macOS High Sierra

Obecné příkazy

Pomocí těchto příkazů můžete provádět akce jako zapnutí a vypnutí funkce VoiceOver, zobrazení nápovědy nebo změna základních nastavení. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl-Alt-Fn-8 (namísto Ctrl-Alt-F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Zapnout nebo vypnout VoiceOver

Cmd-F5

Zamknout a odemknout modifikátor VoiceOveru

VO-;

Otevřít Utilitu VoiceOver

VO-F8

Spustit nápovědu pro klávesnici

VO-K

Otevřít nabídku nápovědy pro VoiceOver

VO-H

Otevřít Rychlokurz VoiceOver

VO-Cmd-F8

Otevřít online nápovědu pro VoiceOver

VO-?

Přečíst značku nápovědy pro aktuální položku

VO-Shift-H

Přečíst nápovědu VoiceOver pro aktuální položku

VO-Shift-N

Otevřít nabídku Příkazy

VO-H-H

Otevřít nabídku hledání příkazů

VO-Shift-F

Zavřít nabídku nebo rotor, zastavit akci nebo ukončit režim

Esc nebo Fn‑Tab

Přikázat aplikaci VoiceOver, aby ignorovala následující stisknutou klávesu nebo kombinaci kláves

VO-Tab

Otevřít rotor podrobností

VO-V

Poté stiskem šipky doleva nebo šipky doprava vyberte nastavení. Ke změně úrovně nastavení použijte šipku nahoru nebo šipku dolů.

Zvětšit položku na pozici kurzoru VoiceOver

VO-}

Zmenšit položku na pozici kurzoru VoiceOver

VO-{

Dočasně skrýt nebo zobrazit kurzor VoiceOver a titulkové nebo braillské panely

VO-Cmd-F11

Skrýt nebo zobrazit pouze titulkový panel

VO-Cmd-F10

Změnit velikost nebo přesunout titulkový panel

VO-Shift-F10

Znovu stiskněte pro cyklické procházení těmito akcemi. Poté použijte klávesy se šipkami ke změně velikosti nebo přesunu panelu.

Skrýt nebo zobrazit pouze braillský panel

VO-Cmd-F9

Změnit velikost braillského panelu nebo jej přesunout

VO-Shift-F9

Znovu stiskněte pro cyklické procházení těmito akcemi. Poté použijte klávesy se šipkami ke změně velikosti nebo přesunu panelu.

Vizuální prvky (ztlumení obrazovky, zvýraznění titulkového nebo braillského panelu a zobrazení položky na pozici kurzoru VoiceOver uprostřed obrazovky).

VO-F10

Znovu stiskněte, chcete-li se vrátit k běžnému zobrazení.

Zapnout nebo vypnout NumPad Commander

VO-Clear

Zapnout nebo vypnout Keyboard Commander

VO-Shift-K

Zapnout nebo vypnout Trackpad Commander

Stiskněte klávesy VO (Ctrl a Alt) a otáčejte dvěma prsty ve směru hodinových ručiček (zapnout) nebo proti směru hodinových ručiček (vypnout)

Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky (bílá obrazovka)

VO-Shift-F11

Cyklicky procházet parametry řeči v rotoru (například hlas, rychlost nebo výška)

VO-Cmd-Shift‑šipka doprava nebo šipka doleva

Zvýšit nebo snížit aktuální parametry řeči (například hlas, rychlost nebo výška)

VO-Cmd-Shift‑šipka nahoru nebo šipka dolů