Používání Hlasového ovládání na Macu

S Hlasovým ovládáním můžete Mac ovládat místo tradičními vstupními zařízeními jenom hlasem.

macOS Catalina přináší Hlasové ovládání – nový způsob, jak plně ovládat Mac pouze hlasem. Hlasové ovládání využívá technologii rozpoznávání hlasu Siri k dalšímu zdokonalení funkce Vylepšené diktování, dostupné už ve starších verzích macOS.1

Jak zapnout Hlasové ovládání

Po upgradu na macOS Catalina zapnete Hlasové ovládání takto:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.
 2. Na bočním panelu klikněte na Hlasové ovládání. 
 3. Zvolte Zapnout Hlasové ovládání. Když zapnete Hlasové ovládání poprvé, Mac jednorázově stáhne potřebné soubory ze serverů Apple.2
  Předvolby Hlasového ovládání
   

Když je Hlasové ovládání zapnuté, uvidíte na obrazovce ikonu představující mikrofon vybraný v předvolbách Hlasového ovládání.

Chcete-li Hlasové ovládání pozastavit a zabránit mu v poslouchání vaší řeči, řekněte „Go to sleep“ (Spi) nebo klikněte na Spánek. Hlasové ovládání obnovíte příkazem nebo volbou „Wake up“ (Probuď se).

 


Jak používat Hlasové ovládání

S Hlasovým ovládáním se nejlépe seznámíte prostudováním seznamu příkazů, kterým rozumí: Řekněte „Show commands“ (Ukaž příkazy) nebo „Show me what I can say“ (Ukaž mi, co můžu říct). Seznam se může měnit podle kontextu a můžete zkusit i varianty, které seznam neobsahuje. Pro snazší potvrzení toho, že Hlasové ovládání váš příkaz slyšelo, můžete v předvolbách Hlasového ovládání zapnout volbu „Při rozpoznání příkazu zahrát zvuk“.

Základní navigace

Hlasové ovládání rozpoznává názvy mnoha aplikací, štítků, ovládacích prvků a položek na obrazovce, takže můžete používat kombinaci těchto názvů s určitými příkazy. Například:

 • Otevřete Pages: „Open Pages“ (Otevři Pages). Pak vytvořte nový dokument: „Click New Document“ (Klikni na Nový dokument). Dál vyberte jednu z dopisních šablon: „Click Letter. Click Classic Letter“ (Klikni na Dopis. Klikni na Klasický dopis). Nakonec dokument uložte: „Save document“ (Ulož dokument). 
 • Začněte psát novou zprávu v Mailu: „Click New Message“ (Klikni na Nová zpráva). Přidejte adresu: „John Appleseed“.
 • Zapněte Tmavý režim: „Open System Preferences. Click General. Click Dark“ (Otevři Předvolby systému. Klikni na Obecné. Klikni na Tmavý). Pak zavřete Předvolby systému: „Quit System Preferences“ (Ukonči Předvolby systému) nebo „Close window“ (Zavři okno).
 • Restartujte Mac: „Click Apple menu. Click Restart“ (Klikni na nabídku Apple. Klikni na Restartovat) (nebo použijte překrytí čísly a řekněte „Click 8“ (Klikni na 8)). 

Můžete taky Vytvářet své vlastní hlasové příkazy.

Překrytí čísly

Překrytí čísly můžete použít k rychlé interakci s oblastmi obrazovky, které Hlasové ovládání rozpozná jako klikatelné, jako jsou nabídky, zaškrtávací políčka a tlačítka. Překrytí čísly zapnete příkazem „Show numbers“ (Ukaž čísla). Pak můžete kliknout jednoduše vyslovením čísla.

Překrytí čísly se hodí pro ovládání složitějších rozhraní, třeba webových stránek. Třeba ve webovém prohlížeči můžete říct „Search for Apple stores near me“ (Najdi nejbližší Apple Store). Pak pomocí překrytí čísly můžete vybírat z výsledků: „Show numbers. Click 64“ (Ukaž čísla. Klikni na 64). (Pokud je text odkazu jednoznačný, můžete na něj taky kliknout bez překrytí, když řeknete „Click“ a text odkazu.)

Hlasové ovládání automaticky zobrazuje čísla v nabídkách a kdykoli je třeba rozlišit mezi položkami se stejným názvem.


Překrytí mřížkou

Díky překrytí mřížkou můžete pracovat s oblastmi obrazovky, které nemají ovládací prvky nebo které Hlasové ovládání nerozpozná jako klikatelné.

Když řeknete „Show grid“ (Ukaž mřížku), zobrazí se číslovaná mřížka, a když řeknete „Show window grid“ (Ukaž mřížku okna), omezí se mřížka na aktivní okno. Když řeknete číslo pole, zjemní se dělení v daném poli mřížky, a takto můžete pokračovat až k přesnému bodu na obrazovce.

Kliknete příkazem „Click“ (Klikni na) a vyslovením požadovaného čísla mřížky. Nebo řekněte „Zoom“ (Přiblížit) a číslo pole mřížky, které chcete přiblížit. Po přiblížení se mřížka automaticky skryje. Můžete taky použít čísla mřížky k přetažení vybrané položky z jednoho pole mřížky do jiného: „Drag 3 to 14“ (Přetáhni 3 na 14).

Čísla mřížky skryjete příkazem „Hide numbers“ (Skryj čísla). Když budete chtít skrýt mřížku i čísla, řekněte „Hide grid“ (Skryj mřížku). 

Diktování

Když je kurzor v dokumentu, e-mailové zprávě, textové zprávě nebo v jiném textovém poli, můžete souvisle diktovat. Diktování převádí mluvené slovo na text.

 • Interpunkci, symboly nebo emotikony zadáte jednoduše vyslovením příslušného názvu, třeba „question mark“ (otazník), „percent sign“ (procento) nebo „happy emoji“ (šťastný emotikon). Můžou se lišit v závislosti na jazyku nebo dialektu.
 • Chcete-li se v textu pohybovat a vybírat jeho části, můžete použít příkazy jako „Move up two sentences“ (Posuň se nahoru o dvě věty), „Move forward one paragraph“ (Posuň se dopředu o jeden odstavec), „Select previous word“ (Vyber předchozí slovo) nebo „Select next paragraph“ (Vyber další odstavec).
 • K formátování textu slouží třeba „Bold that“ (Ztučni to) nebo „Capitalize that“ (Převeď to na velká písmena). Řekněte „numeral“ (číslo), chcete-li další frázi zapsat číselně.
 • K mazání textu můžete použít některý z mnoha příkazů pro mazání. Například můžete říct „Delete that“ (Smaž to) a Hlasové ovládání příkaz automaticky vztáhne na text, který jste právě napsali. Nebo řekněte „Delete all“ (Smaž všechno) a budete moct začít znova od začátku. 

Hlasové ovládání rozumí kontextovým pokynům, takže můžete plynule přecházet mezi diktováním textu a ovládacími příkazy. Například když ve Zprávách diktujete a posíláte blahopřání k narozeninám, stačí říct „Happy Birthday. Click Send“ (Všechno nejlepší k narozeninám. Klikni na Odeslat). Nebo když chcete nahradit část textu, můžete říct „Replace I’m almost there with I just arrived“ (Nahraď Už jsem skoro tam textem Už jsem tady).

Můžete taky vytvořit svůj vlastní slovník pro diktování.

 


Vytváření vlastních hlasových příkazů a slovníku

Vytváření vlastních hlasových příkazů

 1. Otevřete předvolby Hlasového ovládání, třeba příkazem „Open Voice Control preferences“ (Otevři předvolby Hlasového ovládání). 
 2. Klikněte na Příkazy nebo řekněte „Click Commands“ (Klikni na Příkazy). Otevře se úplný seznam všech příkazů.
 3. Nový příkaz přidáte kliknutím na tlačítko přidání (+) nebo příkazem „Click add“ (Klikni na přidání). Pak nadefinujte příkaz zadáním těchto voleb:
  • Když řeknu: Zadejte slovo nebo frázi, po jejichž vyslovení se má akce provést.
  • Při používání: Zvolte, zda má Mac provést tuto akci jenom při používání konkrétní aplikace.
  • Provést: Vyberte akci, která se má provést. Takto můžete otevřít položku ve Finderu, otevřít URL adresu, vložit text, vložit data ze schránky, stisknout klávesovou zkratku, vybrat položku v nabídce nebo spustit sled úloh Automatoru.
 4. Pomocí zaškrtávacích políček můžete příkazy zapínat nebo vypínat. Můžete taky vybrat příkaz a zjistit tak, jestli s ním fungují jiné fráze. Například příkaz „Undo that“ (Vrať to zpátky) se dá provést různými frázemi, třeba „Undo this“ (Vrať tohle zpátky) nebo „Scratch that“ (Zruš to).

Chcete-li rychle přidat nový příkaz, řekněte „Make this speakable“ (Udělej z tohohle frázi). Hlasové ovládání vám pomůže nastavit nový příkaz v závislosti na aktuálním kontextu. Když třeba tento příkaz vyslovíte s otevřenou nabídkou, Hlasové ovládání vám pomůže vytvořit příkaz pro výběr položky této nabídky. 

Vytvoření vlastního slovníku pro diktování

 1. Otevřete předvolby Hlasového ovládání, třeba příkazem „Open Voice Control preferences“ (Otevři předvolby Hlasového ovládání). 
 2. Klikněte na Slovník nebo řekněte „Click Vocabulary“ (Klikni na Slovník).
 3. Klikněte na tlačítko přidání (+) nebo řekněte „Click add“ (Klikni na přidání).
 4. Zadejte nové slovo nebo frázi, jak je chcete napsat, když je vyslovíte.

 


Další informace

 


1. Hlasové ovládání používá technologii rozpoznávání hlasu Siri pouze pro americkou angličtinu. Ostatní jazyky a dialekty používají rozpoznávání hlasu dříve uvedené pro funkci Vylepšené diktování.

2. Pokud jste ve firmě nebo ve škole s proxy serverem, Hlasové ovládání nemusí být schopné stáhnout potřebné soubory. Odkažte svého správce sítě na seznam síťových portů používaných softwarovými produkty Apple.

Datum zveřejnění: