Brug SFTP til at overføre data om studerende, medarbejdere og klasser til Apple School Manager

Hvis dit Student Information System (SIS) i øjeblikket ikke understøttes af Apple School Manager, eller du ikke har et Student Information System, kan du overføre data om studerende, medarbejdere og klasser til Apple School Manager via SFTP.

Når du indstiller SFTP i SIS/SFTP-assistenten, giver Apple School Manager dig CSV-skabelonarkiver og adgangsoplysninger til en privat SFTP-server. Du kan eksportere data fra et understøttet Student Information System (SIS) eller oprette arkiverne i et regnearksprogram som Numbers. Inden du eksporterer fra dit Student Information System, skal du kontakte dit Student Information System for at sikre dig, at formatet er korrekt for Apple School Manager.

SFTP-overførsel kræver en app fra en anden producent på macOS. Hvis du ikke har en SFTP-klient installeret, kan du finde en i Mac App Store.

Brug knapperne nedenfor som hjælp til indstilling af SFTP-arkiverne. Hvis du ikke tidligere har brugt SFTP til at overføre data til Apple School Manager, skal du starte med afsnittet "Indstil din første SFTP-overførsel".

Indstil din første SFTP-overførsel

 1. Log på Apple School Manager som Administrator, Site Manager eller Personaleleder.
 2. Klik på Indstillinger nederst til venstre, vælg Datakilde, og klik derefter på Opret forbindelse. Du skal bekræfte et domæne, inden du kan indstille SFTP.
 3. Klik på Find studerende, medarbejdere og klasser.
 4. Klik på Indstil SFTP.
 5. Apple School Manager genererer en URL-adresse, et brugernavn og en adgangskode, du kan bruge, når du overfører arkiver. Brug oplysningerne til at konfigurere din SFTP-klient.
 6. Klik på Hent skabeloner.
 7. Læs vejledningen om brug af skabeloner i afsnittet "Udfyld dine dataarkiver".
 8. Når dine dataarkiver er udfyldt, skal du oprette et zip-arkiv med alle seks arkiver. Du kan vælge arkiverne i Finder og derefter gå til menuen Arkiv og vælge Komprimer 6 elementer. Det er underordnet, hvad du kalder zip-arkivet.
 9. Overfør zip-arkivet til Apple School Manager. Brug en SFTP-klient til at oprette forbindelse til den URL-adresse, der vises i SIS/SFTP-assistenten. Når du bliver bedt om loginoplysninger, skal du bruge det brugernavn og den adgangskode, du modtog, da du klikkede på Indstil SFTP. Kopier zip-arkivet til dropbox-biblioteket.
 10. Klik på Fortsæt i SIS/SFTP-assistenten. Hvis din overførsel indeholder fejl, kan du gennemgå en log, som viser, hvilke arkiver og linjer der indeholder fejl. Ret alle fejl i dataarkiverne, og gentag derefter trin 8 og 9. Du behøver ikke at fjerne det tidligere arkiv fra SFTP-serveren.
 11. Når SFTP-importen er gennemført, skal du klikke på Gennemgå SFTP-data. Hvis du finder fejl, skal du klikke på Annuller. Ret alle fejl i dataarkiverne, og gentag derefter overførselsprocessen. Hvis dataene er korrekte og fuldstændige, skal du klikke på Fortsæt.
 12. Under Opret konti og klasser skal du vælge et administreret Apple-id-format til studerende, undervisere og medarbejdere. Klik på Eksempelvisning af konti og klasser. Når id'erne er i det korrekte format, skal du klikke på Opret konti og klasser. Kun bekræftede domæner kan bruges i det administrerede Apple-id-format.
 13. Når kontiene er oprettet, skal du distribuere loginoplysninger til brugere og tildele medarbejderne roller.

Udfyld dine dataarkiver

Downloadskabelonen indeholder seks kommaseparerede arkiver (CSV-arkiver) til Klasser, Kurser, Lokaliteter, Tilmeldingslister, Studerende og Medarbejdere. Hvis skabelonerne ikke er tilgængelige i Apple School Manager, eller hvis du har mistet en kopi af de originale skabeloner, kan du downloade dem igen.

Du kan bruge dit Student Information System til at eksportere data i det format, der beskrives i skabelonerne og denne artikel, eller du kan redigere skabelonerne i et regnearksprogram, f.eks. Numbers.

Brug tabellerne i denne artikel til at sikre, at du indtaster de korrekte oplysninger, og gem derefter de enkelte arkiver uden at ændre deres navne.

Formater dine værdier

Hvis du redigerer skabelonerne, skal du udskifte dataeksemplerne med dine egne data. Indholdet i overskriftscellerne i de enkelte arkiver må ikke ændres. Du må ikke oprette kolonner i et arkiv undtagen som beskrevet nedenfor.

Hver række i alle skabelonerne skal repræsentere en unik værdi. I arkivet students.csv skal hver række være en unik studerende. Nogle værdier for den studerende kan være tomme. Bogstavelige værdier i et navn, f.eks. et linjeskift eller et anførselstegn, skal udelades ved brug af omvendt skråstreg (\), f.eks. (\"). Alle id'er skal angives alfanumerisk og kan indeholde en "-".

Hvis værdien indeholder et mellemrum ( ) eller et komma (,), skal du bruge lige anførselstegn (") omkring det. Hvis værdien ikke indeholder nogen af disse specialtegn, skal du ikke bruge anførselstegn. Hvis du undlader at bruge anførselstegn, hvor de er nødvendige, eller hvis du bruger krøllede anførselstegn, opstår der fejl i overførslen.

Værdierne i dine arkiver skal adskilles med komma (,) eller semikolon (;), uanset hvordan du har oprettet arkivet. Du må ikke indsætte mellemrum eller tabulatorstop mellem et komma eller et semikolon og den efterfølgende værdi. Hvert arkiv skal være kodet som UTF-8 og bruge Unix-linjeskift (\n). 

Hvis et ellers valgfrit felt, som f.eks. person_number eller sis_username er en del af dit administrerede Apple-id-format, bliver det et obligatorisk felt. Hvis du efterlader feltet tomt, mislykkes overførslen med fejlen MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Arkivet Lokaliteter

location_id Et unikt id, der består af tal og/eller bogstaver og ikke indeholder mellemrum. Obligatorisk
location_name Lokalitetens navn.  Obligatorisk

Du skal angive mindst én lokalitet i arkivet Lokaliteter. Du kan ikke bruge SFTP til at oprette konti til studerende eller medarbejdere i den primære lokalitet "hovedkvarter".

Arkivet Studerende

Hvis du bruger SFTP til at overføre en ny person, og hvis du angiver et person_id, der allerede findes i Apple School Manager, bliver den eksisterende bruger i Apple School Manager overskrevet af den nye person. Når overskrivningen er fuldført, kan den pågældende bruger kun opdateres via SFTP. 

 

person_id

Det unikke id for en specifik studerende. Dette person_id skal stemme overens med det unikke id i dit Student Information System, hvis et sådant findes. Dette person_id er den studerendes unikke id i Apple School Manager. Brug denne værdi til at henvise til den studerende i arkivet Tilmeldingslister og undervisere i arkivet Klasser. 

Obligatorisk
person_number En anden værdi, som kan identificere en studerende på din skole. Dette kan være den studerendes id-nummer.  Valgfrit
first_name Den studerendes fornavn. Obligatorisk
middle_name Den studerendes mellemnavn. Valgfrit
last_name Den studerendes efternavn. Obligatorisk
grade_level Den studerendes klassetrin. Valgfrit
email_address* Den studerendes e-mailadresse. Valgfrit
sis_username Den studerendes brugernavn i dit Student Information System.  Valgfrit
password_policy Brug feltet password_policy til at angive en adgangskodepolitik for hver studerende. Feltet password_policy skal indeholde tallet 4, tallet 6, tallet 8 eller stå tomt. Hvis du vælger 8, er det en standardadgangskodepolitik (otte eller flere alfanumeriske tegn). Denne værdi tilsidesætter adgangskodepolitikken for lokaliteten og den adgangskodepolitik, du har angivet for den pågældende studerende. Hvis password_policy efterlades tomt, bruges lokalitetens standardpolitik for adgangskoder for en ny studerende, og der foretages ingen ændringer af eksisterende studerende. Valgfrit
location_id Det location_id, der gælder for den studerende. Dette skal stemme overens med et location_id i arkivet Lokaliteter. Hvis posten ikke stemmer overens med posten i arkivet Lokaliteter, opstår der problemer under overførslen. Obligatorisk

* Hvis godkendelse fra organisationsnetværket er slået til, kræves der en e-mailadresse. Hvis e-mailadressen hører under organisationsnetværkets domæne, gør brugerkontoen det også.

Tildel flere lokaliteter

Du kan tildele mere end én lokalitet til en studerende ved at føje flere lokalitetskolonner til arkivet Studerende. Du kan tilføje op til 998 lokalitetskolonner mere med navnet location_id_2, location_id_3, op til location_id_999. Du kan evt. indtaste et andet location_id i hver af disse kolonner for hver studerende. Dette skal stemme overens med et location_id i arkivet Lokaliteter. Hvis posten ikke stemmer overens med posten i arkivet Lokaliteter, opstår der problemer under overførslen.

Arkivet Medarbejdere

Hvis du bruger SFTP til at overføre en ny person, og hvis du angiver et person_id, der allerede findes i Apple School Manager, bliver den eksisterende bruger i Apple School Manager overskrevet af den nye person. Når overskrivningen er fuldført, kan den pågældende bruger kun opdateres via SFTP. Standardpolitikken for adgangskoder bruges for alle medarbejdere (otte eller flere alfanumeriske tegn).

person_id

Det unikke id for en specifik medarbejder. Dette person_id skal stemme overens med det unikke id i dit Student Information System, hvis et sådant findes. Dette person_id er medarbejderens unikke id i Apple School Manager. Brug denne værdi, når du henviser til undervisere i arkivet Klasser. 

Obligatorisk
person_number En anden værdi, som kan identificere en medarbejder på skolen. Dette kan være nummeret på medarbejderens id-badge.  Valgfrit
first_name Medarbejderens fornavn. Obligatorisk
middle_name Medarbejderens mellemnavn. Valgfrit
last_name Medarbejderens efternavn. Obligatorisk
email_address* Medarbejderens e-mailadresse.  Valgfrit
sis_username Medarbejderens brugernavn i dit Student Information System. Valgfrit
location_id Medarbejderens location_id. Dette skal stemme overens med et location_id i arkivet Lokaliteter. Hvis posten ikke stemmer overens med posten i arkivet Lokaliteter, opstår der problemer under overførslen. Obligatorisk

* Hvis godkendelse fra organisationsnetværket er slået til, kræves der en e-mailadresse. Hvis e-mailadressen hører under organisationsnetværkets domæne, gør brugerkontoen det også.

Tildel flere lokaliteter

Du kan tildele mere end én lokalitet til en medarbejder ved at føje flere lokalitetskolonner til arkivet Medarbejdere. Du kan tilføje op til 998 lokalitetskolonner mere med navnet location_id_2, location_id_3, op til location_id_999. Du kan evt. indtaste et andet location_id i hver af disse kolonner for hver medarbejder. Dette skal stemme overens med et location_id i arkivet Lokaliteter. Hvis posten ikke stemmer overens med posten i arkivet Lokaliteter, opstår der problemer under overførslen.

Arkivet Kurser

course_id Et unikt id for kurset. Dette skal stemme overens med det tilsvarende course_id i arkivet Klasser.   Obligatorisk
course_number Et nummer for kurset. Dette kan være kursusnummeret i dit Student Information System eller i pensumvejledningen. Valgfrit
course_name Kursets navn. Valgfrit
location_id Kursets location_id. Dette skal stemme overens med et location_id i arkivet Lokaliteter. Hvis posten ikke stemmer overens med posten i arkivet Lokaliteter, opstår der problemer under overførslen.
Obligatorisk

Arkivet Klasser

class_id Et unikt id for klassen.    Obligatorisk
class_number Et tal eller en kode, der identificerer klassen i din organisation. Modsat class_id bruges class_number ikke som henvisning til klassen på CSV-tilmeldingslister.  Valgfrit
course_id Et course_id for det kursus, som denne klasse tilhører. Dette skal stemme overens med et course_id i arkivet Kurser. Obligatorisk
instructor_id Underviserens person_id. Dette skal stemme overens med det person_id, der bruges i arkivet Medarbejdere. Valgfrit
instructor_id_2 Underviserens person_id. Dette skal stemme overens med det person_id, der bruges i arkivet Medarbejdere. Valgfrit
instructor_id_3 Underviserens person_id. Dette skal stemme overens med det person_id, der bruges i arkivet Medarbejdere. Valgfrit
location_id Klassens location_id. Dette skal stemme overens med det location_id, der bruges i arkivet Lokaliteter. Hvis posten ikke stemmer overens med posten i arkivet Lokaliteter, opstår der problemer under overførslen. Obligatorisk

Tildel flere undervisere

Du kan tildele mere end tre undervisere til en klasse ved at føje flere underviserkolonner til arkivet Klasser. Du kan tilføje op til 12 underviserkolonner mere med navnet instructor_id_4, instructor_id_5, op til instructor_id_15. Du kan evt. indtaste et andet person_id for underviseren i hver klasse. Dette skal stemme overens med det person_id, der bruges i arkivet Medarbejdere.

Arkivet Tilmeldingslister

roster_id Et unikt id for tilmeldingslisten i dit Student Information System eller en anden kursusdatabase (hvis en sådan findes).  Obligatorisk
class_id Et unikt alfanumerisk id for klassen. Dette skal stemme overens med et class_id i arkivet Klasser.
Obligatorisk
student_id Et person_id for en enkelt studerende.  Obligatorisk

Arkivet Tilmeldingslister bruges til at føje studerende til deres klasser. Hver linje i arkivet skal indeholde et unikt roster_id og må kun indeholde ét class_id og ét person_id.

Opdater dine arkiver

Når du vil tilføje eller redigere oplysninger om studerende, medarbejdere og klasser, skal du redigere dine dataarkiver og overføre de nye udgaver. Hver gang du overfører arkiver, skal du overføre alle seks arkiver, og hvert arkiv skal indeholde den komplette liste for hver kategori – ikke kun de elementer, du vil tilføje. Du kan kontrollere dine SFTP-kontooplysninger ved at vælge Indstillinger > Datakilde.

Hvis du afbryder din SFTP-forbindelse i Apple School Manager, ændres dine konti og klasser til manuelle. Du kan løse problemet ved at gendanne SFTP-forbindelsen og overføre igen.

Efter den første overførsel oprettes der automatisk nye konti og klasser under overførslen. Hvis der er fejl, giver Apple School Manager dig besked via e-mail.

Hvis der mangler en post fra en tidligere overførsel

Hvis der mangler en post fra en tidligere overførsel, er kontoen deaktiveret og slettes automatisk efter 120 dage, medmindre kontoen har købt mængdeindhold.

Hvis et kursus eller en klasse fjernes

Hvis et kursus eller en klasse fjernes fra overførslen, fjernes studerende fra klassen, og kilden ændres til manuel. Hvis kurserne blev brugt i Skolearbejde, fjernes tilmeldingslisten, hvorefter et nyt kursus skal oprettes til gentilmelding. Hvis klasserne blev brugt i Skolearbejde, slettes fremskridtsdataene automatisk, hvorefter de ikke længere vil være tilgængelige for underviseren eller den studerende.

Kurser og klasser med en manuel kilde synkroniseres fortsat med din MDM-løsning, men vises muligvis ikke længere i appen Klasseværelse. Du kan slette manuelle klasser i Apple School Manager, hvis du vil forhindre dem i at blive synkroniseret.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: