Instalace a výměna paměti Macu Pro (2019)

Přečtěte si, jak vyjmout nebo nainstalovat paměť Macu Pro.

Mac Pro (2019) má 12 slotů na moduly DIMM (paměť), které podporují celkem až 1,5 TB 2933MHz paměti – v případě, že jsou ve všech 12 slotech osazené DDR4 ECC moduly DIMM. 

8jádrový, 12jádrový a 16jádrový model Macu Pro podporují až 768 GB paměti.

Než začnete

S Macem Pro můžete používat buď moduly LR-DIMM, nebo R-DIMM. Oba typy ale nemůžete míchat. Pokud se chcete podívat, jestli máte moduly R-DIMM, nebo LR-DIMM, a zjistit stav vaší paměti, vyberte nabídku Apple  > O tomto Macu a vyberte panel Paměť.

Při výměně nebo instalaci dalších modulů DIMM se ujistěte, že používáte stejný typ paměti. Přečtěte si víc o specifikacích paměti Macu Pro (2019).

Apple doporučuje používat jen schválené moduly DIMM. Sadu na upgrade paměti si můžete koupit v Apple Storu nebo u autorizovaného prodejce Apple. Jestli si potřebujete objednat náhradní paměť, kontaktujte Apple.


Ověření podporovaných konfigurací

Mac Pro podporuje až 12 modulů DIMM nainstalovaných v konfiguracích po 4, 6, 8 nebo 12, jak je znázorněno na obrázcích dole. Stejné obrázky najdete i na vnitřní straně krytů modulů DIMM. Pro maximální výkon instalujte moduly DIMM v konfiguraci po 6 nebo 12. Pokud vaše moduly DIMM nemají stejnou kapacitu, přečtěte si, jak nainstalovat moduly DIMM s různými kapacitami.

Konfigurace 5, 7, 9, 10 nebo 11 modulů DIMM nejsou podporovány. Další konfigurace 1, 2 a 3 modulů DIMM slouží jen k diagnostickým účelům.

4 DIMM

6 DIMM

8 DIMM

12 DIMM

Každé číslo značí jeden slot na modul DIMM. U každé konfigurace modulů DIMM vkládejte moduly jen do tmavě šedých slotů a světle šedé sloty nechejte prázdné.

Instalace modulů DIMM s různými kapacitami

Pokud máte moduly DIMM s různými kapacitami (jako čtyři 16GB moduly DIMM a čtyři 32GB moduly DIMM), musíte je nainstalovat podle následujících požadavků:

 • Instalujte moduly DIMM v pořadí podle kanálů.
 • V každém kanálu nainstalujte identickou dvojici modulů DIMM.
 • Instalujte moduly DIMM v pořadí od nejmenší po největší kapacitu.
 • Používejte buď jenom R-DIMM, nebo L-DIMM.
 • Použijte některou z podporovaných konfigurací.

Jak nainstalovat moduly DIMM s různými kapacitami

 1. Podívejte se, které sloty máte ve své konfiguraci modulů DIMM použít.
 2. Začněte s moduly DIMM s nejnižší kapacitou a instalujte je v identických dvojicích (od těch s nejmenší kapacitou až po ty s nejvyšší kapacitou) v pořadí podle kanálů paměti:
  • Kanál 1: Sloty 5 a 8
  • Kanál 2: Sloty 3 a 10
  • Kanál 3: Sloty 1 a 12
  • Kanál 4: Sloty 6 a 7
  • Kanál 5: Sloty 4 a 9
  • Kanál 6: Sloty 2 a 11

V některých konfiguracích modulů DIMM se některé sloty nevyužijí. Například konfigurace 8 modulů DIMM používá kanály 1, 2, 4 a 5.

Kanály DIMM

12 slotů na moduly DIMM, znázorněných napravo, tvoří celkem 6 párů v různých kanálech, jak je uvedeno nahoře.


Vyjmutí nebo instalace paměti

Přečtěte si, jak sundat kryt Macu Pro, vyjmout moduly DIMM a nainstalovat nové moduly DIMM.

Sejmutí krytu

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte: Vyberte nabídku Apple > Vypnout.
 2. Pokud je počítač horký, přibližně 5–10 minut počkejte, než vychladne.
 3. Dotkněte se kovového krytu na vnější straně Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu.
  Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací paměti a nenasunete na počítač zpátky kryt.
 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru. Paměť neinstalujte, dokud je počítač připojený do zásuvky.
 5. Vyklopte vrchní víko a zakroucením doleva odemkněte kryt.
 6. Zvedněte kryt přímo nahoru a sundejte ho z počítače. Opatrně ho odložte stranou.

Vyjmutí modulů DIMM

Některé sloty na moduly DIMM jsou už při dodání Macu Pro osazené předinstalovanými moduly. Před instalací paměti možná budete muset některé moduly DIMM odebrat, aby vznikla podporovaná konfigurace nebo abyste splnili požadavky na instalaci pamětí s různými kapacitami.

 1. Vysunutím zámku doleva odemkněte a otevřete kryty modulů DIMM. 

 2. Sundejte kryty modulů DIMM.
 3. Najděte moduly DIMM, které chcete vyjmout. Každý slot je označený číslem. Zatlačte na vysouvací páčky na obou koncích modulu DIMM, čímž ho lehce pozvednete ze slotu.
 4. Palcem a ukazováčkem obou rukou modul DIMM lehce uchopte na obou koncích a přímým směrem ho opatrně vytáhněte ze slotu. S modulem DIMM nekruťte ani ho nevytahujte násilím – mohli byste ho poškodit. 
 5. Vytažené moduly DIMM dejte do ochranného antistatického sáčku.

Instalace modulů DIMM

 1. Najděte prázdný slot na modul DIMM.
 2. Pokud je to možné, stlačeným vzduchem vyfoukejte ze slotu na modul DIMM veškeré nečistoty. Plechovku držte vždy svisle.
 3. Vezměte modul DIMM opatrně za oba konce a zasuňte ho do slotu. Ještě než na modul DIMM zatlačíte, abyste ho zasunuli, ujistěte se, že je přesně vyrovnaný se slotem. Při zasouvání modulů DIMM dodržujte tyto zásady:
  • Nezasouvejte moduly DIMM silou. Pokud modul DIMM nejde vložit, zkontrolujte, jestli jsou zářez a konektory zarovnané se zářezem na slotu.
  • Nesnažte se modul DIMM dostat do slotu kolébáním.
  • Při zasouvání modul DIMM neohýbejte ani jím nekruťte.

 4. Jemně modul DIMM zasuňte, dokud se jeho spodní hrana nezačne dotýkat zlatých kontaktů, a potom ho větší silou zacvakněte. Jakmile bude modul DIMM úplně zasunutý, vysouvací páčky zacvaknou.
 5. Vraťte kryty modulů DIMM. Tlačte na kryty z levé strany, dokud s cvaknutím nezapadnou na místo.


Pokud kryty modulů DIMM nevrátíte, může to mít vliv na výkon systému.

Vraťte kryt počítače

 1. Spusťte kryt Macu Pro dolů.
 2. Až bude kryt úplně usazený, otočte horní západkou doprava a překlopte ji, čímž kryt zamknete.


  Nahoře: Zajištěná poloha (tečky se shodují)
  Dole: Odjištěná poloha (tečky se neshodují)
 3. Připojte napájecí kabel, monitor a další periferní zařízení. 


Ověření paměti

Jestli chcete ověřit stav paměti, vyberte nabídku Apple  > O tomto Macu a vyberte panel Paměť.

Pokud by vaše moduly DIMM měly být nainstalovány do jiných slotů, aby se maximalizoval výkon, macOS vás na to upozorní a doporučí vám, do kterých slotů máte nainstalované moduly DIMM vložit.


Jiné konfigurace

Tyto konfigurace modulů DIMM by se měly používat jenom pro účely řešení problémů s pamětí:

3 DIMM

2 DIMM

1 DIMM


Další informace

Datum zveřejnění: