iPod nano (6. generace a novější): Jak používat VoiceOver

VoiceOver nahlas popisuje, co je na obrazovce, takže iPod nano (6. generace) můžete používat, i když na něj nevidíte.

VoiceOver mluví jazykem, který na iPodu zadáte v nastaveních Zpřístupnění. VoiceOver je k dispozici v mnoha jazycích, ale ne ve všech.

VoiceOver vám řekne o každém prvku na obrazovce, když ho vyberete. Když vyberete nějaký prvek, objeví se kolem něho černý obdélník a VoiceOver řekne název prvku nebo ho popíše. Tomuto obdélníku kolem vybraného prvku se říká kurzor VoiceOveru. Když vyberete text, VoiceOver ho přečte. Když vyberete ovládací prvek (například tlačítko nebo přepínač), VoiceOver vám může říct, k čemu slouží nebo vám poskytne pokyny (například „otevřete dvojitým klepnutím“).

Jak nastavit VoiceOver

 1. Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
 2. Klepněte na Zpřístupnění > VoiceOver.
 3. Klepnutím na přepínač VoiceOver zapněte.
  VoiceOver změní gesta ovládání iPodu
 4. V dialogovém okně, které se objeví, potvrďte volbu klepnutím na OK.

Pokud 15 sekund nic neuděláte, dialogové okno zmizí a VoiceOver se vypne. Uslyšíte oznámení, že je VoiceOver vypnutý.

Když je VoiceOver zapnutý, používá se k ovládání iPodu nano jiná sada gest. Pokud změníte rozhodnutí a chcete VoiceOver vypnout, poklepáním dvěma prsty přesuňte vypínač do vypnuté polohy. Pokud jste přešli z obrazovky Nastavení někam jinam, musíte se pomocí gest VoiceOveru vrátit do jeho nastavení a vypnout ho.

Vypnutí VoiceOveru na iPodu nano pomocí gest VoiceOveru

Na ploše přejeďte dvěma prsty doprava nebo doleva, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte „Stránka 2 ze 2“ (na iPodu nano 7. generace) nebo „Nastavení“ (na iPodu 6. generace).
Pokud se uspořádání ikon změnilo nebo pokud máte víc než čtyři různé plochy, možná uslyšíte něco jiného.

 1. Jedním prstem přejíždějte po obrazovce, dokud neuslyšíte slovo „Nastavení“.
 2. Poklepáním Nastavení otevřete.
 3. Přejíždějte prstem po obrazovce nahoru a dolů, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte položku „Obecné“, a pak na ni poklepejte.
 4. Přejíždějte prstem po obrazovce nahoru a dolů, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte položku „Zpřístupnění“, a pak na ni poklepejte.
 5. Přejíždějte prstem po obrazovce nahoru a dolů, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte položku „VoiceOver“, a pak na ni poklepejte.
 6. Poklepejte, jakmile uslyšíte “VoiceOver, zapnuto“.
 7. Jako potvrzení uslyšíte „VoiceOver je vypnutý“. Od teď už opět můžete iPod nano ovládat pomocí standardních gest.

Poznámka: VoiceOver taky můžete vypnout resetováním iPodu.

Gesta VoiceOveru

Když je VoiceOver zapnutý, používají se k ovládání iPodu nano následující gesta.

Funkce Postup
Čtení obsahu obrazovky odshora dolů Švihněte dvěma prsty nahoru.
Čtení obsahu obrazovky od právě vybrané položky Švihněte dvěma prsty dolů.
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Klepněte na obrazovku jedním prstem.
Označení položky kurzorem VoiceOveru Klepněte na obrazovku jedním prstem.
Aktivace položky označené kurzorem VoiceOveru Poklepejte jedním prstem.
Posun o jednu stránku doleva Přejeďte dvěma prsty doprava.
Posun o jednu stránku doprava Přejeďte dvěma prsty doleva.
Posun v seznamu nebo nabídce o jednu obrazovku výš Švihněte jedním prstem dolů.
Posun v seznamu nebo nabídce o jednu obrazovku níž Švihněte jedním prstem nahoru.
Spuštění nebo zastavení aktuální akce Klepněte dvěma prsty.
Zvýšení nebo snížení hodnoty vybraného ovládacího prvku Švihněte jedním prstem nahoru nebo dolů.
Návrat na plochu Poklepejte jedním prstem a podržte.

Další informace

Datum zveřejnění: