Nahrávání údajů o studentech, zaměstnancích a kurzech do Apple School Manageru přes SFTP

Pokud Apple School Manager zatím nepodporuje váš studentský informační systém (SIS) nebo pokud žádný SIS nemáte, můžete údaje o studentech, zaměstnancích a kurzech nahrávat do Apple School Manageru přes SFTP.

Až si v Průvodci nastavením nastavíte SFTP, Apple School Manager vám poskytne CSV soubory se šablonami a přístupové údaje k soukromému SFTP serveru. Data můžete vyexportovat ze SIS nebo si vytvořit tabulku v aplikaci jako Numbers.

Nahrávání dat přes SFTP v macOS vyžaduje aplikace jiných výrobců. Pokud nemáte nainstalovaného žádného SFTP klienta, můžete si ho stáhnout z Mac App Storu.

Následujícími tlačítky si zobrazíte nápovědu k nastavení SFTP souborů. Pokud jste zatím přes SFTP žádná data do Apple School Manageru nenahrávali, začtěte částí Počáteční nastavení SFTP.

Počáteční nastavení SFTP

 1. Přihlaste se do Apple School Manageru jako administrátor, správce webu nebo správce lidí.
 2. Pokud je to vaše první přihlášení, zobrazí se Průvodce nastavením. Jestli se Průvodce nastavením nezobrazí, klikněte v pravém horním rohu na své jméno a zvolte Setup Assistant (Průvodce nastavením).
 3. Klikněte na Find Students, Staff, and Classes (Vyhledat studenty, zaměstnance a kurzy).
 4. Klikněte na Set Up SFTP (Nastavit SFTP).
 5. Apple School Manager vám vygeneruje URL, uživatelské jméno a heslo pro nahrávání souborů. Tyto údaje potom zadejte do svého SFTP klienta.
 6. Klikněte na Download Templates (Stáhnout šablony).
 7. Přečtěte si instrukce k používání šablon, uvedené v části Filling Out Data Files (Vyplňování datových souborů).
 8. Až budete mít datové soubory vyplněné, vytvořte archiv .zip se všemi šesti soubory. Ve Finderu to uděláte tak, že soubory označíte a potom v nabídce Soubor vyberete Komprimovat položky (6). Nezáleží, jak archiv .zip pojmenujete.
 9. Nahrajte soubor .zip do Apple School Manageru. Pomocí SFTP klienta se připojte k URL adrese uvedené v Průvodci nastavením. Až budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů, zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste dostali po kliknutí na Set Up SFTP (Nastavit SFTP). Zkopírujte soubor .zip do nahrávací složky.
 10. V Průvodci nastavením klikněte Continue (Pokračovat). Pokud při nahrávání dojde k chybě, můžete se podívat do protokolovacích souborů, ve kterých bude uveden příslušný soubor a řádek s chybou. Opravte chyby v datových souborech a zopakujte kroky 8 a 9. Z SFTP serveru nemusíte odstraňovat předchozí soubor.
 11. Až import přes SFTP skončí, klikněte na Review SFTP Data (Překontrolovat data z SFTP). Pokud najdete chyby, klikněte na Cancel (Zrušit). Opravte chyby v datových souborech a znova soubory nahrajte. Pokud jsou data správná a úplná, klikněte na Continue (Pokračovat).
 12. V části Create Accounts and Classes (Vytvořit účty a kurzy) vyberte formát spravovaného Apple ID pro studenty, učitele a jiné zaměstnance. Klikněte na Preview Accounts and Classes (Zobrazit náhled účtů a kurzů). Pokud jsou Apple ID ve správném formátu, klikněte na Create Accounts and Classes (Vytvořit účty a kurzy).
 13. Až se účty vytvoří, rozešlete uživatelům přihlašovací údaje a přiřaďte zaměstnancům role.

Vyplnění datových souborů

Při stažení šablon se vám stáhne šest souborů CSV: Classes (Třídy), Courses (Kurzy), Locations (Místa), Rosters (Rozvrhy), Students (Studenti) a Staff (Zaměstnanci). Pokud tyto šablony nemůžete v Apple School Manageru najít nebo pokud jste původní kopii šablon ztratili, stáhněte si je znova.

Data můžete vyexportovat ze svého SIS rovnou ve formátu, který šablony a tento článek vyžadují, případně je můžete upravit v tabulkovém programu jako třeba v Numbers.

Podle tabulek v tomto článku zadejte správné informace a potom všechny soubory uložte, aniž byste měnili jejich název.

Formátování hodnot

Při upravování šablon nahraďte ukázková data svými daty. V žádném souboru neměňte obsah buněk záhlaví. Nepřidávejte do žádného souboru žádné sloupce, pokud to není popsáno níže.

Ve všech šablonách musí každý řádek představovat jedinečnou hodnotu. Například v šabloně students.csv musí každý řádek představovat jiného studenta. Některé hodnoty u studenta ale můžou zůstat prázdné. Speciální znaky ve jménu, například zalomení řádku nebo uvozovky, musí být uvozené zpětným lomítkem (\). Příklad: (\“). Veškeré identifikátory musí být alfanumerické a můžou obsahovat znak „-“.

Pokud hodnota obsahuje mezeru ( ) nebo čárku (,), uzavřete ji do rovných uvozovek ("). Pokud hodnota neobsahuje žádné speciální znaky, uvozovky nepoužívejte. Když nepoužijete uvozovky na místě, kde jsou potřeba, nebo pokud použijete zaoblené uvozovky, při nahrávání dojde k chybě.

Nehledě na to, jakým způsobem jste soubory vytvořili, musí být jednotlivé hodnoty v souborech oddělené čárkami (,) nebo středníky (;). Mezi čárkou nebo středníkem a následující hodnotou nedělejte mezeru. Každý soubor musí být v kódování UTF-8 a musí používat unixová zalomení řádků (\n). 

Pokud je nějaké pole, které je běžně nepovinné – jako třeba person_number nebo sis_username – použité vašem formátu spravovaných Apple ID, stává se něj pole povinné. Když ho necháte prázdné, nahrávání se nepodaří a zobrazí se chyba MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Soubor Locations (Místa)

location_id Jedinečný identifikátor složený z číslic anebo písmen bez mezer. Povinné
location_name Název místa.  Povinné

V souboru Locations musíte nadefinovat alespoň jedno místo. Účty studentů a zaměstnanců se totiž přes SFTP nedají vytvářet v hlavním místě („headquarters“).

Soubor Students (Studenti)

Když přes SFTP nahrajete novou osobu a její person_id už v Apple School Manageru existuje, nová osoba v Apple School Manageru přepíše existujícího uživatele. Po přepsání budete tohoto uživatele moct upravovat jen přes SFTP. 

 

person_id

Jedinečný identifikátor konkrétního studenta. person_id by se mělo shodovat s jedinečným identifikátorem ve vašem SIS (pokud identifikátory používáte). Toto person_id slouží jako jedinečný identifikátor daného studenta v Apple School Manageru. Pomocí této hodnoty můžete odkazovat na studenty v souboru Rosters (Rozvrhy) a na učitele v souboru Classes (Třídy). 

Povinné
person_number Další hodnota, kterou se dá identifikovat student v rámci školy. Může se jednat o identifikační číslo studenta.  Volitelné
first_name Studentovo křestní jméno. Povinné
middle_name Studentovo prostřední jméno. Volitelné
last_name Studentovo příjmení. Povinné
grade_level Studentův ročník. Volitelné
email_address Studentova e-mailová adresa. Volitelné
sis_username Uživatelské jméno studenta ve vašem SIS.  Volitelné
password_policy K zadání zásad hesel pro jednotlivé studenty použijte pole password_policy. Tato hodnota přepíše zásady hesel založené na místě i všechny jiné zásady hesel, které jste dříve nastavili u daného studenta. Pokud pole password_policy necháte prázdné, použijí se u nových studentů výchozí zásady hesel a u existujících studentů nedojde k žádným změnám. Volitelné
location_id ID místa pro daného studenta. Musí odpovídat location_id zadefinovanému v souboru Locations (Místa). Pokud hodnota neodpovídá záznamu v souboru Locations, dojde při nahrávání k chybě. Povinné

 

Přiřazení více míst

Studentovi můžete přiřadit víc než jedno místo tak, že do souboru Students přidáte další sloupce místa. Můžete přidat až 14 dalších sloupců místa, pojmenovaných location_id_2, location_id_3 až location_id_15. U každého studenta můžete do těchto sloupců zadat i další location_id. To musí odpovídat location_id zadefinovanému v souboru Locations (Místa). Pokud hodnota neodpovídá záznamu v souboru Locations, dojde při nahrávání k chybě.

Soubor Staff (Zaměstnanci)

Když přes SFTP nahrajete novou osobu a její person_id už v Apple School Manageru existuje, nová osoba v Apple School Manageru přepíše existujícího uživatele. Po přepsání budete tohoto uživatele moct upravovat jen přes SFTP. 

person_id

Jedinečný identifikátor konkrétního zaměstnance. person_id by se mělo shodovat s jedinečným identifikátorem ve vašem SIS (pokud identifikátory používáte). Toto person_id slouží jako jedinečný identifikátor daného zaměstnance v Apple School Manageru. Pomocí této hodnoty odkazuje na učitele v souboru Classes. 

Povinné
person_number Další hodnota, kterou se dá identifikovat zaměstnanec v rámci školy. Může se jednat o zaměstnanecké číslo.  Volitelné
first_name Zaměstnancovo křestní jméno. Povinné
middle_name Zaměstnancovo prostřední jméno. Volitelné
last_name Zaměstnancovo příjmení. Povinné
email_address Zaměstnancova e-mailová adresa.  Volitelné
sis_username Uživatelské jméno zaměstnance ve vašem SIS. Volitelné
location_id ID místa pro daného zaměstnance. Musí odpovídat location_id zadefinovanému v souboru Locations (Místa). Pokud hodnota neodpovídá záznamu v souboru Locations, dojde při nahrávání k chybě. Povinné

Všem zaměstnancům se přiřadí standardní zásady hesel (8 a víc alfanumerických znaků).

 

Přiřazení více míst

Zaměstnanci můžete přiřadit víc než jedno místo tak, že do souboru Staff přidáte další sloupcemísta. Můžete přidat až 14 dalších sloupců místa, pojmenovaných location_id_2, location_id_3 až location_id_15. U každého zaměstnance můžete do těchto sloupců zadat i další location_id. To musí odpovídat location_id zadefinovanému v souboru Locations (Místa). Pokud hodnota neodpovídá záznamu v souboru Locations, dojde při nahrávání k chybě.

Soubor Courses (Kurzy)
course_id Jedinečný identifikátor daného kurzu. Musí odpovídat course_id zadefinovanému v souboru Classes (Třídy).   Povinné
course_number Číslo kurzu. Může se jednat o číslo, které používáte ve svém SIS nebo ve studijním plánu. Volitelné
course_name Název kurzu. Volitelné
location_id ID místa pro daný kurz. Musí odpovídat location_id zadefinovanému v souboru Locations (Místa). Pokud hodnota neodpovídá záznamu v souboru Locations, dojde při nahrávání k chybě.
Povinné

 

Soubor Classes (Třídy)
class_id Jedinečný identifikátor dané třídy.    Povinné
class_number Číslo nebo kód, který identifikuje třídu v rámci vaší instituce. Na rozdíl od class_id se pomocí class_number neodkazuje na tuto třídu v CSV rozvrzích.  Volitelné
course_id ID kurzu, pod který tato třída spadá. Musí odpovídat course_id zadefinovanému v souboru Courses (Kurzy). Povinné
instructor_id Osobní ID daného učitele. Musí odpovídat person_id zadefinovanému v souboru Staff (Zaměstnanci). Volitelné
instructor_id_2 Osobní ID daného učitele. Musí odpovídat person_id zadefinovanému v souboru Staff (Zaměstnanci). Volitelné
instructor_id_3 Osobní ID daného učitele. Musí odpovídat person_id zadefinovanému v souboru Staff (Zaměstnanci). Volitelné
location_id ID místa pro danou třídu. Musí odpovídat location_id zadefinovanému v souboru Locations (Místa). Pokud hodnota neodpovídá záznamu v souboru Locations, dojde při nahrávání k chybě. Povinné

 

Přiřazení více učitelů

Třídě můžete přiřadit víc než tři učitele tak, že do souboru Classes přidáte další sloupce učitelů. Můžete přidat až 12 dalších sloupců učitelů, pojmenovaných instructor_id_4, instructor_id_5 až instructor_id_15. U každé třídy můžete zadat i person_id dalších učitelů. To musí odpovídat person_id zadefinovanému v souboru Staff (Zaměstnanci).

 

Soubor Rosters (Rozvrhy)
roster_id Jedinečný identifikátor rozvrhu ve vašem SIS nebo jiné databázi kurzů (pokud ji používáte).  Povinné
class_id Jedinečný alfanumerický identifikátor třídy. Musí odpovídat class_id zadefinovanému v souboru Classes (Třídy).
Povinné
student_id Osobní ID jednoho studenta.  Povinné

Soubor Rosters slouží k přidávání studentů do tříd. Každý řádek musí obsahovat jedinečné roster_id a jenom jedno class_id a jedno person_id.
 

Aktualizace souborů

Pokud chcete přidat nebo upravit studenty, zaměstnance a třídy, upravte datové soubory a nahrajte jejich nové kopie. Při každém nahrávání musíte nahrát všech šest souborů, přičemž každý soubor musí obsahovat kompletní seznam pro danou kategorii – nejen nové nebo změněné položky.

Po prvním nahrání se budou při nahrávání automaticky vytvářet nové účty a třídy. Pokud chybí nějaká položka z dřívějšího nahrávání, tato položka se v Apple School Manageru vypne. Když dojde k chybě, Apple School Manager vás upozorní e-mailem.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: