Mac OS X: Řešení potíží s připojením k internetu prostřednictvím kabelového modemu, služby DSL nebo sítě LAN

Mac OS X obsahuje všechny potřebné aplikace pro okamžitý přístup k internetu a jeho používání. Pokud se zdá, že vaše internetové připojení nefunguje, následujícími postupy můžete připojení obnovit. Tip: Pokud se připojujete prostřednictvím PPPoE, použijte postup pro připojení prostřednictvím PPPoE.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Když jste v místní síti

Místo poskytovatele internetových služeb kontaktujte svého správce sítě. Informace specifické pro modemy se uživatelů v síti LAN nemusí týkat. Uživatelé v síti LAN mohou mít rozbočovače, přepínače, směrovače nebo přípojná zařízení, které uživatelé kabelového nebo DSL zařízení nemusí mít. 

Když používáte AirPort

Zjednodušte si postup řešení problému dočasným odstraněním základny ze sítě. Níže uvedeným postupem nastavte jeden počítač tak, aby se automaticky připojil k DSL nebo kabelovému modemu. Po opětovném zprovoznění služby v počítači si přečtěte část AirPort níže. K řešení problému také můžete použít přístup, který je zaměřený právě na AirPort; najdete ho v Průvodci řešením potíží s AirPortem

Zkontrolujte všechny kabely a zdroj napájení

Přesvědčte se, zda jsou zapojeny a řádně zasunuty všechny kabely související s modemem. To zahrnuje napájecí šňůru k modemu, kabel z modemu do počítače a kabel z modemu do zásuvky. Abyste měli jistotu, že je konektor řádně zapojený, odpojte ho a zapojte znovu. Zkontrolujte, zda kabely nejsou proříznuté, rozedřené nebo jinak poškozené. 

Pokud máte nějaké rozbočovače nebo směrovače, zkontrolujte jejich kabely a napájení. Pokud máte pro určitý typ rozbočovače nebo směrovače k dispozici více než jedno napájení, zkuste zdroje napájení zaměnit. Vadný zdroj napájení může mít vliv na provoz v síti. 

Resetujte nebo vypněte a znovu zapněte hardware modemu

Na několik minut vypněte a zase zapněte napájení DSL nebo kabelového modemu. Pokud je zařízení napájeno z baterií, může být nutné je vyjmout, aby se zařízení zcela resetovalo. To je obvyklé u modemů nebo směrovačů, které poskytují službu VoIP. Někteří poskytovatelé internetových služeb doporučují odpojit napájecí šňůru modemu. To je nutné v případě, když modem nemá napájecí tlačítko.

Je-li modem vybaven resetovacím tlačítkem, zkuste před vypnutím a zapnutím použít nejprve toto tlačítko. Pokud nevíte, jak provést úplný reset, kontaktujte nejprve svého poskytovatele připojení k internetu.

Poznámka: Pokud prostřednictvím svého poskytovatele připojení k internetu využíváte nějakou telefonní službu (například VoIP), může vypnutí a zapnutí modemu tuto službu dočasně přerušit. K obnovení telefonní služby v případě resetování nebo vypnutí modemu může být nutné kontaktovat poskytovatele internetových služeb. Na kontaktování svého poskytovatele internetových služeb byste měli mít náhradní prostředek (například mobilní telefon), aby při obnovování internetové nebo telefonní služby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Některá zařízení pro širokopásmové připojení, například kabelové modemy s funkcemi VoIP, mohou obsahovat baterii, která zajišťuje napájení zařízení v případě výpadku energie. Pokud máte takové zařízení, vyjměte z něj po odpojení napájecího kabelu také baterii, a to alespoň na 30 sekund.


Zkontrolujte kontrolky na modemu

Nejdříve se podívejte, jestli má DSL nebo kabelový modem kontrolku nebo tlačítko pohotovostního režimu. Některé oblíbené modemy nemusí být v pohotovostním režimu připojeny k internetu. Pokud je to možné, zajistěte, aby modem nebyl v pohotovostním režimu. 

Ostatní kontrolky mohou poskytovat užitečné informace o připojení kabelů. Například kontrolka s názvem Cable (Kabel) nebo Online udává, zda je dostupná síť poskytovatele připojení k internetu. Kontrolka „PC“ nebo „link“ (připojení) udává, zda je v pořádku hardwarové spojení mezi počítačem a modemem. Pozitivní kontrolka připojení vždy značí, že ethernetové porty na obou zařízeních pracují správně, a proto je v případě pozitivní kontrolky připojení velmi nepravděpodobné, že problém způsobuje vadný ethernetový port. 

Tip: Pokud kontrolky na vašem modemu mohou být pouze rozsvícené nebo zhasnuté a nemění barvu, pak je „pozitivní“ kontrolka taková, která svítí. Pokud kontrolky na vašem modemu mění barvy, pak je pozitivní kontrolkou s největší pravděpodobností zelená kontrolka, a ne kontrolka žlutá nebo červená. 

Pokud je kontrolka připojení pozitivní, přejděte do části Zkontrolujte nastavení předvoleb sítě. Pokud není navázáno žádné spojení, zkuste provést potíží s hardwarem širokopásmového modemu a Ethernetu. 

Řešení potíží s hardwarem širokopásmového modemu a Ethernetu

Pokud kontrolka připojení po kontrole kabelů a vypnutí a zapnutí zařízení nesvítí, je nutné před pokračováním znovu navázat spojení. Pokud bylo součástí dodávky vašeho počítače CD s nástrojem Apple Hardware Test, vyhledejte jeho pomocí případné potíže s hardwarem. Pokud žádné potíže nenajdete, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb. Ten by mohl být schopen na dálku provést test vašeho modemu a zjistit, zda není poškozený. Pokud nebude zjištěn žádný problém s modemem, vyměňte ethernetový kabel, protože se jedná o nejsnáz vyměnitelnou součást. 

Pokud po výměně ethernetového kabelu nedojde k navázání spojení, budete potřebovat třetí ethernetové zařízení, abyste určili, zda je příčinou nefunkčního připojení počítač nebo modem. Tímto třetím zařízením může být jednoduchý („hloupý“) ethernetový rozbočovač s kontrolkami (stačí levný rozbočovač 10BASE-T, který má v nabídce každý obchod s počítači), ethernetový přepínač s kontrolkami připojení, jiný počítač, směrovač nebo bezdrátová základna.

Když k testování použijete rozbočovač nebo přepínač, jednoduše k němu připojte počítač i modem a pak na rozbočovači nebo přepínači zkontrolujte kontrolky připojení, abyste zjistili, která zařízení se nepřipojují. Pokud k testování použijete jiný počítač (Mac nebo PC), podívejte se, zda tento jiný počítač má kontrolku ethernetového připojení (hodně jich takovou kontrolku nemá). Pokud počítač není vybaven žádnou kontrolkou připojení, ověřte konektivitu nastavením připojení pro sdílení souborů. Pokud k ověření konektivity používáte směrovač nebo základnu, proveďte připojení podle pokynů v dokumentaci k zařízení. Pokud je směrovač nebo základna vybaven kontrolkami připojení, můžete použít jednoduchý test pomocí těchto kontrolek. 

Pokud tento typ testu nemůžete použít, proveďte libovolný z následujících kroků: buďto vyměňte modem u poskytovatele internetových služeb, nebo vezměte počítač někam jinam, kde máte jistotu, že připojení funguje – například k sousedovi, do školy, do práce a podobně.

Přesvědčte se, zda máte správně nakonfigurované nastavení softwaru podle pokynů v části Zkontrolujte nastavení předvoleb sítě níže.

Pokud se stále nemůžete připojit, můžete mít problém s DNS. Služba DNS vašeho poskytovatele internetových služeb nemusí fungovat nebo ji nemáte správně nakonfigurovanou.

Pokud se stále nemůžete připojit a kontrolka připojení vašeho kabelového modemu je pozitivní, ale dosud jste nevyměnili ethernetový kabel, zaměňte stávající ethernetový kabel za nový nebo takový, o kterém víte, že je funkční.


Zkontrolujte nastavení předvoleb sítě


V předvolbách sítě ověřte nastavení TCP/IP a zda je vaším primárním síťovým rozhraním Vestavěný Ethernet.

Pokud používáte Mac OS X 10.5, proveďte následující postup:

 1. V nabídce Apple zvolte System Preferences (Předvolby systému).
 2. V nabídce View (Zobrazení) vyberte položku Network (Síť).
 3. Přesvědčte se, zda pod položkou Built-in Ethernet (Vestavěný Ethernet) v seznamu síťových portů není uveden stav Inactive (Neaktivní).
 4. Vyberte položku Built-in Ethernet (Vestavěný Ethernet) nebo primární síťové rozhraní: Klikněte na ikonu akcí (ikona ozubeného kola) pod seznamem síťových portů a zvolte možnost Set Service Order (Nastavit pořadí služeb). Jednotlivé služby lze přetahovat a měnit tak jejich pořadí. Služby jsou uvedeny se sestupnou prioritou.
 5. Vyberte v seznamu síťový port, který chcete nakonfigurovat.
 6. Klikněte na tlačítko Advanced (Pokročilé) a potom klikněte na kartu TCP/IP.
 7. Podle pokynů poskytovatele internetových služeb proveďte nastavení na tomto panelu. Další informace najdete v článku Mac OS X: Připojení k internetu kabelovým nebo DSL modemem.
 8. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.
 9. Pokud jste provedli nějaké změny, klikněte na tlačítko Apply Now (Použít).

Pokud používáte Mac OS X 10.4, proveďte následující postup:

 1. V nabídce Apple zvolte System Preferences (Předvolby systému).
 2. V nabídce View (Zobrazení) vyberte položku Network (Síť).
 3. V rozevíracím seznamu Show (Zobrazit) zvolte možnost Active Network Ports (Aktivní síťové porty).
 4. Zaškrtněte políčko Built-in Ethernet (Vestavěný Ethernet).
 5. Přetáhněte položku Built-in Ethernet (Vestavěný Ethernet) na začátek seznamu Port Configurations (Konfigurace portů), abyste ji nastavili jako preferované nebo primární síťové rozhraní.
 6. V rozevíracím seznamu Show (Zobrazit) zvolte možnost Built-in Ethernet (Vestavěný Ethernet).
 7. Klikněte na TCP/IP.
 8. Podle pokynů poskytovatele internetových služeb proveďte nastavení na tomto panelu. Další informace najdete v článku Mac OS X: Připojení k internetu kabelovým nebo DSL modemem.
 9. Pokud jste provedli nějaké změny, klikněte na tlačítko Apply Now (Použít).


Sdílení připojení

Pokud se pokoušíte sdílet připojení k internetu mezi dvěma nebo více počítači, přesvědčte se, zda máte správně nastavenou síť. Potřebujete vědět, zda váš poskytovatel internetových služeb poskytuje pouze jednu nebo více IP adres. Pokud je použita pouze jedna IP adresa, musíte mít síťový směrovač schopný sdílet připojení, což se také nazývá překlad síťových adres (network address translation neboli NAT), neboli „maskování IP adres“. Informace o nastavení najdete v dokumentaci k vašemu směrovači. Požádejte o pomoc osobu, která nastavovala vaši síť, nebo výrobce směrovače.

Základna AirPort dokáže sdílet připojení s bezdrátovými klienty.


Další postup pro AirPort 

 1. Po úspěšném připojení počítače k internetu odpojte modem od počítače. 
 2. Odpojte napájecí šňůry modemu i základny. 
 3. Připojte základnu k modemu.
 4. Nejdříve zpátky zapojte modem, poté základnu a čekejte, dokud kontrolky základny neprovedou indikaci spouštěcího cyklu. 
 5. Spusťte počítač a zkuste se prostřednictvím základny připojit k internetu. Pokud se vám to nedaří, pomocí Průvodce nastavením AirPortu (/Applications/Utilities/) zkopírujte nastavení sítě z počítače do základny. Pokud potřebujete provést složitější nastavení sítě, můžete místo toho použít nástroj AirPort Admin Utility.


Získání pomoci od poskytovatele internetových služeb

Pokud jste problémy výše uvedeným způsobem nevyřešili, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

Important: Informace o produktech, které nebyly vytvořeny společností Apple, jsou uváděny pouze pro informační účely a nelze si je vykládat jako doporučení nebo podporu od společnosti Apple. Pro další informace laskavě kontaktujte výrobce.
Datum zveřejnění: