Podpora LaTeXu a MathML v Pages, Numbers, Keynotu a iBooks Authoru

Tento článek vysvětluje, jak v Pages, Numbers, Keynotu a iBooks Authoru používat LaTeX a MathML, a uvádí pár ukázkových rovnic.

LaTeX a MathML podporují všechny tři aplikace iWork (Pages, Numbers a Keynote) a iBooks Author. iWork a iBooks Author podporují všechny příkazy LaTeXu, které se dají pomocí nástroje blahtex převést na MathML. Další podporovaná rozšíření LaTeXu jsou uvedena níže.

Přečtěte si, jak pomocí LaTeXu a MathML vkládat rovnice do dokumentů iWork nebo knih v iBooks Authoru.

LaTeX a MathML nejsou v současné době podporované v aplikacích iWork na webu iCloud.com.

Příkazy LaTeXu

LaTeX obecně vyžaduje, aby rovnice byly uzavřené do příkazů matematického režimu, jak je vidět na následujících příkladech. Aby bylo vytváření rovnic snazší, má editor rovnic v iWork a iBooks Authoru zapnutý matematický režim už ve výchozím nastavení. Příkazy matematického režimu se tak do rovnic vkládají automaticky. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Pokud chcete v iWork nebo iBooks Authoru přidat do rovnice i text, který převezme formátování podle stylu odstavce, použijte \text{…}. Vložené rovnice uvnitř \text{...} nejsou podporovány.

Blahtex v matematickém režimu nepodporuje úplnou sadu znaků Unicode. V textovém režimu ale podporuje všechny znaky Unicode. Další informace o konkrétních znacích, například symbolu copyrightu nebo znacích s diakritikou, najdete v manuálu pro blahtex 2.22.

Dole jsou uvedeny podporované příkazy LaTeXu (rozšíření blahtexu) a prvky a atributy MathML.

Příkazy LaTeXu podporované v iWork

Příkaz nebo symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag, \ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Příkazy LaTeXu, které v iWork nejsou podporovány

Příkaz nebo symbol Poznámky
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Znak Unicode, funguje jen v textovém režimu
\varGamma  
\cal Použijte \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] v příkazu \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Použijte "\:", "\,", "\;" nebo \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Použijte \overset, \underset
Tabulkové prostředí (\tabular) Omezená podpora příkazů \matrix a \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Použijte \boldsymbol

Příkazy LaTeXu podporované v iBooks Authoru

Příkaz nebo symbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Příkazy LaTeXu, které v iBooks Authoru nejsou podporovány

Příkaz nebo symbol Poznámky
\mathring{}  
\copyright Znak Unicode, funguje jen v textovém režimu
\pounds Znak Unicode, funguje jen v textovém režimu
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Znak Unicode, funguje jen v textovém režimu
\varGamma  
\cal Použijte \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] v příkazu \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger jsou podporovány
{split}  
\hspace Použijte "\:", "\,", "\;" nebo \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Použijte \overset, \underset
\owns Použijte \ni
Tabulkové prostředí (\tabular) Omezená podpora příkazů \matrix a \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Použijte \boldsymbol


Balíčky LaTeXu

Následující balíčky LaTeXu nejsou podporovány:

Balíček Poznámky
cancel Použijte \cancel
ams Použijte \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


Prvky MathML

Následující tabulky uvádí prvky MathML podporované v iWork a iBooks Authoru.

Podporované prvky MathML

Prvek Poznámky
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Některé formy uzavření nejsou podporovány
mtable Některé atributy nejsou podporovány
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork a iBooks Author podporují první dceřiný prvek MathML a zbytek ignorují
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Částečně podporované prvky MathML

Prvek Poznámky
mlabeledtr Chová se jako <mtr>, ale první dceřiný prvek se ignoruje
semantics Chová se jako row
annotation Prakticky ignorován

Nepodporované prvky MathML

Prvek Poznámky
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Obsahové prvky MathML nejsou podporovány.
Přečtěte si, které prvky pokrývá {ContExp}.


Atributy MathML

Následující tabulky uvádí atributy MathML podporované v iWork a iBooks Authoru.

Podporované atributy MathML

iWork a iBooks Author podporují tyto atributy MathML:

Prvek Atribut Je možné zdědit výchozí hodnotu od <mstyle> Hodnoty 
(Syntaxe hodnoty, pokud jde o podmnožinu specifikací)
* mathcolor ano  
mstyle scriptlevel ne  
mstyle display ne  
mstyle scriptminsize ne  
mstyle scriptsizemultiplier ne  
mstyle <je možné dědit atributy s přidělenou výchozí hodnotou> nevztahuje se  
mo lspace ano  
mo rspace ano  
mo largeop ano  
mo minsize ano  
mo maxsize ano  
mo accent ano  
mo movablelimits ano  
mo symmetric ano  
mo stretchy ano  
mo form ano  
mspace width ano  
mspace height ano  
mspace depth ano  
ms lqoute ano  
ms rqoute ano  
mfrac linethickness ano  
mfrac numalign ano  
mfrac denomalign ano  
mover accent ano  
mover align ano  
munderover accent ano  
munderover underaccent ano  
munder accentunder ano  
munder align ano  
mtable rowalign ano  
mtable columnalign ano  
mtable columnspacing ano  
mtable displaystyle ano  
mtr rowalign ano  
mtr columnalign ano  
mtd rowalign ano  
mtd columnalign ano  
mstack align ano top | bottom | center | baseline | axis
msrow position ano  
msgroup position ano  
msgroup shift ano  
mscarries position ano  
mscarries crossout ano updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout ano updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length ano  
msline position ano  
mpadded height ne  
mpadded depth ne  
mpadded width ne  
mpadded lspace ne  
mpadded voffset ne  
mfenced open ano  
mfenced close ano  
mfenced separators ano  
maligngroup groupalign ano  
malignmark edge ano  

Částečně podporované atributy MathML

iWork a iBooks Author částečně podporují tyto atributy MathML:

Prvek Atribut Je možné zdědit výchozí hodnotu od <mstyle> Hodnoty
(Syntaxe hodnoty, pokud jde o podmnožinu specifikací)
Poznámky
mo, mn, mi mathvariant ano Nepodporuje initial, stretched, looped, tailed  
mtable align ne top | bottom | center | baseline | axis Nepodporuje rownumber
menclose notation ano updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Další informace
mlongdiv longdivstyle ne lefttop  

Nepodporované atributy MathML

Prvek Atribut Poznámky
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Vyřazeno v MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Vyřazeno v MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Neovlivňuje vizuální rozložení
mo separator Neovlivňuje vizuální rozložení
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Ukázky rovnic

   

Základní matematika

LaTeX Vykreslí se jako
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Zarovnání

LaTeX Vykreslí se jako
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Šikovný trik pro zarovnávání prvků v rovnicích je použít \mbox{\phantom{mezera}}. Obsah uvedený ve složených závorkách (mezera) určuje množství prázdného prostoru, který chcete vytvořit. Přidáním dalších znaků za =digit vytvoříte víc volného prostoru mezi 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Barva

LaTeX Vykreslí se jako
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integrály

LaTeX Vykreslí se jako
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle rozlišuje mezi rovnicemi uvnitř řádku a plnými rovnicemi.

Matice

LaTeX Vykreslí se jako
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Běžné prvky rovnic

LaTeX Vykreslí se jako
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Nezkrácené zápisy

MathML Vykreslí se jako
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork a iBooks Author nepodporují LaTeXové příkazy pro nezkrácené dělení a zbytky. Pokud chcete pracovat s nezkráceným dělením a zbytky, použijte MathML.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: