αμέσως ορατοί στο Logic Remote.

 • Με το πάτημα του πλήκτρου 1 σε ένα Smart Keyboard για να ανοίξει η προβολή «Smart Controls and Keyboard (Smart Controls και Πληκτρολόγιο)» δεν ανοίγει πλέον το Loop Browser (Περιήγηση loop) εάν το Loop Browser (Περιήγηση loop) εμφανιζόταν στην προηγούμενη προβολή.

 • Η προβολή «Key Commands (Εντολές πλήκτρων)» τώρα ανοίγει απευθείας στη σελίδα που προβλήθηκε τελευταία κατά την επιστροφή από μια άλλη προβολή.

 • Υπάρχει τώρα μια εντολή πλήκτρου «Save Project (Αποθήκευση έργου)» διαθέσιμη για το Magic Keyboard.

 • Επιλύει διάφορα προβλήματα κατά την εκτέλεση εντολών πλήκτρων με ένα πληκτρολόγιο Bluetooth συνδεδεμένο σε iPhone.

 • Το μενού «Edit Key Commands (Επεξεργασία εντολών πλήκτρων)» τώρα εμφανίζεται όπως αναμένεται μετά τη μετακίνηση της προβολής Βιβλιοθήκης στο κάτω μέρος.

 • Το πρόγραμμα επεξεργασίας «Key Commands (Εντολές πλήκτρων)» τώρα εμφανίζεται όπως αναμένεται μετά την επιλογή της εντολής «Edit Key Commands (Επεξεργασία εντολών πλήκτρων)» ενώ εμφανίζεται η γραμμή χρόνου.

Γενικά

 • Η προσθήκη δειγμάτων στο Drum Machine Designer δεν προκαλεί πλέον τη σύντομη εμφάνιση μιας μη αναμενόμενης ειδοποίησης στο Logic Remote.

 • Η ένδειξη χρόνου τώρα παραμένει ορατή κατά την εναλλαγή του προσανατολισμού της συσκευής από οριζόντιο σε κατακόρυφο στο iPhone.

 • Οι νότες τώρα διατηρούνται όπως αναμένεται κατά την εγγραφή MIDI με ενεργοποιημένο το Sustain στο Smart Keyboard.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η μετάβαση από το Remix FX στον Ισοσταθμιστή καναλιών μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα θολή ή κενή προβολή.

 • Η τοποθέτηση και το μέγεθος της βιβλιοθήκης κατά την εναλλαγή προβολών έχει βελτιωθεί.

Logic Remote 1.5.1

Σταθερότητα/Αξιοπιστία

 • Το Logic Remote δεν τερματίζεται πλέον μη αναμενόμενα μερικές φορές όταν παίζετε νότες σε ένα συνδεδεμένο κλαβιέ MIDI.

Μίκτης

 • Η προβολή μίκτη στο Logic Remote ενημερώνεται τώρα πιο αξιόπιστα για να συμφωνεί με το Logic Pro.

 • Στο iPad, η μετακίνηση ενός χειριστηρίου σβησίματος στον Μίκτη μετά από κύλιση δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον άλλα χειριστήρια σβησίματος να εμφανίζονται ότι μετακινούνται επίσης.

Live Loop

 • Το κουμπί «Grid Stop (Διακοπή πλέγματος)» συμπεριφέρεται τώρα όπως αναμένεται αφού πατήσετε «Επεξεργασία» στην προβολή Live Loop.

Όργανα αφής

 • Τα ηλεκτρονικά τύμπανα και τα Smart Controls τώρα εμφανίζονται αξιόπιστα όταν φορτώνετε patch για το Electronic Drum Kit (Κιτ ηλεκτρονικών τυμπάνων).

Logic Remote 1.5

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

 • Προσθέτει τη δυνατότητα ελέγχου του Step Sequencer (Ακολουθητής βημάτων) μέσω του iPad ή του iPhone για τη δημιουργία μπιτ, γραμμών μπάσου και μελωδιών.

 • Υποστηρίζει τις εντολές από το πληκτρολόγιο κατά τη χρήση ενός πληκτρολογίου Smart Keyboard ή Bluetooth.

Σταθερότητα και αξιοπιστία

 • Το Logic Remote δεν τερματίζεται απότομα πλέον μερικές φορές:

  • Κατά την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη μετά την προβολή του Μίκτη όταν είστε συνδεδεμένοι στο MainStage.

  • Κατά τη χρήση των Live Loop και του Remix FX σε iPhone.

Προσβασιμότητα

 • Το VoiceOver ανακοινώνει τώρα τα κουμπιά επιλογής προβολής στην επάνω γραμμή.

 • Η χρήση του VoiceOver για την απενεργοποίηση του Sustain στις Γραμμές συγχορδιών τώρα λειτουργεί σωστά.

Live Loop

 • Τα ονόματα σκηνών και τα κουμπιά ενεργοποίησης τώρα παραμένουν ορατά ενώ σύρετε τα κελιά Live Loop.

 • Το Live Loop συμπεριφέρεται τώρα πιο αξιόπιστα κατά την επιλογή και την ενεργοποίηση σκηνών.

 • Το παράθυρο «Scene Setting (Ρύθμιση σκηνής)» εμφανίζεται τώρα αξιόπιστα μετά την προσθήκη κομματιών στο Logic Pro.

 • Η σάρωση για ενεργοποίηση κελιών τοποθετεί τώρα με αξιοπιστία τα κελιά στην ουρά για αναπαραγωγή.

 • Το Logic Remote ενημερώνει τώρα αξιόπιστα την προβολή για την εμφάνιση των κελιών Live Loop που έχουν επιλεγεί στο Logic.

 • Το Logic Remote τώρα πραγματοποιεί κύλιση αξιόπιστα μετά την προσαρμογή του μεγέθους του πλέγματος Live Loop.

 • Οι κρατημένες νότες δεν αποκόπτονται πλέον απότομα όταν αρχίζει η εγγραφή κελιών.

 • Τα χρώματα των κελιών Live Loop εμφανίζονται τώρα σωστά όταν η επιλογή «Region Color» (Χρώμα περιοχής) έχει οριστεί σε «As Track Color» (Ίδιο με το χρώμα κομματιού) στο Logic Pro.

Μίκτης

 • Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες δύο δαχτύλων σε μια εξωτερική επιφάνεια αφής για τον έλεγχο μετατοπιστών, διακοπτών και χειριστηρίων σβησίματος.

 • Η προβολή μίκτη στο Logic Remote ενημερώνεται τώρα πιο αξιόπιστα για να συμφωνεί με το Logic Pro.

 • Τα κουμπιά του ελεγκτή προβολής σελίδας στα παράθυρα προσθηκών αποκρίνονται τώρα σε μονά πατήματα.

 • Η προσθήκη Drum Kit Designer εμφανίζεται τώρα αξιόπιστα στη γραμμή καναλιών για τα κομμάτια Drummer.

Smart Control

 • Η προβολή Smart Controls στο Logic Pro ενημερώνεται τώρα για να αντανακλά τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Logic Remote.

Όργανα αφής

 • Τα όργανα αφής τώρα αποκρίνονται αξιόπιστα στην είσοδο MIDI από εξωτερικούς ελεγκτές που έχουν συνδεθεί χρησιμοποιώντας το κιτ προσαρμογέα κάμερας.

 • Η προβολή ταστιέρας στο iPhone τώρα παραμένει ορατή μετά τη μετάβαση στην προβολή «Perform Using (Εκτέλεση με χρήση)» και την επιστροφή από αυτή χωρίς να αλλάξετε την επιλογή.

Περιεχόμενο

 • Το παράθυρο «Βιβλιοθήκη» τώρα παραμένει ανοιχτό αφού πατήσετε μια προεπιλογή για να επιτρέπεται η εύκολη ηχητική περιήγηση.

Γενικά

 • Στο iPhone, η εντολή «Αποκοπή» τώρα λειτουργεί όπως αναμένεται αφού επιλέξετε κελιά Live Loop σε οριζόντιο προσανατολισμό και, στη συνέχεια, αλλάξετε σε κατακόρυφο προσανατολισμό πριν εκτελέσετε την εντολή «Αποκοπή».

 • Το Logic Remote εμφανίζει τώρα το σωστό κομμάτι μετά την εναλλαγή της προβολής από Smart Control σε Live Loop.

 • Το Logic Remote εμφανίζει τώρα ένα πλαίσιο διαλόγου όταν είναι ανοιχτό το παράθυρο «New Track (Νέο κανάλι)» σε ένα νέο κενό έργο στο Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Νέες δυνατότητες/βελτιώσεις

 • Έχετε δυνατότητα ελέγχου του Live Loop από το iPad ή το iPhone σας ενεργοποιώντας κελιά ή εναλλάσσοντας σκηνές.

 • Χρησιμοποιήστε το Multi-Touch για την εκτέλεση Remix FX σε μεμονωμένα κανάλια ή σε ολόκληρη τη μίξη τραγουδιών.

 • Περιηγηθείτε και προσθέστε Apple Loop στα έργα Live Loop από το iPad σας.

 • Το Logic Remote υποστηρίζει τώρα «Dark Mode (Σκούρα εμφάνιση)».

Προσβασιμότητα

 • Η Ταστιέρα στο iPhone είναι τώρα προσπελάσιμη μέσω του VoiceOver.

 • Οι ρυθμίσεις για Ε/Ε, οι Αποστολές και το κύριο χειριστήριο σβησίματος είναι τώρα προσπελάσιμα μέσω του VoiceOver.

 • Το κουμπί για το προηγούμενο κανάλι ανακοινώνεται τώρα σωστά από το VoiceOver.

Σταθερότητα/Αξιοπιστία

 • Το Logic Remote δεν τερματίζεται πλέον απροσδόκητα μερικές φορές κατά την αναπαραγωγή συγχορδιών αμέσως μετά την αφύπνιση της συσκευής στο iPad Pro με οθόνη 12,9 ιντσών.

 • Το Logic Remote δεν τερματίζεται πλέον απροσδόκητα μερικές φορές κατά την αλλαγή patch ταχύτατα στο MainStage.

Μίκτης

 • Τα στοιχεία μενού «Pan (Μετατόπιση)» και «Binaural Pan (Αμφιωτική μετατόπιση)» δεν εμφανίζονται πλέον απροσδόκητα σε μονοφωνικά κανάλια και εμφανίζονται όπως αναμένεται σε στερεοφωνικά κανάλια.

 • Η μετακίνηση ενός χειριστηρίου σβησίματος στα +6 dB στο Logic Remote δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον το αντίστοιχο χειριστήριο σβησίματος στο Logic να μεταβαίνει στο -∞.

 • Η επιλογή «Track Stacks (Στοίβες καναλιών)» δεν εμφανίζει πλέον ένα περιττό χειριστήριο μετατόπισης.

 • Όταν ρυθμίζετε ένα χειριστήριο μετατόπισης, η υπέρθεση τώρα δείχνει την απόλυτη τιμή μετατόπισης αντί για τη σχετική τιμή με την προηγούμενη ρύθμιση.

 • Το Logic Remote εμφανίζει τώρα τα χειριστήρια σβησίματος σε χρυσό χρώμα όταν το Logic ήταν στη λειτουργία «Sends on Faders (Αποστολές σε χειριστήρια σβησίματος)».

 • Σε έργα που περιέχουν περισσότερα κανάλια από όσα μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα, είναι τώρα δυνατό να σαρώσετε την προβολή απευθείας στην Κύρια γραμμή καναλιών στον Μίκτη.

 • Το Logic Remote εμφανίζει τώρα αξιόπιστα μια δεύτερη προσθήκη που έχει εισαχθεί σε μια γραμμή καναλιών.

 • Τα αναδυόμενα παράθυρα για αντιστοιχίσεις εισόδου, εξόδου γραμμής καναλιών, στερεοφωνικών καναλιών και μετατόπισης εμφανίζουν τώρα σημάδια ελέγχου δίπλα στις τρέχουσες αντιστοιχισμένες ρυθμίσεις.

 • Το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον ψευδή κουμπιά σόλο στις γραμμές καναλιών «Stereo Out (Στερεοφωνική έξοδος)» και «Master (Κύρια)».

 • Οι αποστολές μέσω διαύλου δεν παρακάμπτονται πλέον μερικές φορές μετά την παράκαμψη ενός διαφορετικού διαύλου, όταν πατηθεί το αρχικό κουμπί συσκευής και, στη συνέχεια, το Logic Remote επανέρχεται στο προσκήνιο.

 • Τα κουμπιά για το άνοιγμα των προσθηκών τώρα λειτουργούν αξιόπιστα.

 • Η υποδοχή οργάνου σε μια γραμμή καναλιών οργάνου λογισμικού δεν αλλάζει πλέον σε «No Input (Δεν υπάρχει είσοδος)» αντί σε «Instrument (Όργανο)» όταν καταργείται μια προσθήκη Drum Kit Designer από την υποδοχή με χρήση του Logic Control.

 • Τα αναδυόμενα παράθυρα προσθηκών τώρα λειτουργούν αξιόπιστα μετά την αλλαγή της σειράς των προσθηκών στη γραμμή καναλιών.

 • Το πρώτο κανάλι έχει πλέον τη σωστή ετικέτα «Audio 1 (Ήχος 1)» σε έργα που περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό καναλιών.

 • Τα πρώτα κανάλια στον μίκτη του Logic Remote τώρα αποκρίνονται στο πάτημα σε έργα που περιέχουν περισσότερα κανάλια από όσα χωράνε ταυτόχρονα στην οθόνη του iPad.

 • Τα χειριστήρια σβησίματος στο Logic Remote ενημερώνονται τώρα ορατά όπως αναμένεται μετά από αυτοματοποίηση εγγραφής.

 • Τα χειριστήρια σβησίματος στο Logic Remote δείχνουν τώρα δεκαδικές προσαυξήσεις για τις τιμές των χειριστηρίων.

 • Τα μονοφωνικά κανάλια δεν εμφανίζουν πλέον λανθασμένα ένα χειριστήριο μετατόπισης τέρμα αριστερά.

Προσθήκες

 • Η εναλλαγή από μια προσθήκη με πολλές σελίδες σε μία με μία μοναδική σελίδα δεν προκαλεί πλέον μια κενή προβολή.

 • Ο ισοσταθμιστής Linear Phase EQ τώρα έχει την ίδια σχεδίαση όπως στο Logic Pro X και το MainStage.

 • Τα χειριστήρια ενίσχυσης για τις παραμετρικές ζώνες στον Ισοσταθμιστή καναλιών επηρεάζουν τώρα τις σωστές ζώνες.

 • Τα χειριστήρια Channel EQ Gain Scaler και Analyzer scale μπορούν τώρα να ρυθμίζονται απευθείας από την οθόνη αφής.

 • Το Logic Remote εμφανίζει τώρα αξιόπιστα τη σκιασμένη περιοχή εύρους ζώνης για μια ζώνη Ισοσταθμιστή στον Ισοσταθμιστή καναλιών κατά την προσαρμογή της συχνότητας.

Smart Control

 • Τα ονόματα κομματιών στο Drum Machine Designer Κit τώρα εμφανίζονται όπως αναμένεται στην προβολή «Drum Pads (Ηλεκτρονικά τύμπανα)».

Γενικά

 • Τα Smart Controls δεν εμφανίζονται πλέον ανενεργά μετά την αναίρεση της διαγραφής ενός patch.

 • Ο διακόπτης «Sustain» ενεργοποιείται τώρα αξιόπιστα όταν χρησιμοποιείται το Logic Remote με το MainStage κατά την εναλλαγή από «Smart Controls and Keyboard (Smart Controls και Πληκτρολόγιο)» σε «Chord Strips (Γραμμές συγχορδιών)» και πάλι πίσω σε «Smart Controls and Keyboard (Smart Controls και Πληκτρολόγιο)».

 • Η προβολή «Key Command (Εντολή πλήκτρου)» διατηρεί τώρα την τρέχουσα σελίδα κατά την εναλλαγή σε μια άλλη προβολή και πάλι πίσω.

 • Το κουμπί «Tempo (Τέμπο)» στο παράθυρο «Tempo and Time Signature (Τέμπο και μέτρο)» τώρα φαίνεται ότι έχει πατηθεί όταν συμβαίνει αυτό.

 • Κατά την επεξεργασία της σελίδας «Key Commands (Εντολές πλήκτρου)» σε iPhone σε οριζόντιο προσανατολισμό, υποδεικνύεται αξιόπιστα ο σωστός αριθμός σελίδας.

 • Η κεφαλή αναπαραγωγής δεν αλλάζει πλέον απροσδόκητα θέση όταν αλλάζετε από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό στο iPhone X.

Logic Remote 1.3.5

• Περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Logic Remote 1.3.4

• Περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Logic Remote 1.3.3

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

 • Τώρα το iPhone προσφέρει περισσότερα χειριστήρια οργάνων αφής, συμπεριλαμβανομένης της κιθάρας, του μπάσου, των τυμπάνων, των Smart Strings και των γραμμών συγχορδιών.

Μίκτης

 • Το όνομα του κύριου καναλιού εξόδου στον μίκτη παραμένει τώρα ορατό μετά την προσθήκη καναλιών.

 • Στο iPhone η επιλογή μιας κενής γραμμής καναλιού οργάνου λογισμικού δεν εμφανίζει πλέον εσφαλμένα τα χειριστήρια εισόδου διεπαφής ήχου.

 • Ο ισοσταθμιστής εμφανίζεται ξανά αξιόπιστα και σωστά στη συσκευή iOS.

 • Τώρα οι γραμμές καναλιού εξωτερικού οργάνου που προστίθενται στο MainStage εμφανίζουν πλέον κουμπιά σόλο στο Logic Remote.

 • Το κανάλι στερεοφωνικής εξόδου δεν εμφανίζει πλέον το κουμπί «Εγγραφή» στο iPhone.

 • Το αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης προσθήκης παραμένει τώρα ανοιχτό μέχρι να πατήσετε έξω από τα όρια του, διευκολύνοντας την ακρόαση των διάφορων ρυθμίσεων.

Σταθερότητα και αξιοπιστία

 • Το Logic Remote δεν κλείνει πλέον απροσδόκητα στο iPhone, αν περιστρέψετε τη συσκευή ενώ εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ανοίξτε ένα έργο Logic για να ξεκινήσετε».

Γενικά

 • Αν το MainStage επανεκκινηθεί ενώ το Logic Remote εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Ανοίξτε μια συναυλία MainStage για να ξεκινήσετε», το παράθυρο διαλόγου κλείνει τώρα με τον αναμενόμενο τρόπο μετά το άνοιγμα μιας συναυλίας.

 • Τώρα το Logic Remote εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Ανοίξτε ένα έργο Logic για να ξεκινήσετε» αντί για τον μίκτη από το προηγούμενο έργο όταν κλείσετε ένα αρχείο στην κεντρική εφαρμογή.

 • Το Logic Remote επιτρέπει τώρα τη δημιουργία έως και έξι καναλιών Drummer στο GarageBand.

 • Οι νότες σε σίγαση που αναπαράγονται στην ταστιέρα μιας γραμμής συγχορδίας εγγράφονται πλέον σωστά στο GarageBand.

 • Το Sustain απενεργοποιείται πλέον αυτόματα όταν ενεργοποιείται ο αρπιστής.

 • Υπάρχει πλέον καλύτερη απόκριση ευαισθησίας ταχύτητας κατά την αναπαραγωγή οργάνων αφής.

Προσθήκες

 • Τώρα το Logic Remote χειρίζεται τον δίσκο στο Alchemy με τον αναμενόμενο τρόπο.

Logic Remote 1.3.2

Μίκτης

 • Η κύλιση του μίκτη δεν έχει πλέον ως αποτέλεσμα κενούς μετρητές κορύφωσης.

 • Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στα όνομα και τα χρώματα των καναλιών στην κεντρική εφαρμογή είναι πλέον αμέσως ορατές στον Επιθεωρητή του Logic Remote.

 • Με το πάτημα μιας κενής αποστολής στο Logic Remote δεν εμφανίζονται πλέον εντολές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως η Παράκαμψη.

 • Το μενού «Αποστολές» δεν εμφανίζεται πλέον απροσδόκητα κατά το πάτημα ενός καναλιού εξωτερικού MIDI ή εξόδου.

 • Οι αλλαγές στη λειτουργία μετατόπισης ενός καναλιού στην περιοχή κεντρικής εφαρμογής αντικατοπτρίζονται πλέον αμέσως στο Logic Remote.

 • Τα χειριστήρια στερεοφωνικής μετατόπισης μπορούν τώρα να αντιστραφούν απευθείας από το Logic Remote.

 • Τώρα το κουμπί «Εγγραφή» γίνεται αξιόπιστα ορατό όταν επιλεγεί η ρύθμιση «Εμφάνιση/Απόκρυψη κουμπιού ενεργοποίησης εγγραφής» στο GarageBand κατά τη χρήση του Logic Remote στο iPhone.

 • Πλέον μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αποστολές μέσω του Logic Remote, αν η πρώτη σελίδα αποστολών είναι πλήρης και δεν υπάρχουν ακόμη αποστολές στη δεύτερη σελίδα.

Γενικά

 • Στο iPhone, όλες οι τιμές θέσης μέτρου και μπιτ είναι πλέον ορατές όταν η θέση της κεφαλής αναπαραγωγής βρίσκεται πριν από το πρώτο μέτρο του τραγουδιού.

 • Η γραμμή χρόνου παραμένει πλέον ορατή μετά την περιστροφή της συσκευής σε οριζόντιο προσανατολισμό και, κατόπιν, την επιστροφή της σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

 • Οι ετικέτες βοήθειας παραμένουν πλέον αξιόπιστα ορατές στο iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Όργανα αφής

 • Τώρα είναι δυνατός ο ορισμός του Σετ τυμπάνων ως εισόδου οργάνου αφής για οποιοδήποτε patch οργάνου λογισμικού.

 • Η μέθοδος εισόδου οργάνου αφής του Logic Remote ενημερώνεται πλέον αξιόπιστα κατά την αλλαγή των patch.

 • Το κλαβιέ οργάνων αφής δεν αποστέλλει πλέον απροσδόκητα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων απενεργοποίησης του Sustain σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μίκτης

 • Τώρα οι μετρητές επιπέδου στην εφαρμογή εγγράφουν τις κορυφώσεις με συνέπεια.

 • Τώρα οι μετρητές επιπέδου εμφανίζουν τις ενδείξεις των τιμών.

 • Το διπλό πάτημα μιας κενής επισκόπησης ισοσταθμιστή προσθέτει πλέον τον τύπο προσθήκης του ισοσταθμιστή που καθορίζεται από την κεντρική εφαρμογή.

 • Το διπλό πάτημα της υποδοχής συμπιεστή εισάγει πλέον μια προσθήκη συμπιεστή.

 • Το διπλό πάτημα ενός χειριστηρίου σβησίματος της έντασης ήχου ορίζει πλέον την ενίσχυσή του σε 0db.

 • Τώρα τα κανάλια του μίκτη εμφανίζουν μια ένδειξη κλιπ στο iPhone.

 • Τώρα μπορείτε να επαναφέρετε όλους τους μετρητές επιπέδου πατώντας την ένδειξη επιπέδου κορύφωσης σε έναν μετρητή.

 • Τώρα μπορείτε να παρακάμψετε τις μεμονωμένες αποστολές στην προβολή Μίκτη του Logic Remote.

 • Τώρα μπορείτε να εκχωρήσετε νέες αποστολές στην προβολή Μίκτη του Logic Remote.

 • Οι αποστολές που έχουν παρακαμφθεί εμφανίζονται πλέον απενεργοποιημένες στην προβολή Μίκτη του Logic Remote.

 • Οι προσθήκες που έχουν εκχωρηθεί στις γραμμές καναλιού μπορούν πλέον να ανοίξουν με διπλό πάτημα.

 • Στο iPhone, η κατάργηση της τελευταίας αποστολής από την τράπεζα Αποστολών 5-8 προκαλεί πλέον τη μεταβολή της προβολής στην τράπεζα Αποστολών 1-4 με τον αναμενόμενο τρόπο.

 • Στο iPhone, η κλίμακα στον κύριο μετρητή δεν εμφανίζεται πλέον ως γραμμική όταν έχει επιλεγεί εκθετική κλίμακα στις προτιμήσεις του Logic.

 • Στο EXS24, τα κουμπιά «Προηγ./Επόμ.» φέρουν πλέον τη σωστή σήμανση.

Εντολές πλήκτρων

 • Τα κουμπιά εντολών πλήκτρων στο Logic Remote φωτίζονται πλέον υποδεικνύοντας την κατάστασή τους.

Γενικά

 • Τώρα το Logic Remote υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτοματοποίησης «Περικοπή» και «Σχετικό».

 • Τώρα το Logic Remote εμφανίζει αξιόπιστα τη σωστή διαδρομή για τα επιλεγμένα patch.

 • Το Logic Remote δεν αποστέλλει πλέον μη αναμενόμενα μηνύματα απενεργοποίησης του Sustain κατά την έναρξη της εγγραφής MIDI.

 • Το πλήκτρο διαστήματος σε ένα iPad Pro Smart Keyboard μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή/έναρξη.

Logic Remote 1.3

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

 • Προστίθεται υποστήριξη για iPad Pro και iPhone.

(Η έκδοση για iPhone είναι συμβατή μόνο με το Logic Pro X και περιορίζεται στο χειριστήριο μεταφοράς, τα χειριστήρια σβησίματος γραμμών διπλών καναλιών, την εγγραφή αυτοματοποίησης και την πρόσβαση στις εντολές πλήκτρων)

 • Τώρα μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές οι οποίες εκτελούν το Logic Remote ταυτόχρονα στην ίδια κεντρική εφαρμογή.

 • Μπορείτε πλέον να σύρετε τα κουμπιά εντολών πλήκτρων σε νέες θέσεις στην προβολή Εντολών πλήκτρων.

 • Το κουμπί «Επαναφορά σόλο» ρυθμίζει πλέον το κουμπί «Εκκαθάριση/Ανάκληση σόλο» στο Logic Pro X.

Βελτιώσεις για το iPad Pro

 • Η υψηλότερη ανάλυση του iPad Pro επιτρέπει την εμφάνιση περισσότερων:

  • Ο αριθμός των ορατών γραμμών καναλιού στον μίκτη αυξάνεται από 9 σε 12.

  • Ο μέγιστος αριθμός των πλήκτρων του πιάνου που μπορούν να αναπαραχθούν τη συγκεκριμένη στιγμή αυξάνεται από 31 σε 41.

  • Ο αριθμός των ορατών κουμπιών εντολών πλήκτρων αυξάνεται από 24 σε 35.

  • Ο αριθμός των γραμμών συγχορδιών που μπορούν να αναπαραχθούν τη συγκεκριμένη στιγμή αυξάνεται από 8 σε 12.

 • Το Logic Remote στο iPad Pro περιλαμβάνει μια συνδυασμένη προβολή που προσφέρει μια σειρά εντολών πλήκτρων παράλληλα με την προβολή Smart Controls και Οργάνων αφής και την προβολή Γραμμών συγχορδιών.

 • Στο iPad Pro, το στοιχείο γραμμής καναλιού συνδυάζεται με το περιβάλλον εργασίας της προσθήκης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την αλυσίδα της προσθήκης χωρίς να επιστρέψετε στην προβολή Μίκτη.

Αξιοπιστία

 • Το Logic Remote 1.3 περιλαμβάνει διάφορες επιδιορθώσεις και βελτιώσεις για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας.

Εντολές πλήκτρων

 • Το παράθυρο «Εντολές πλήκτρων» ανανεώνεται πλέον κατά την επανασύνδεση σε μια κεντρική εφαρμογή.

 • Το πάτημα ενός μη εκχωρημένου κελιού εντολής πλήκτρου στο Logic Remote δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον να αναβοσβήσει η οθόνη στο Logic Pro X.

Προσθήκες

 • Δεν είναι πλέον απαραίτητο το άνοιγμα ενός παραθύρου προσθήκης ισοσταθμιστή καναλιού στην κεντρική εφαρμογή για να εμφανιστεί η καμπύλη ισοσταθμιστή στο Logic Remote.

 • Η προσαρμογή του ρυθμιστικού «ES2 Digiwaves» από το Logic Remote δεν έχει ως αποτέλεσμα πλέον την κυκλική μετακίνηση του ES2 μεταξύ των κυμάτων.

Όργανα αφής

 • Τώρα το πληκτρολόγιο οθόνης ενεργοποιεί τον ήχο με τον αναμενόμενο τρόπο μετά τη μετάβαση από το πληκτρολόγιο στις γραμμές συγχορδιών και, κατόπιν, την επιστροφή ξανά στο πληκτρολόγιο.

Logic Remote 1.2.3

 • Το γράφημα ισοσταθμιστή στον ισοσταθμιστή καναλιών σχεδιάζεται τώρα σωστά.

 • Οι τιμές ενίσχυσης στον ισοσταθμιστή καναλιών αποδίδονται πλέον στη σωστή θέση στην οθόνη.

 • Κατά τη χρήση με το GarageBand, το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον τα κουμπιά «Επανάληψη νότας» και «Σβήσιμο ακριβείας» στην προβολή Ηλεκτρονικών τυμπάνων.

Logic Remote 1.2.2

Νέες δυνατότητες

 • Τώρα το Logic Remote περιλαμβάνει διαχωρισμένα τα Smart Controls «Transform Pad» και «X/Y Pad» για τα όργανα Alchemy.

 • Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα κανάλια Drummer στο Logic Pro X ή το GarageBand με χρήση του Logic Remote.

 • Το διπλό πάτημα μιας υποδοχής οργάνου ανοίγει πλέον την προσθήκη οργάνου.

Επιπλέον ενημερώσεις

 • Περιλαμβάνει γενικές βελτιώσεις σταθερότητας.

 • Τώρα το Logic Remote εμφανίζει το ίδιο παράθυρο διαλόγου προειδοποιήσεων με το Logic Pro X, όταν επιλεγεί η λειτουργία Εγγραφής αυτοματοποίησης.

 • Κατά την επιλογή μιας εισόδου ή εξόδου στο Logic Remote, το τρέχον κανάλι υποδεικνύεται πλέον με ένα σύμβολο επιλογής.

Logic Remote 1.2.1

Νέες δυνατότητες

 • Το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον ένα περιττό κουμπί σόλο στις γραμμές καναλιών εξωτερικού MIDI.

 • Η επεξεργασία γραφημάτων στον γραφικό ισοσταθμιστή έχει πλέον καλύτερη απόκριση.

 • Τώρα μπορείτε να παρακάμψετε αναδυόμενα μενού που εμφανίζονται από μια γραμμή καναλιού πατώντας οπουδήποτε στην ίδια γραμμή καναλιού.

Logic Remote 1.2

Νέες δυνατότητες

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή καναλιών του Logic Pro X απευθείας από ένα iPad.

 • Μια νέα προβολή προσθήκης παρέχει πρόσβαση στις παραμέτρους των προσθηκών Logic ή Audio Unit με το Logic Pro X.

 • Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σειρά των προσθηκών απομακρυσμένα με το Logic Pro X.

 • Χειρισμός του μικροφώνου και άλλων ρυθμίσεων εισόδου για τις συμβατές διεπαφές ήχου

 • Τώρα μπορείτε να πλοηγηθείτε στα κανάλια στο αναδυόμενο μενού LCD.

 • Τώρα πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά εναλλαγής καναλιού μεταφοράς μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στα κομμάτια ή τα κανάλια.

 • Πατώντας μία φορά το κέντρο ενός κουμπιού δεν επηρεάζεται πλέον η τιμή του.

 • Το όργανο αφής «Ταστιέρα μπάσου» είναι πλέον διαθέσιμο με όλα τα patch.

 • Τώρα το Logic Remote διαθέτει μια επιλογή παράκαμψης των ρυθμίσεων κατάστασης ύπνου του συστήματος σε ένα iPad.

 • Η κατάσταση του κουμπιού μετρονόμου αντικατοπτρίζει πλέον την κατάσταση του μετρονόμου στο Logic Pro X ή το GarageBand.

 • Ο μίκτης τώρα ανοίγει στην προβολή που επιλέχθηκε τελευταία.

Σταθερότητα

 • Το Logic Remote δεν κλείνει πλέον απροσδόκητα κατά την αλλαγή στην προβολή Smart Controls από την προβολή Ηλεκτρονικών τυμπάνων ή την προβολή Γραμμής συγχορδίας όταν έχει επιλεγεί ένα patch τυμπάνου.

Γενικά

 • Αν ανοίξετε ξανά το Logic Pro X, το Logic Remote δεν εμφανίζει πλέον στιγμιαία το περιττό μήνυμα «Ανοίξτε ένα έργο Logic για να ξεκινήσετε» κατά την επανασύνδεση.

 • Το Logic Remote δεν παρακάμπτει πλέον τη θέση του κουμπιού τρέμολο του MainStage.

 • Τα κουμπιά επόμενου και προηγούμενου patch είναι πλέον αξιόπιστα διαθέσιμα στο MainStage όταν επιλέγετε το πρώτο ή το τελευταίο patch στη λίστα των patch.

Logic Remote 1.1.1

 • Προστίθεται υποστήριξη για το iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Νέα απλοποιημένη σχεδίαση

 • Προσθέτει περισσότερες επιλογές κλίμακας για τα όργανα αφής

Logic Remote 1.0.4

Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα το οποίο δεν επέτρεπε την ενημέρωση των λειτουργιών κλίμακας και των γραμμών συγχορδιών στο τρέχον κλειδί έργου.

Logic Remote 1.0.3

 • Περιλαμβάνει υποστήριξη για το MainStage 3.

 • Πλέον υπάρχει ένα ρυθμιστικό για την προσαρμογή της ευαισθησίας ταχύτητας των οργάνων αφής.

 • Το Logic Remote δεν παρέχει πλέον το στοιχείο μενού «Νέο κανάλι Drummer» όταν το τρέχον έργο Logic έχει ήδη ένα κανάλι Drummer.

 • Η οθόνη για την εισαγωγή προσθήκης δεν παραμένει πλέον κενή μετά τη δημιουργία ενός νέου έργου στην προβολή Smart Controls/Οργάνων αφής.

 • Το στοιχείο μενού «Αφαίρεση εντολής πλήκτρου» δεν εμφανίζεται πλέον κατά το πάτημα ενός κενού πλακιδίου στο παράθυρο «Εντολές πλήκτρων».

 • Επιλύει ένα σπάνιο πρόβλημα κατά το οποίο οι γραμμές χρόνου του Logic Remote και του GarageBand ενδέχεται να βρίσκονται εκτός συγχρονισμού.

 • Το Logic Remote δεν αποτρέπει πλέον την είσοδο του iPad στην κατάσταση ύπνου.

 • Κατά τη δημιουργία ενός νέου patch μέσω του μενού γραναζιού, το Logic Remote πλέον μεταβαίνει στην προβολή Βιβλιοθήκης.

 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις προσβασιμότητας.

Logic Remote 1.0.2

 • Προστίθεται συμβατότητα με το GarageBand για Mac (v10.0).

 • Το εύρος ταχύτητας μπορεί να ρυθμιστεί για τα όργανα αφής.

 • Η Περιήγηση βιβλιοθήκης και τα Smart Controls μπορούν πλέον να εμφανίζονται μαζί στην οθόνη.

 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις για τον εμπλουτισμό της απόδοσης και της σταθερότητας.

Logic Remote 1.0.1

 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση του Logic Remote σε υπολογιστή που εκτελεί το Logic Pro X.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Logic Remote ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα κατά την αλλαγή τραπεζών στον μίκτη, ενώ μετακινείτε ένα χειριστήριο σβησίματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι νότες ενδέχεται να «κρεμάσουν» κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων άρθρωσης.

 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το παράθυρο «Γραμμή συγχορδίας» ενδέχεται να γίνει μαύρο αν είχε δημιουργηθεί ένα κενό κανάλι οργάνου λογισμικού ενώ ήταν ανοιχτό.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το LCD του Logic Remote ορισμένες φορές εμφάνιζε την ένδειξη «Μη συνδεδεμένο» μετά την επιτυχή του σύνδεση στο Logic Pro X.

 • Το εύρος ταχύτητας έχει αυξηθεί κατά την αναπαραγωγή οργάνων λογισμικού από το Logic Remote.

 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η έξοδος από το Logic Remote κατά το πάτημα νοτών στο πληκτρολόγιο ενδέχεται να οδηγήσει σε «κολλημένες» νότες στο Logic Pro X.

 • Περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις για τη μείωση της πιθανότητας να «κρεμάσουν» οι νότες κατά τη χρήση ενός πληκτρολογίου USB με το iPad.

 • Το iPad δεν μεταβαίνει πλέον σε κατάσταση ύπνου αν το Logic Remote αποστέλλει MIDI ή αν το Logic Pro X πραγματοποιεί αναπαραγωγή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: