Používání dynamických kategorií v Numbers

Dynamické kategorie umožňují uspořádávat data novým způsobem. Například pokud máte tabulku na sledování firemních příjmů, můžete v ní vytvořit kategorii, která bude seskupovat příjmy podle oddělení. Pak můžete přidávat podkategorie, zobrazit souhrny kategorizovaných dat, vytvořit grafy k jednotlivým kategoriím a spoustu dalšího.

K používání dynamických kategorií potřebujete nejnovější verzi Numbers pro iPhone, iPad nebo Mac. Dynamické kategorie se dají používat i online v Numbers na webu iCloud.com.

Vytvoření kategorie

Tabulka může mít jednu hlavní kategorii a až čtyři podkategorie. Kategorie se dají vytvářet na základě dat v tabulce nebo výběrem konkrétních řádků.

Vytvoření kategorie z existujících dat

Pokud už tabulka obsahuje data, která chcete uspořádat, můžete vytvořit kategorii na základě sloupce, ve kterém jsou tato data obsažená.

 1. Klepněte nebo klikněte na tabulku, ze které chcete udělat kategorii, klepněte nebo klikněte na  a pak klepněte nebo klikněte na Kategorie.
 2. Klepněte nebo klikněte na rozevírací nabídku Přidat kategorii.
 3. V seznamu vyberte sloupec. Například pokud vaše tabulka sdružuje data o příjmech, můžete výběrem sloupce Oddělení kategorizovat data podle příjmů jednotlivých oddělení. Numbers automaticky vytvoří skupiny řádků na základě společných hodnot ve vybraném sloupci.
 4. Klepnutím nebo kliknutím na rozevírací trojúhelník vedle názvu skupiny sbalíte nebo rozbalíte řádky v této skupině.

Tabulka s kategorizovanými daty

 

Vytvoření kategorie z vybraných řádků

Pokud tabulka ještě neobsahuje data, která chcete uspořádat do kategorií, můžete kategorii vytvořit ručně. Tento postup použijte, když máte jednoduchý seznam jmen nebo názvů a chcete je rozdělit do skupin.

 1. Vyberte řádky, které chcete seskupit.
 2. Na iPhonu nebo iPadu klepněte v rozevírací nabídce na Akce s řádky a potom na Vytvořit skupinu. Na Macu vyberte Uspořádat > Vytvořit skupinu pro vybrané řádky. Numbers přesunou zvolené řádky do nové skupiny, zatímco zbývající řádky se v tabulce přesunou do jiné skupiny.
 3. Jestli chcete novou skupinu přejmenovat, vyberte buňku s názvem. Na iPhonu nebo iPadu dvakrát klepněte na buňku, čímž otevřete klávesnici. Zadejte nový název a klepněte na Enter. Na Macu nebo na iCloudu prostě zadejte nový název. 

Přidání podkategorie

Do tabulky můžete přidat až čtyři podkategorie. Například pokud máte tabulku příjmů kategorizovanou podle jednotlivých oddělení, můžete přidat podkategorii, která bude data dál třídit podle kalendářního data příjmu.

 1. Vyberte tabulku, klepněte nebo klikněte na tlačítko Uspořádat a pak klepněte nebo klikněte na Kategorie.
 2. Klepněte nebo klikněte na Přidat kategorii a vyberte sloupec, podle kterého se má nová kategorie vytvořit. Přidané kategorie a podkategorie můžete v tabulce přeuspořádat.

Tabulka s kategorií a podkategorií


Úpravy kategorií

Pořadí kategorií můžete kdykoli změnit a zobrazit tak data jiným způsobem. Například pokud vaše tabulka ukazuje příjmy jednotlivých oddělení podle měsíců, můžete kategorie přeuspořádat tak, aby byly vidět příjmy v jednotlivých měsících podle oddělení.

 1. Vyberte tabulku, klepněte nebo klikněte na tlačítko Uspořádat a pak klepněte nebo klikněte na Kategorie.
 2. Na iPhonu nebo iPadu klepněte na Upravit. Na Macu rovnou přejděte na další krok.
 3. Přetáhněte ikonu  vedle kategorie nahoru nebo dolů. Řádky v tabulce se přesunou podle nové hierarchie.

Můžete taky změnit způsob, jakým Numbers seskupují řádky podle data. Například v tabulce s kategorií Datum je možné seskupovat řádky podle měsíce. Ale jestli vás zajímají spíš čtvrtletní nebo roční trendy, můžete data seskupit podle roku, čtvrtletí, týdne a dalších období.

 1. Vyberte tabulku.
 2. Klikněte nebo klepněte na .
 3. Vedle kategorie, kterou chcete upravit, klepněte nebo klikněte na Podle a vyberte možnost.


Zobrazení souhrnu dat

Můžete si taky zobrazit souhrn dat z jednotlivých kategorií. Například pokud máte tabulku příjmů kategorizovanou podle jednotlivých oddělení, můžete vypočítat celkové příjmy každého oddělení. 

 1. Klepněte nebo klikněte na prázdnou buňku v řádku s názvem skupiny – ve sloupci, ve kterém se nacházejí data, která chcete shrnout.
 2. Na iPhonu nebo iPadu klepněte na Souhrn. Na Macu nebo webu iCloud.com klikněte na .
 3. Zvolte výpočet. Stejný výpočet se automatiky přidá i ke všem ostatním skupinám v dané kategorii. U každé kategorie můžete v každém sloupci zobrazovat jiný souhrn.

iPad s tabulkou Numbers, ve které je vidět funkce Počet přidaná k řádku se souhrnem v kategorizované tabulce.


Zobrazení kategorie v grafu

Z kategorií v tabulce můžete vytvářet i grafy. Například pokud máte tabulku příjmů kategorizovanou podle jednotlivých oddělení a přidali jste k ní souhrn, který vypočítává celkové příjmy jednotlivých oddělení, můžete rychle vytvořit graf s těmito souhrnnými daty. Vyberte buňku se souhrnnými daty, která chcete znázornit v grafu, klepněte nebo klikněte na Graf a vyberte typ grafu.*

Tabulka zobrazující souhrn kategorie ve formě prstencového grafu.

* Při vytváření grafu se ujistěte, že se souhrnná data nacházejí ve sloupci textu, ne ve sloupci záhlaví.

Datum zveřejnění: