Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů v iTunes U

Apple bere zabezpečení dat a ochranu osobních údajů velmi vážně. iTunes U jsou vytvořené s využitím standardních bezpečnostních postupů a využívají přísné zásady ochrany uživatelských dat.

Tento článek vysvětluje, jak iTunes U zajišťují bezpečnost informací a dat kurzů. Kromě tohoto článku byste si taky měli prostudovat Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple.

Zabezpečení dat

iTunes U zabezpečují odevzdávání domácích úkolů, soukromé diskuze a známky. Data při přenosech přes internet šifrují, na serveru je ukládají v zašifrovaném formátu a pro ověřování využívají tokeny zabezpečení. To znamená, že data uživatelů jsou při přenosech a při uchovávání na našich serverech chráněná před neoprávněným přístupem. iTunes U využívá minimálně 128bitové šifrování AES – to je stejná úroveň zabezpečení, jakou využívají ty největší finanční instituce.

Vlastnictví dat uložených v iTunes U

Vlastníky poskytnutých dat jsou instituce, lektor nebo student a celou dobu nad nimi mají kontrolu. Jedinou rolí společnosti Apple je zpracovávání domácích úkolů, známek a dalších informací poskytnutých při používání služby.

Jak dlouho iTunes U uchovávají data

iTunes U uchovávají data tak dlouho, dokud existuje daný kurz nebo sbírka. Po smazání kurzu nebo sbírky se smažou i všechny související informace. Uživatelé budou mít pořád přístup k libovolným místním informacím ve svých zařízeních.

Jak společnost Apple maže data

Když lektor z kurzu odstraní nějakého studenta, společnost Apple ze systému smaže všechny materiály kurzu vytvořené tímto studentem, jeho diskuze a soukromé diskuze mezi tímto studentem a lektorem.

Ověřování s tokeny zabezpečení

Když uživatelé k iTunes U přistupují z aplikace iTunes U, tokeny zabezpečení eliminují nutnost ukládání hesel v zařízeních a počítačích. Při přístupu k iTunes U z webového prohlížeče se uživatelská jména a hesla posílají prostřednictvím zašifrovaného TLS připojení.

Silná hesla

Apple ID používaná s iTunes U musí mít hesla s nejméně 8 znaky, která obsahují aspoň jedno číslo, jedno velké písmeno a jedno malé písmeno. Používání silného hesla je tou nejdůležitější věcí, kterou uživatelé můžou udělat pro zajištění bezpečnosti svých dat. Další informace o vytvoření silného hesla.

Soukromí

Napříč celou společností Apple je dodržován závazek k ochraně osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů řeší způsob, jakým shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme informace našich uživatelů. Navíc k dodržování těchto zásad využívají iTunes U tyto zásady ochrany osobních údajů:

  • Data iTunes U se ukládají v samostatné databázi odděleně od ostatních typů dat iTunes.
  • Data iTunes U slouží pouze k poskytování služby.
  • Data iTunes U se nikdy nepoužívají k reklamním účelům.
  • Data účtů uložená v iTunes podléhají standardním zásadám ochrany osobních údajů společnosti Apple.
  • Přístup k datům uživatelů a lektora má jenom personál společnosti Apple, který takový přístup potřebuje kvůli podpoře této služby.

Okamžité smazání na vyžádání

Když nějaký uživatel požádá o smazání dat v iTunes U, smažeme tato data okamžitě. Uživatelé budou mít pořád přístup k informacím iTunes U uloženým lokálně na jejich zařízeních.

Dodržování školních závazků týkajících se ochrany osobních údajů

iTunes U taky pomáhají školám s dodržováním jejich závazků týkajících se ochrany osobních údajů studentů mladších 18 let. Společnost Apple nikdy informace o studentech nevyužívá pro účely marketingu nebo cílených reklamních kampaní, a nikdy informace o studentech nesdílí s třetími stranami.

Závazek k ochraně osobních údajů studentů

Společnost Apple podepsala Závazek k ochraně osobních údajů studentů, který dále podtrhuje náš závazek chránit informace, které studenti, rodiče a učitelé sdílí ve školách.

Dodržování zásad

Mezinárodní přenosy dat

Apple je celosvětová společnost a jako taková vlastní řadu právnických osob v různých jurisdikcích. Všechny tyto právnické osoby jsou zodpovědné za osobní údaje, které shromažďují a zpracovávají pro společnost Apple Inc. K přenosu osobních údajů získaných v Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarsku používá Apple schválená vzorová smluvní ustanovení. V rámci Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) dodržuje Apple pravidla systému Cross Border Privacy Rules System (CBPR). Systém CBPR společenství APEC poskytuje organizacím rámec, podle kterého mají chránit bezpečí osobních údajů přenášených v rámci zúčastněných zemí.

Orgány činné v trestním řízení

Společnost Apple nebude data iTunes U předávat orgánům činným v trestném řízení, pokud to není vyžadováno zákonem. Pokud se orgány činné v trestním řízení obrátí na společnost Apple s žádostí o přístup k datům iTunes U, pokusí se společnost Apple tyto orgány činné v trestním řízení nasměrovat tak, aby si tyto informace vyžádaly přímo od instituce, lektora nebo studenta, kterých se tato žádost týká. Pokud orgány činné v trestním řízení společnost Apple donutí ke zveřejnění dat iTunes U, oznámí společnost Apple tuto skutečnost dotčenému uživateli a pokud to není zakázáno zákonem, poskytne mu kopii daného pokynu.

Třetí strany

Pokud společnost Apple obdrží žádost o data iTunes U od nějaké třetí strany (například žádost o záznamy studentů), pak pokud to není zakázáno zákonem, oznámí společnost Apple tuto skutečnost dané instituci, lektorovi nebo studentovi. Pokud není zveřejnění dat iTunes U vyžadováno zákonem, společnost Apple tuto žádost zamítne.

Pokud je žádost oprávněná a společnost Apple bude donucena požadované informace zveřejnit, pokusí danou třetí stranu nasměrovat tak, aby si požadované informace vyžádala přímo od instituce, lektora nebo studenta, kterých se tato žádost týká. V rámci podpory tohoto úsilí může společnost Apple třetí straně poskytnout základní kontaktní údaje.     

Žádosti státních úřadů

Přečtěte si další informace, jak společnost Apple nakládá s žádostmi o informace od státních úřadů.

Dostupnost

Po skončení semestru

Veškeré informace nebo data (například domácí úkoly nebo známky) shromážděné během používání iTunes U, jsou spravovány příslušnou institucí nebo lektorem. Mohou je kdykoliv smazat, a to na konci každého semestru nebo kdykoliv jindy.

Jakmile jsou data smazána z našich systémů, nebudou dále dostupná. Uživatelé budou mít pořád přístup k libovolným místním informacím uloženým v jejich zařízeních.  

Problémy se službou nebo výpadky

Jsme si vědomi, že poskytování spolehlivých služeb je důležité, a pokusíme poskytovat obchodně přiměřená oznámení o případném výpadku. Stav systému iTunes U můžete sledovat na stránce se stavem systémů Apple.

Získání podpory

Informace o používání iTunes U a o získání podpory najdete na stránce podpory iTunes U.

Datum zveřejnění: