Informace o rotoru VoiceOveru v iPhonu, iPadu a iPodu touch

Pomocí rotoru VoiceOveru můžete měnit způsob, jakým VoiceOver funguje. Můžete měnit hlasitost nebo rychlost řeči VoiceOveru, přecházet mezi položkami na obrazovce a provádět další věci.

Používání rotoru VoiceOveru

Pokud není VoiceOver zapnutý, zapněte ho nejdřív v části Nastavení > Obecné > Zpřístupnění.

Rotor se ovládá otáčením dvou prstů na obrazovce iOS zařízení, jako kdybyste otáčeli číselníkem starého stolního telefonu. VoiceOver vysloví první volbu rotoru. Pokračujte v otáčení prsty a poslechněte si další volby. Zvednutím prstů danou volbu vyberete.

Po výběru požadované volby ji použijte švihnutím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce. Pokud například vyberete volbu Slova, když je otevřený nějaký dokument, švihnutím nahoru nebo dolů se VoiceOver přesune na další nebo předchozí slovo.

Tady je seznam voleb rotoru a co dělají.

Volby pro navigaci

Se všemi těmito volbami můžete přecházet mezi jednotlivými položkami švihnutím na obrazovce shora dolů jedním prstem. VoiceOver můžete přesunout na předchozí položku švihnutím zespodu nahoru.

S volbami Znaky, Slova a Řádky můžete kontrolovat text při psaní:

 • Znaky: Čte jednotlivé znaky za sebou.
 • Slova: Čte jednotlivá slova za sebou.
 • Řádky: Čte jednotlivé řádky za sebou. 

S těmito volbami můžete procházet uspořádání stránky nebo obrazovky: 

 • Kontejnery: Přechází mezi jednotlivými kontejnery na obrazovce. Mezi kontejnery patří například dock a plocha. 
 • Nadpisy: Přechází mezi jednotlivými nadpisy. Zkuste tento rotor použít v Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře.
 • Orientační body: Přechází mezi bannery, navigačními prvky a tlačítky v HTML obsahu (například na webové stránce nebo v HTML e-mailu).
 • Stejná položka: Přechází mezi položkami stejného typu. Vyzkoušejte tuto volbu s odkazy ve výsledcích webového vyhledávání v Safari.
 • Vertikální navigace: Přechází nahoru nebo dolů svislými švihnutími jedním prstem. Vyzkoušejte to na ploše.
 • Statický text: Přechází mezi jednotlivými řádky statického HTML textu. Statický text je hlavní text na stránce – nejedná se například o odkazy nebo názvy tlačítek.

Mezi jednotlivými odkazy můžete přecházet s těmito volbami:

 • Odkazy: Přechází mezi jednotlivými odkazy.
 • Navštívené odkazy: Přechází mezi jednotlivými odkazy, ale jenom těmi, na které jste už klikli.
 • Nenavštívené odkazy: Přechází mezi jednotlivými odkazy, ale jenom těmi, na které jste ještě neklikli.
 • Vnitřní odkazy: Přechází mezi jednotlivými vnitřními odkazy na webové stránce.

Tady jsou další způsoby, jak procházet stránku:

 • Tabulky: Přesune kurzor VoiceOveru na začátek tabulky na webové stránce.
 • Seznamy: Přesune kurzor VoiceOveru na začátek seznamu na webové stránce.
 • Tlačítka: Přechází mezi jednotlivými tlačítky v HTML obsahu.
 • Formuláře: Přechází mezi tlačítky a nabídkami při používání formuláře.
 • Textová pole: Přechází mezi jednotlivými poli v HTML obsahu.
 • Pole hledání: Přechází mezi jednotlivými poli hledání v HTML obsahu.
 • Obrázky: Přejde na obrázky.

Změna způsobu, jakým VoiceOver mluví, čte a zní

Rychlost čtení: Změní rychlost čtení VoiceOveru. Švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte rychlost čtení. Každé švihnutí představuje změnu o 5 procent.

Hlasitost: Změní hlasitost čtení VoiceOveru. Toto nastavení je nezávislé na hlasitosti systému. Švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost čtení. Každé švihnutí představuje změnu o 5 procent. 

Interpunkce: Změní, jak VoiceOver čte interpunkci. Švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů změníte nastavení na všechnu, nějakou a žádnou interpunkci.

Zvuky: Zapne nebo vypne zvukové efekty VoiceOveru – zvuky kliknutí a kurzoru. Švihněte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Nápovědy: Zapne nebo vypne nápovědy VoiceOveru. Švihněte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Audioducking: Sníží hlasitost jiného zvukového obsahu, když VoiceOver mluví. Švihněte jedním prstem nahoru nebo dolů.

Změna způsobu psaní

Pomocí volby Režim psaní můžete přepínat mezi režimy Standardní psaní, Dotykové psaní a Psaní přímým dotykem. Švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů změníte požadovaný režim.

Místo používání rotoru můžete přejít na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Styl psaní a zvolit požadovaný režim psaní.

Tady si přečtěte, jak používat režimy psaní:

Standardní psaní

Tažením prstem doleva nebo doprava vyberte na klávesnici nějakou klávesu a dvojitým klepnutím zadejte daný znak. Nebo přejížděním prstu po klávesnici vyberte nějakou klávesu, a zatímco se jedním prstem pořád dotýkáte vybrané klávesy, klepněte na obrazovku jiným prstem.

VoiceOver přečte vybranou klávesu a pak znova přečte zadaný znak.

Dotykové psaní

Vyberte klepnutím nějakou klávesu na klávesnici a zvednutím prstu zadejte příslušný znak. Pokud se dotknete nesprávné klávesy, přejeďte prstem na klávesu, kterou potřebujete.

VoiceOver přečte znak všech kláves, kterých se dotknete. VoiceOver zadá příslušný znak, když zvednete prst.

Psaní přímým dotykem

Pište stejně, jako když je VoiceOver vypnutý. Tento režim vypne VoiceOver jenom pro psaní.

Volby pro psaní, akce a zvětšení

Rukopis: Umožňuje psaní rukopisem místo psaní na klávesnici.

Braillský vstup na displeji: Zapne braillskou klávesnici na obrazovce.

Akce: Zvolí, co se stane, když klepnete dvakrát jedním prstem. Například v Mailu tento rotor umožňuje výběr mezi volbami Odstranit, Aktivovat položku, Označit jako přečtené, Přidat značku a další.

Zvětšení: Provede přiblížení a oddálení. Švihněte jedním prstem shora dolů nebo zdola nahoru. Vyzkoušejte to v aplikaci Fotoaparát. Tato volba neovládá funkci Zvětšení v možnostech Zpřístupnění.

Výběr vlastních voleb

Některé výše uvedené volby jsou v rotoru ve výchozím nastavení a některé jsou volitelné.

Pro výběr voleb rotoru přejděte na Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor. Potom vyberte volby, které chcete zpřístupnit v rotoru.

Některé z těchto voleb nejsou v rotoru přístupné pořád. Například Režim psaní je v rotoru jenom ve chvíli, kdy je aktivní klávesnice.

Datum zveřejnění: