Informace o rotoru VoiceOveru v iPhonu, iPadu a iPodu touch

Pomocí rotoru VoiceOveru můžete měnit způsob, jakým VoiceOver funguje. Můžete měnit hlasitost nebo rychlost řeči VoiceOveru, přecházet mezi položkami na obrazovce a provádět další věci.

Používání rotoru VoiceOveru

Pokud není VoiceOver zapnutý, zapněte ho nejdřív v části Nastavení > Zpřístupnění.

Rotor se ovládá otáčením dvou prstů na obrazovce iOS nebo iPadOS zařízení, jako kdybyste otáčeli kolečkem. VoiceOver vysloví první volbu rotoru. Pokračujte v otáčení prsty a poslechněte si další volby. Zvednutím prstů danou volbu vyberete.

Po výběru požadované volby ji použijte švihnutím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce. Pokud například vyberete volbu Slova, když je otevřený nějaký dokument, švihnutím nahoru nebo dolů se VoiceOver přesune na další nebo předchozí slovo.

Tady je seznam voleb rotoru a co dělají.

Volby pro navigaci

Se všemi těmito volbami můžete přecházet mezi jednotlivými položkami švihnutím na obrazovce shora dolů jedním prstem. VoiceOver můžete přesunout na předchozí položku švihnutím zespodu nahoru.

Kontrola textu při psaní s volbami Znaky, Slova a Řádky

 • Znaky: Čte text po jednotlivých znacích.
 • Slova: Čte text po jednotlivých slovech.
 • Řádky: Čte text po jednotlivých řádcích. 

Procházení stránkami nebo obrazovkami na různých úrovních objektů

 • Kontejnery: Přechází mezi jednotlivými kontejnery na obrazovce. Mezi kontejnery patří například dock a plocha. 
 • Nadpisy: Přechází mezi jednotlivými nadpisy. Zkuste tento rotor použít v Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře.
 • Orientační body: Přechází mezi bannery, navigačními prvky a tlačítky v HTML obsahu (například na webové stránce nebo v HTML e-mailu).
 • Stejná položka: Přechází mezi položkami stejného typu. Vyzkoušejte tuto volbu s odkazy ve výsledcích webového vyhledávání v Safari.
 • Vertikální navigace: Přechází nahoru nebo dolů svislými švihnutími jedním prstem. Vyzkoušejte to na ploše.
 • Statický text: Přechází mezi jednotlivými řádky statického HTML textu. Statický text je hlavní text na stránce – nejedná se například o odkazy nebo názvy tlačítek.

Pohyb mezi odkazy

 • Odkazy: Přechází mezi jednotlivými odkazy.
 • Navštívené odkazy: Přechází mezi jednotlivými odkazy, ale jenom těmi, na které jste už klikli.
 • Nenavštívené odkazy: Přechází mezi jednotlivými odkazy, ale jenom těmi, na které jste ještě neklikli.
 • Vnitřní odkazy: Přechází mezi jednotlivými vnitřními odkazy na webové stránce.

Další způsoby, jak procházet stránku:

 • Tabulky: Přesune kurzor VoiceOveru na začátek tabulky na webové stránce.
 • Seznamy: Přesune kurzor VoiceOveru na začátek seznamu na webové stránce.
 • Tlačítka: Přechází mezi jednotlivými tlačítky v HTML obsahu.
 • Formuláře: Přechází mezi tlačítky a nabídkami při používání formuláře.
 • Textová pole: Přechází mezi jednotlivými poli v HTML obsahu.
 • Pole hledání: Přechází mezi jednotlivými poli hledání v HTML obsahu.
 • Obrázky: Přejde na obrázky.

Změna způsobu psaní

Pomocí volby Režim psaní můžete přepínat mezi režimy Standardní psaní, Dotykové psaní a Psaní přímým dotykem. Švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů změníte požadovaný režim.

Místo používání rotoru můžete přejít na Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver > Styl psaní a zvolit požadovaný režim psaní.

Tady si přečtěte, jak používat režimy psaní:

Standardní psaní

Tažením prstem doleva nebo doprava vyberte na klávesnici nějakou klávesu a dvojitým klepnutím zadejte daný znak. Nebo přejížděním prstu po klávesnici vyberte nějakou klávesu, a zatímco se jedním prstem pořád dotýkáte vybrané klávesy, klepněte na obrazovku jiným prstem.

VoiceOver přečte vybranou klávesu a pak znova přečte zadaný znak.

Dotykové psaní

Vyberte klepnutím nějakou klávesu na klávesnici a zvednutím prstu zadejte příslušný znak. Pokud se dotknete nesprávné klávesy, přejeďte prstem na klávesu, kterou potřebujete.

VoiceOver přečte znak všech kláves, kterých se dotknete. VoiceOver zadá příslušný znak, když zvednete prst.

Psaní přímým dotykem

Pište stejně, jako když je VoiceOver vypnutý. Tento režim vypne VoiceOver jenom pro psaní.

Výběr vlastních voleb

Některé výše uvedené volby jsou v rotoru ve výchozím nastavení a některé jsou volitelné.

Pro výběr voleb rotoru přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver > Rotor. Potom vyberte volby, které chcete zpřístupnit v rotoru.

Některé z těchto voleb nejsou v rotoru přístupné pořád. Například Režim psaní je v rotoru jenom ve chvíli, kdy je aktivní klávesnice.

Datum zveřejnění: