Používání dynamických kategorií v Numbers

Dynamické kategorie umožňují uspořádávat data novým způsobem. Například pokud máte tabulku na sledování firemních příjmů, můžete v ní vytvořit kategorii, která bude seskupovat příjmy podle oddělení. Pak můžete přidávat podkategorie, zobrazit souhrny kategorizovaných dat, vytvořit grafy k jednotlivým kategoriím a dělat další věci.

K používání dynamických kategorií potřebujete mít na iPadu, iPhonu nebo Macu nejnovější verzi. Dynamické kategorie se dají používat i online v Numbers na webu iCloud.com.

Vytvoření kategorie

Tabulka může mít jednu hlavní kategorii a až čtyři podkategorie. Kategorie se dají vytvářet na základě dat v tabulce nebo výběrem konkrétních řádků.

Vytvoření kategorie z existujících dat

Pokud už tabulka obsahuje data, která chcete uspořádat, můžete vytvořit kategorii na základě sloupce, ve kterém jsou tato data obsažená.

 1. Klepněte nebo klikněte na tabulku, ze které chcete udělat kategorii, pak na tlačítko Uspořádat a nakonec na Kategorie.
 2. Klepněte nebo klikněte na rozevírací nabídku Přidat kategorii.
 3. V seznamu vyberte sloupec. Například pokud vaše tabulka sdružuje data o příjmech, můžete výběrem sloupce Oddělení kategorizovat data podle příjmů jednotlivých oddělení. Numbers automaticky vytvoří skupiny řádků na základě společných hodnot ve vybraném sloupci.
 4. Klepnutím nebo kliknutím na rozevírací trojúhelník vedle názvu skupiny sbalíte nebo rozbalíte řádky v této skupině.

Tabulka s kategorizovanými daty

Vytvoření kategorie z vybraných řádků

Pokud tabulka ještě neobsahuje data, která chcete uspořádat do kategorií, můžete na iPadu, iPhonu nebo Macu kategorii vytvořit ručně. Tento postup použijte, když máte jednoduchý seznam jmen nebo názvů a chcete je rozdělit do skupin.

 1. Vyberte řádky, které chcete seskupit.
 2. Na iPhonu nebo iPadu klepněte v rozevírací nabídce na Akce s řádky a potom na Vytvořit skupinu. Na Macu vyberte Uspořádat > Vytvořit skupinu pro vybrané řádky. Numbers přesunou zvolené řádky do nové skupiny, zatímco zbývající řádky se v tabulce přesunou do jiné skupiny.
 3. Jestli chcete novou skupinu přejmenovat, vyberte buňku s názvem. 
  • Na iPhonu nebo iPadu dvojím klepnutím na buňku otevřete klávesnici, zadejte nový název a klepněte na Return. 
  • Na Macu zadejte nový název přímo. 

Přidání podkategorie

Do tabulky můžete přidat až čtyři podkategorie. Například pokud máte tabulku příjmů kategorizovanou podle jednotlivých oddělení, můžete přidat podkategorii, která bude data dál třídit podle kalendářního data příjmu.

 1. Vyberte tabulku, klepněte nebo klikněte na tlačítko Uspořádat a pak na Kategorie.
 2. Klepněte nebo klikněte na Přidat kategorii a vyberte sloupec, podle kterého se má nová kategorie vytvořit. Přidané kategorie a podkategorie můžete v tabulce přeuspořádat.

Tabulka s kategorií a podkategorií


Úpravy kategorií

Jakmile vytvoříte kategorie, můžete změnit hierarchie kategorií, určit, jak Numbers seskupují řádky podle data a dělat další věci.

Změna hierarchie kategorií

Hierarchii kategorií můžete kdykoli změnit a zobrazit tak data jiným způsobem. Například pokud vaše tabulka obsahuje příjmy jednotlivých oddělení podle měsíců, můžete hierarchii kategorií změnit tak, aby byly vidět příjmy každého oddělení v každém měsíci.

Na iPadu, iPhonu nebo Macu můžete změnit hierarchii kategorií v inspektoru Uspořádat:

 1. Vyberte tabulku, klepněte nebo klikněte na tlačítko Uspořádat a pak klepněte nebo klikněte na Kategorie.
 2. Na iPhonu nebo iPadu klepněte na Upravit. Na Macu přejděte k dalšímu kroku.
 3. Přetáhněte tlačítko zvýšení nebo snížení vedle kategorie nahoru nebo dolů. Řádky v tabulce se přesunou podle nové hierarchie.

Na iPadu, iPhonu, Macu nebo na webu iCloud.com můžete změnit hierarchii v samotné tabulce:

 1. Vyberte řádek s názvem skupiny, která je v kategorii, kterou chcete v hierarchii přesunout nahoru nebo dolů.
 2. Na iPhonu nebo iPadu klepněte na Akce s řádky.
  Na Macu nebo online na webu iCloud.com přesuňte ukazatel na okraj řádku (vlevo od první buňky v řádku) a klikněte na šipku, která se objeví.
 3. Volbou Zvýšit posunete kategorii v hierarchii nahoru a volbou Snížit ji posunete dolů.

Změna seskupování řádků podle data v Numbers

Můžete změnit způsob, jakým Numbers seskupují řádky podle data. Například v tabulce s kategorií Datum je možné seskupovat řádky podle měsíce. Ale jestli vás zajímají spíš čtvrtletní nebo roční trendy, můžete data seskupit podle roku, čtvrtletí, týdne a dalších období.

 1. Vyberte tabulku.
 2. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Uspořádat.
 3. U kategorie, kterou chcete upravit, klikněte nebo klepněte na rozevírací nabídku vedle Podle a vyberte možnost.


Zobrazení souhrnu dat

Můžete si taky zobrazit souhrn dat z jednotlivých kategorií. Například pokud máte tabulku příjmů kategorizovanou podle jednotlivých oddělení, můžete vypočítat celkové příjmy každého oddělení. 

 1. Klikněte nebo klepněte na buňku v řádku s názvem skupiny.
 2. Na iPadu nebo iPhonu klepněte na tlačítko Souhrn Souhrn. Na Macu nebo v Numbers pro iCloud klikněte na tlačítko Akce se souhrny.
 3. Zvolte výpočet. Stejný výpočet se automatiky přidá i ke všem ostatním skupinám v dané kategorii. U každé kategorie můžete v každém sloupci zobrazovat jiný souhrn.

iPad s tabulkou Numbers, ve které je vidět funkce Počet přidaná k řádku se souhrnem v kategorizované tabulce.


Zobrazení kategorie v grafu

Z kategorií v tabulce můžete vytvářet i grafy. Například pokud máte tabulku příjmů kategorizovanou podle jednotlivých oddělení a přidali jste k ní souhrn, který vypočítává celkové příjmy jednotlivých oddělení, můžete rychle vytvořit graf s těmito souhrnnými daty. Vyberte buňku se souhrnnými daty, která chcete znázornit v grafu, klepněte nebo klikněte na Graf a vyberte typ grafu.*

Tabulka zobrazující souhrn kategorie ve formě prstencového grafu.

* Při vytváření grafu se ujistěte, že se souhrnná data nacházejí ve sloupci textu, ne ve sloupci záhlaví.

Datum zveřejnění: