Mac Pro (konec roku 2013): Instalace nebo výměna paměti

Přečtěte si, jak správně vyjmout a nainstalovat novou paměť do Macu Pro (konec roku 2013).

Mac Pro (konec roku 2013) má čtyři sloty na upgrade paměti. Podporují paměť o celkové velikosti až 64 GB, když ve všech slotech máte 1866MHz moduly DDR3 ECC RDIMM.

Před upgradem paměti

Přesvědčte se, zda je paměť, kterou chcete použít, s počítačem kompatibilní. Mac Pro podporuje moduly UDIMM bez vyrovnávací paměti i registrované moduly RDIMM, ale je důležité, aby se různé typy paměti nepoužívaly současně. Moduly DIMM, které nejsou řádně nainstalované nebo nesplňují systémové požadavky, mohou snižovat výkon systému nebo je systém nemusí rozpoznat.

Apple doporučuje používat jen schválené moduly DIMM. S novým Macem Pro byste neměli používat moduly DIMM ze starších Maců Pro. Paměť značky Apple si můžete koupit v prodejně Apple Store nebo u autorizovaného prodejce Apple.

Další informace najdete v článku Mac Pro (konec roku 2013): Specifikace paměti.

Vyjmutí a instalace paměti

   

Část 1: Sejměte kryt

 1. Než Mac Pro otevřete, příkazem Vypnout z nabídky Apple () ho vypněte.
 2. Pokud je počítač horký, přibližně 5–10 minut počkejte, než vychladne.
 3. Dotkněte se kovového krytu na vnější straně Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu. 

  Důležité: Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací paměti a nenasunete na počítač zpátky kryt.

 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru. Paměť neinstalujte, když je počítač připojený k elektrické síti.
 5. Přesunutím západky krytu doprava kryt odjistěte. 

 6. Zvedněte kryt přímo nahoru a sundejte ho z počítače. Opatrně ho odložte stranou. 

 7. Nalevo a napravo od vstupně-výstupního panelu teď uvidíte sloty pro moduly DIMM.

Část 2: Vyjmutí existujících modulů DIMM

Některé nebo všechny sloty Macu Pro jsou už při dodání osazeny moduly DIMM. Před rozšířením paměti může být potřeba některé nebo všechny moduly DIMM odebrat. Pomocí níže uvedené tabulky určete, jak je váš Mac Pro nakonfigurován a které moduly DIMM je potřeba odebrat a vyměnit, aby byla zachována doporučená konfigurace paměti. Pomocí očíslovaných kroků za tabulkou určete konkrétní sloty pro moduly DIMM.

Důležité: Všechny moduly DIMM jsou 1866MHz paměti DDR3 ECC. Nepoužívejte současně moduly UDIMM a RDIMM.

Celková paměť Slot pro DIMM 1 Slot pro DIMM 2 Slot pro DIMM 3 Slot pro DIMM 4
12 GB 4GB ECC UDIMM 4GB ECC UDIMM 4GB ECC UDIMM  
16 GB 4GB ECC UDIMM 4GB ECC UDIMM 4GB ECC UDIMM 4GB ECC UDIMM
32 GB 8GB ECC UDIMM 8GB ECC UDIMM 8GB ECC UDIMM 8GB ECC UDIMM
64 GB 16GB ECC RDIMM 16GB ECC RDIMM 16GB ECC RDIMM 16GB ECC RDIMM

Vyjměte moduly DIMM podle tohoto postupu.

 1. Celkem jsou k dispozici čtyři sloty pro moduly DIMM: dva nalevo a dva napravo od vstupně-výstupního panelu Macu Pro.
 2. Ke slotům pro moduly DIMM se dostanete pomocí páčky pro uvolnění přihrádky na paměťové moduly RAM označené bílým trojúhelníčkem (A). Na páčku zatlačte a zdvihněte ji směrem nahoru. Páčka by se měla posunout dozadu a nahoru, čímž se uvolní sloty pro moduly DIMM, které pak lze vyklopit a získat k nim snadný přístup. S uvolňovací páčkou nemanipulujte nadměrnou silou, abyste nepoškodili západku.
 3. Najděte moduly DIMM, které chcete vyjmout. Sloty jsou očíslované 1–4 (B). Palcem a ukazováčkem obou rukou DIMM lehce uchopte na obou koncích a přímým směrem ho opatrně vytáhněte z příslušného slotu. S modulem DIMM nekruťte ani ho nevytahujte násilím – mohlo by dojít k poškození. Nejdříve vyjměte vnější moduly DIMM, aby šlo snáz vytáhnout vnitřní moduly DIMM. 

 4. Vytažené moduly DIMM dejte do ochranného antistatického sáčku.

Část 3: Instalace modulů DIMM

Každý DIMM (F) má zářez (E), který musí být vyrovnán s výstupkem (D) uvnitř slotu pro DIMM (C). Poznámka: Poloha zářezu a výstupku je na každé straně počítače jiná.

 1. Vyhledejte slot pro DIMM, který je nejblíže vnitřku počítače, a ověřte si, že neobsahuje žádný DIMM.
 2. Stlačeným vzduchem (máte-li ho k dispozici) vyfoukejte ze slotu pro DIMM veškeré nečistoty. Poznámka: Plechovku se stlačeným vzduchem držte svisle, abyste slot pro DIMM nepotřísnili hnacím médiem.
 3. Vezměte DIMM opatrně za oba konce a zasuňte ho do slotu. Před použitím síly se přesvědčte, zda je DIMM vodorovně ve správné poloze.
 4. DIMM zasouvejte v úhlu určeném otevřeným mechanismem pro vkládání modulů DIMM.
 5. Jemně ho zasuňte, dokud se spodní hrana modulu DIMM nezačne dotýkat zlatých kontaktů, a poté ho větší silou plně usaďte. 
  • DIMM nezasouvejte nadměrnou silou. Pokud DIMM nelze zasunout, zkontrolujte, zda je vyrovnaný výstupek (D) a zářez (E).
  • DIMM do řádné usazené polohy nevtlačujte kolébáním.
  • Moduly DIMM nezasouvejte, když je jejich mechanizmus v zamčené poloze.
  • DIMM při vkládání neohýbejte ani s ním nekruťte.
 6. Po nainstalování všech modulů DIMM zatlačte přihrádku s moduly RAM zpět na místo.

Část 4: Vraťte kryt počítače

 1. Opatrně kryt nasuňte na Mac Pro a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli některé desky s tištěnými obvody.
 2. Aby byl kryt plně usazený, může být nutné ho opatrně zatlačit směrem dolů. 

 3. Až bude kryt plně usazený, přesuňte západku krytu doleva a zajistěte ho. 

 4. Pokud západku krytu nelze přesunout zcela doleva, zkontrolujte, zda je kryt řádně nainstalovaný a plně nasazený, a poté to zkuste znovu.
 5. Teď můžete připojit napájecí šňůru, displej a ostatní periferie. Mac Pro zapněte a ověřte, zda systém řádně funguje.

Kontrola paměti

Podle následujícího postupu se přesvědčte, že je paměť nainstalovaná správně a že ji váš Mac Pro rozeznal.

 1. V nabídce Apple () zvolte možnost O tomto Macu.
 2. Klikněte na Další informace. Zobrazí se okno s obecnými informacemi o vašem Macu. 

 3. Kliknutím na tlačítko Systémový profil zobrazíte podrobnější informace o paměti nainstalované v počítači.
 4. Klikněte na kartu Paměť.
 5. Zkontrolujte, zda je v okně uvedena právě nainstalovaná paměť a zda jsou tu uvedeny správné údaje. Na následujícím obrázku jsou jednotlivé moduly DIMM označené DIMM1, DIMM2, DIMM3 a DIMM4, abyste mohli identifikovat odpovídající moduly DIMM, které jsou na spodní části mechanizmu pro vkládání modulů DIMM očíslované jako 1, 2, 3 a 4. 

 6. Pokud je jeden nebo více paměťových slotů, do kterých jste paměť instalovali, uveden jako prázdný, vypněte počítač a tímto postupem znovu ověřte, zda je paměť nainstalovaná správně. Podle informací v článku Mac Pro (konec roku 2013): Specifikace paměti si ověřte, zda paměť splňuje požadavky vašeho Macu Pro.
 7. Pokud se tím problém s nainstalovanou pamětí nevyřeší, kontaktujte podporu Apple a informujte se o tom, jaké máte k dispozici možnosti podpory.
Datum zveřejnění: