macOS High Sierra

Standardní gesta VoiceOver

Pokud používáte trackpad, můžete pomocí standardních gest VoiceOveru přecházet mezi položkami na obrazovce a komunikovat s nimi. Standardní gesta nelze měnit. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Pokud určité gesto neuvádí konkrétní počet prstů, použijte jeden prst.

Obecné

Aktivování Trackpad Commanderu a gest VoiceOver

VO-otáčení dvěma prsty ve směru hodinových ručiček

Deaktivování Trackpad Commanderu a gest VoiceOver

VO-otáčení dvěma prsty proti směru hodinových ručiček

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky (bílá obrazovka)

Poklepejte třikrát třemi prsty

Ztlumení nebo vypnutí ztlumení zvuku VoiceOver

Poklepejte dvakrát třemi prsty

Navigace

Vynucení pohybu kurzoru VoiceOver do vodorovného nebo svislého směru při tažení prstu na trackpadu

Stiskněte klávesu Shift a táhněte prstem vodorovně nebo svisle

Přesun kurzoru VoiceOver na následující položku

Švihněte doprava

Přesun kurzoru VoiceOver na předchozí položku

Švihněte doleva

Přesun obsahu nebo posuvníku (v závislosti na nastavení Trackpad Commanderu)

Švihněte třemi prsty v libovolném směru

Přechod do Docku

Poklepejte dvěma prsty v blízkosti dolního okraje trackpadu

Přechod do řádku nabídek

Poklepejte dvěma prsty v blízkosti horního okraje trackpadu

Otevření Výběru aplikací

Poklepejte dvěma prsty na levé straně trackpadu

Otevření Výběru oken

Poklepejte dvěma prsty na pravé straně trackpadu

Přechod do jiné oblasti aktuální aplikace

Stiskněte klávesu Ctrl a současně se dotkněte prstem trackpadu

Interakce

Přečtení položky na pozici kurzoru VoiceOver nebo, pokud se zde nenachází žádná položka, přehrání zvukového efektu indikujícího prázdnou oblast

Dotkněte se (klepněte nebo táhněte prstem)

Výběr položky

Klepněte dvakrát kamkoli. Také můžete použít rozdělené klepnutí (dotyk jedním prstem a poté klepnutí druhým prstem).

Zahájení interakce s položkou na pozici kurzoru VoiceOver

Švihněte dvěma prsty doprava

Ukončení interakce s položkou na pozici kurzoru VoiceOver

Švihněte dvěma prsty doleva

Posunutí o stránku nahoru nebo dolů

Švihněte třemi prsty nahoru nebo dolů

Opuštění (zavření nabídky bez provedení výběru)

Přejeďte dvěma prsty tam a zpět

Zvýšení nebo snížení hodnoty posuvníku, příčky, krokovače nebo jiného ovládacího prvku

Švihněte nahoru (zvýšení) nebo dolů (snížení)

Text

Čtení aktuální stránky odshora

Švihněte dvěma prsty nahoru

Čtení od pozice kurzoru VoiceOver na konec aktuální stránky

Švihněte dvěma prsty dolů

Čtení aktuální posouvané stránky

Poklepejte třemi prsty

Pauza nebo navázání čtení

Poklepejte dvěma prsty

Popis toho, co se nachází na pozici kurzoru VoiceOver

Třikrát klepněte

Změna způsobu, jakým VoiceOver čte text (po slovech, řádcích, větách nebo odstavcích)

Stiskněte klávesu Cmd a současně se dotkněte prstem trackpadu

Rotor

Změna nastavení rotoru

Otáčejte dvěma prsty

Přechod na předchozí položku podle nastavení rotoru

Švihněte nahoru

Přechod na následující položku podle nastavení rotoru

Švihněte dolů

Chcete-li si přizpůsobit další gesta VoiceOver tím, že k nim přiřadíte příkazy, použijte Trackpad Commander. Další informace viz Přiřazení příkazů VoiceOver ke gestům.