Kreslení, anotování a používání Rukopisu v Pages

S Apple Pencilem můžete na iPadu kreslit, anotovat a pomocí funkce Rukopis taky převádět rukopis na text. Na iPhonu nebo iPadu taky můžete kreslit a anotovat prstem.

S Apple Pencilem můžete použít funkci Výběr a rolování, se kterou můžete vybírat objekty a posouvat se v dokumentu.

Převod rukopisu na text pomocí funkce Rukopis

Rukopis umožňuje na podporovaném iPadu* zadávat text psaním pomocí Apple Pencilu. Když spárujete Apple Pencil s iPadem, Rukopis bude ve výchozím nastavení zapnutý. Rukopis můžete na iPadu nastavit nebo vypnout v Nastavení > Apple Pencil.

 1. V dokumentu pro zpracování textu klepněte Apple Pencilem do hlavního toku textu, kam chcete psát. Nebo v dokumentu kteréhokoli typu klepněte do textového pole, tvaru nebo buňky tabulky.
 2. Klepněte na nástroj Rukopis na panelu nástrojů dole na obrazovce a začněte psát.

Při psaní Apple Pencilem můžete taky mazat slova, vkládat text a dělat další věci:

 • Slovo smažete tak, že ho přeškrtnete.
 • Chcete-li vložit text mezi slova, klepněte a podržte místo uvnitř textové oblasti a začněte psát, jakmile se otevře prostor pro psaní.
 • Sousední znaky můžete spojit nebo oddělit nakreslením svislé čáry mezi ně.
 • Text vyberete tak, že ho zakroužkujete nebo přes něj nakreslíte čáru. Výběr můžete změnit přetažením úchytů.

Na panelu nástrojů jsou taky tlačítka pro změnu odsazení, formátování a zarovnání textu, stejně jako pro vložení zalomení stránky, záložek a dalších prvků.

* Na panelu nástrojů můžete přepnout na jiný podporovaný jazyk, pokud jste pro tento jazyk přidali klávesnici na obrazovce Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice. Podívejte se, které jazyky a oblasti Rukopis podporuje.


Přidání kresby

Když chcete kreslit Apple Pencilem na podporovaném iPadu, klepněte Apple Pencilem na stránku. V dokumentu typu „zpracování textu“ znova klepněte na místo, kam chcete přidat oblast kreslení. V dokumentu typu „uspořádání stránek“ můžete kreslit kdekoli na stránce.

Pokud chcete přidat kresbu prstem nebo pokud máte Apple Pencil, ale zapnuli jste funkci Výběr a rolování:

 • Na iPhonu klepněte na tlačítko Vložit , klepněte na tlačítko Média , a pak klepněte na Kresba.
 • Na iPadu klepněte na tlačítko Média , a pak na Kresba. Pokud tlačítko Média nevidíte, klepněte napřed na tlačítko Vložit .

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky se zobrazí kreslicí nástroje (pero, tužka, pastelka a výplň).

Používání kreslicích nástrojů

 1. Klepněte na jeden ze čtyř kreslicích nástrojů dole na obrazovce: pero, tužku, pastelku nebo výplňový nástroj.
 2. Pokud chcete změnit velikost nebo neprůhlednost nástroje, klepněte na požadovaný nástroj dvakrát a pak klepněte na novou velikost. Nebo upravte neprůhlednost přetažením posuvníku.
 3. Můžete taky kreslit jinou barvou:
  • Na iPhonu klepněte na barevné kolečko a zvolte dole na obrazovce Barvy jednu z předvolených barev. Nebo použijte ovládací prvky k namíchání vlastní barvy a uložte ji mezi oblíbené klepnutím na tlačítko Přidat .
  • Na iPadu zvolte předvolenou barvu nebo klepnutím do barevného kruhu vyberte barvu vlastní. Pomocí ovládacích prvků namíchejte vlastní barvu a uložte ji mezi oblíbené klepnutím na tlačítko Přidat . Chcete-li některou z oblíbených barev smazat, stiskněte a podržte její barevné kolečko a klepněte na Smazat. 
 4. Kresbu vymažete tak, že klepnete na gumu; dalším klepnutím budete moct vybrat jiný mazací nástroj:
  • Chcete-li v kresbě mazat jako v rastrovém obrázku, klepněte na nástroj Mazání pixelů a pak do kresby klepněte nebo přes ni přejíždějte.
  • Chcete-li vymazat celý tah, klepněte na Mazání objektů a pak na tah nebo objekt, který chcete smazat.
 5. Poslední akci zrušíte klepnutím na tlačítko Vrátit akci
 6. Nakonec klepněte na Hotovo.

V kreslení Apple Pencilem můžete pokračovat jednoduše tak, že začnete kreslit přímo na stránku.

Změna velikosti nebo přesunutí kresby

Když kresbu přidáte, můžete změnit její velikost nebo ji přesunout:

 • Kresbu zvětšíte nebo zmenšíte tak, že na ni klepnete a potom přetáhnete za úchyty jejího pole.
 • Kresbu přesunete tak, že na ni klepnete a potom ji přetáhnete.

Úprava části kresby

 1. Klepněte na kresbu a pak z místní nabídky zvolte Upravit kresbu.
 2. Dole na obrazovce klepněte na nástroj výběru a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit, nebo ji objeďte dokola. Kolem výběru se zobrazí obrys.
 3. V rozevírací nabídce klepněte na požadovanou volbu:
  • Jestli chcete výběr zvětšit nebo zmenšit, klepněte na Změnit velikost a přetáhněte za úchyty pole kolem kresby.
  • Jestli chcete jednu kresbu rozdělit na dvě, klepněte v rozevírací nabídce na Rozdělit.
  • Výběr můžete taky zkopírovat, vložit, smazat nebo zduplikovat.

Animace kresby

Kresbu můžete animovat tak, aby se postupně objevovala, jako by ji někdo kreslil.

 1. Pokud jste v režimu kreslení, klepněte na Hotovo. Jinak přejděte k dalšímu kroku.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepněte na tlačítko Formát , a pak na Kresba.
 4. Zapněte Animovat kresbu a nastavte další možnosti, například dobu trvání.
 5. Chcete-li přehrát animaci, klepněte na Přehrát nebo Přehrát kresbu.

Sdílení nebo uložení kresby

Kresbu z dokumentu můžete sdílet nebo uložit jako soubor obrázku PNG nebo soubor videa M4V (pokud jste kresbu animovali).

 1. Pokud jste v režimu kreslení, klepněte na Hotovo. Jinak přejděte k dalšímu kroku.
 2. Klepnutím na kresbu ji vyberte a zvolte Sdílet. Pokud jste kresbu animovali, zvolte Sdílet jako obrázek nebo Sdílet jako film.
 3. Vyberte, jak chcete obrázek nebo film poslat, například přes Mail nebo Zprávy. Nebo zvolte Uložit obrázek (nebo Uložit video pro animované kresby) a uložte ji do aplikace Fotky.

Práce s kresbami na Macu

Do dokumentu Pages můžete kreslit na iPhonu a iPadu. Když později dokument otevřete v Pages na Macu, můžete kresbu animovat, sdílet nebo uložit do Fotek jako obrázek nebo video.


Přidání anotace

Anotace přidané ke konkrétnímu textu, objektu nebo buňkám tabulky v dokumentu se během dalších úprav pohybují s tímto textem nebo objektem.

 1. Anotaci přidáte pomocí Apple Pencilu tak, že klepnete kamkoli na stránku a pak na nástroj anotací na panelu nástrojů dole na obrazovce. Pokud chcete použít prst nebo máte zapnutou funkci Výběr a rolování, klepněte na tlačítko Další , a pak na Dynamické anotace.
 2. Klepněte na pero, chcete-li zapisovat značky, nebo na zvýrazňovač, chcete-li zvýraznit část textu.
 3. Přidejte své anotace.
 4. Můžete taky anotovat jinou barvou:
  • Na iPhonu klepněte na barevné kolečko a zvolte dole na obrazovce Barvy jednu z předvolených barev. Nebo použijte ovládací prvky k namíchání vlastní barvy a uložte ji mezi oblíbené klepnutím na tlačítko Přidat .
  • Na iPadu zvolte předvolenou barvu nebo klepnutím do barevného kruhu vyberte barvu vlastní. Pomocí ovládacích prvků namíchejte vlastní barvu a uložte ji mezi oblíbené klepnutím na tlačítko Přidat . Chcete-li některou z oblíbených barev smazat, stiskněte a podržte její barevné kolečko a klepněte na Smazat.
 5. Anotaci vygumujete tak, že dole na obrazovce na panelu nástrojů klepnete na nástroj Guma a potom na anotaci. Všechny anotace smažete klepnutím na tlačítko Více  dole na obrazovce na panelu nástrojů, a výběrem volby Smazat všechny dynamické anotace.
 6. Panel nástrojů sbalíte přetažením k okraji obrazovky. Klepnutím na sbalený panel nástrojů ho zase rozbalíte.
 7. Při používání Apple Pencilu můžete stránku posouvat tak, že po ní přejedete jedním prstem. Pokud anotujete prstem, přejeďte dvěma prsty.
 8. Nakonec klepněte na Hotovo.

Přidané anotace můžete mazat. Klepněte na anotaci a potom na Smazat. Když smažete text nebo objekt, který jste anotovali, smažete i jeho anotaci. 

Jestli chcete anotace jenom skrýt:

 • Na iPadu klepněte na Volby zobrazení , klepněte na Skrýt dynamické anotace, a pak vypněte možnost Dynamické anotace.
 • Pokud tlačítko Volby zobrazení na panelu nástrojů na iPadu nevidíte nebo pokud používáte iPhone, klepněte na tlačítko Více , klepněte na Dynamické anotace, a pak klepněte na Skrýt dynamické anotace.

V anotování Apple Pencilem můžete pokračovat jednoduše tak, že začnete psát přímo na stránku.

Exportování dokumentu s anotacemi

Když dokument se zapnutými anotacemi vyexportujete do PDF, zobrazí se anotace i v PDF. V dokumentech vyexportovaných do formátů Word, RTF, EPUB nebo Pages '09 se anotace neobjeví.

Práce s anotacemi na Macu

Pokud pomocí iCloudu synchronizujete všechny dokumenty Pages mezi všemi svými zařízeními, budou se anotace zobrazovat v dokumentech na všech zařízeních. Na Macu můžete při úpravách dokumentu anotace mazat, zobrazovat a skrývat.

 • Anotaci smažete tak, že ji vyberete a stisknete klávesu Delete. 
 • Všechny anotace smažete volbou Úpravy > Odstranit dynamické anotace.
 • Všechny anotace zobrazíte nebo skryjete volbou Zobrazení > Zobrazit/skrýt dynamické anotace.


Výběr a rolování Apple Pencilem

Ve výchozím nastavení můžete Apple Pencil používat k zahájení kreslení nebo anotování. Pages ale můžete nastavit tak, abyste místo toho mohli Apple Pencilem vybírat objekty a posouvat se v dokumentu:

 1. V Pages klepněte na tlačítko Více , a pak klepněte na Nastavení.
 2. V části Apple Pencil zapněte možnost Výběr a rolování.

Pokud to váš Apple Pencil podporuje, můžete zapnout taky volbu Přepínat poklepáním. Když je zapnuté přepínání poklepáním, můžete funkci Výběr a rolování přepínat tak, že dvakrát klepnete na dolní část Apple Pencilu.

Pokud chcete přidat kresbu nebo anotaci Apple Pencilem, když je zapnutá funkce Výběr a rolování, klepněte na tlačítko Média , a pak klepněte na Kresba. Pokud tlačítko Média nevidíte, klepněte nejdřív na tlačítko Vložit .

Pages, Numbers a Keynote mají nezávislé nastavení funkce Výběr a rolování. Když třeba zapnete Výběr a rolování v Pages, neovlivní to Keynote ani Numbers.


Datum zveřejnění: