Výměna komunikační karty Apple v Macu Pro (2019)

Přečtěte si, jak postupovat při vyjmutí a výměně komunikační karty Apple v Macu Pro.

Zkontrolujte potřebné nástroje

 • Křížový šroubovák (Phillips 1)

Pokud potřebujete objednat náhradní komunikační kartu Apple, kontaktujte Apple.

Sejmutí pláště nebo horního krytu

Podle pokynů sejměte plášť Macu Pro (2019) nebo horní kryt Macu Pro (Rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte.
 2. Přibližně 5–10 minut počkejte, než počítač vychladne.
 3. Odpojte od Macu Pro všechny kabely kromě napájecího.
 4. Dotkněte se kovového pláště na vnější straně Macu Pro, aby se vybila veškerá statická elektřina, a poté odpojte napájecí kabel.
  Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací komunikační karty Apple a nenasunete na počítač zpátky kryt.
 5. Vyklopte vrchní víko a zakroucením doleva odemkněte kryt.
 6. Zvedněte kryt přímo nahoru a sundejte ho z počítače. Opatrně ho odložte stranou.
  Když je kryt sundaný, Mac Pro se nezapne.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte.
 2. Přibližně 5–10 minut počkejte, než počítač vychladne.
 3. Odpojte od Macu Pro všechny kabely kromě napájecího.
 4. Dotkněte se kovového pláště na vnější straně Macu Pro, aby se vybila veškerá statická elektřina, a poté odpojte napájecí kabel.
  Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací komunikační karty Apple a nenasunete na počítač zpátky kryt.
 5. Posuňte uvolňovací západky horního krytu do odemčené polohy, zvedněte horní kryt, vytáhněte jej z přední desky a odložte stranou.

Vyjmutí a instalace komunikační karty Apple

 1. Odšroubujte dva šrouby Phillips 1 na svorkové desce, která zakrývá štěrbiny 5–8, a poté desku sejměte.
  Šrouby jsou uchyceny a zůstávají připevněny ke svorkové desce.
 2. Zasuňte západku PCI do odemčené polohy.
 3. Uchopte okraje komunikační karty Apple a vytáhněte ji rovně ze slotu 8.
 4. Vložte novou komunikační kartu Apple do slotu 8. Pevně a rovnoměrně zatlačte, až karta zapadne na své místo.
 5. Zasuňte západku PCI do zajištěné polohy.
 6. Umístěte svorkovou desku zpět přes štěrbiny 5–8 a dotáhněte dva šrouby Phillips 1.

Opětovné nasazení pláště nebo horního krytu

Podle pokynů znovu nainstalujte plášť na Mac Pro (2019) nebo horní kryt na Mac Pro (Rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Opatrně kryt nasuňte na Mac Pro a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli žádné desky s tištěnými obvody.
 2. Až bude kryt úplně usazený, otočte horní západkou doprava a překlopte ji, čímž kryt zamknete.

  Nahoře: Zajištěná poloha (tečky se shodují)
  Dole: Odjištěná poloha (tečky se neshodují)
 3. Připojte napájecí kabel, monitor a další periferní zařízení.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Zarovnejte okraj horního krytu se štěrbinou v přední desce, poté pevně zatlačte poblíž uvolňovacích západek a poslouchejte, jak zaklapnou na místo.
 2. Připojte napájecí kabel, monitor a další periferní zařízení. 

Další informace

Když vám Apple pošle náhradní díl, následujícím postupem pošlete původní díl zpátky společnosti Apple.

Datum zveřejnění: