Licenční smlouva na software Boot Camp (utilitu pro spouštění Windows).

Přečtěte si licenční smlouvu na software Boot Camp (utilitu pro spouštění Windows).

Vaše práva na používání této aktualizace podléhají podmínkám níže uvedené licenční smlouvy na software, která k aktualizaci přináleží.

Podle potřeby posouvejte obraz a přečtěte si celý tento dokument. Vespodu najdete tlačítko „Přijmout a stáhnout“. Stažením nebo používáním této aktualizace vyjadřujete souhlas se zněním licenční smlouvy na software.

JEŠTĚ NEŽ SI TENTO SOFTWARE APPLE STÁHNETE NEBO HO ZAČNETE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ ZNĚNÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NA SOFTWARE (DÁLE "LICENCE"). STÁHNUTÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU APPLE VYJADŘUJETE SOUHLAS SE ZNĚNÍM TÉTO LICENCE. POKUD SE ZNĚNÍM LICENCE NESOUHLASÍTE, TENTO SOFTWARE APPLE NESTAHUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Co se týče využití tohoto softwaru k reprodukování materiálů, je vám tento software licencován jen pro reprodukci takových materiálů, na jejichž reprodukování máte oprávnění či zákonný nárok.

 1. Obecná ustanovení. Software, dokumentace a jakákoli písma náležející k této Licenci, ať už na disku, na paměti pouze ke čtení či jakémkoli jiném médiu či v jakékoli jiné podobě (dále souhrnně označovány jako „Software Apple“), vám jsou licencovány, nikoli prodány, společností Apple Inc. (dále „Apple“) výhradně k použití za těchto podmínek. Společnost Apple si vyhrazuje veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena. Práva zaručovaná touto Licencí se omezují jen na duševní vlastnictví společnosti Apple a jejích poskytovatelů licencí, obsažené v Softwaru Apple. Společnost Apple a/nebo její poskytovatelé licencí si uchovávají vlastnictví samotného Softwaru Apple. Znění této Licence se vztahuje na všechny případné aktualizace softwaru, které nahradí nebo rozšíří původní Software Apple, s výjimkou případů, kdy takováto aktualizace bude doprovázena samostatnou licencí, jejíž znění se použije místo tohoto.

 Zákonný nárok a práva k duševnímu majetku na jakýkoli obsah zobrazený nebo zpřístupněný přes Software Apple náleží příslušným majitelům obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským zákonem či jinými zákony či smlouvami na ochranu duševního vlastnictví a může podléhat smluvním podmínkám třetí strany, která tento obsah poskytuje. Tato Licence vám neuděluje žádná práva na používání takového obsahu.

 2. Povolená využití v rámci Licence a jejich omezení.

A. V souladu se zněním této Licence získáváte omezenou, nevýlučnou licenci na instalaci a používání jedné kopie tohoto Softwaru Apple na jednom počítači značky Apple v jednu chvíli. Licence neumožňuje, aby tento Software Apple existoval zároveň na více než jednom počítači, a tento Software Apple nesmíte zpřístupnit přes síť, pokud by to znamenalo, že jej může využívat více počítačů najednou. Smíte si vytvořit jednu kopii tohoto Softwaru Apple ve strojově čitelné podobě, a to výhradně pro účely zálohování a za podmínky, že záložní kopie bude obsahovat stejná vymezení autorských práv a jiného vlastnictví jako originál.

B. Nesmíte a souhlasíte, že nebudete, umožňovat ostatním lidem kopírování tohoto Softwaru Apple (kromě užití vysloveně povolených touto Licencí), jeho dekompilování, zpětné inženýrství, rozebírání, snahy získat z něj jeho zdrojový kód, jeho dešifrování, upravování a vytváření odvozených děl – totéž platí pro všechny části tohoto Softwaru Apple.

C. Vaše práva poskytovaná touto Licencí automaticky zanikají ve chvíli, kdy porušíte kteroukoli z podmínek této Licence, a to bez nutnosti upozornění ze strany společnosti Apple. Společnost Apple si dále vyhrazuje právo vypovědět tuto Licenci, bude-li vydána nová verze operačního systému Apple či tohoto Softwaru Apple, která bude s tímto Softwarem Apple nekompatibilní.

3. Převod práv. Software Apple nesmíte pronajímat, půjčovat, prodávat, redistribuovat ani sublicencovat. Můžete však všechna svá licenční práva na tento Software Apple jednorázově a natrvalo převést na jinou stranu za předpokladu, že: (a) přenos bude zahrnovat kompletní Software Apple včetně jeho dílčích částí, původních médií, tištěných materiálů a této Licence, (b) neponecháte si žádné kopie Softwaru Apple, ani částečné ani úplné, včetně kopií uložených na počítači nebo jiných paměťových zařízeních, a (c) strana nabývající Softwaru Apple si přečte znění této Licence a vyjádří s ním souhlas. Všechny součásti tohoto Softwaru Apple jsou poskytovány jako celek a nesmí být od celku odděleny a šířeny jako samostatné aplikace.

4. Svolení s používáním dat. Souhlasíte, že společnost Apple a její dceřiné společnosti mohou shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat diagnostické, technické a související informace, mimo jiné informace o vašem počítači, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních, přičemž tyto informace se shromažďují pravidelně za účelem toho, aby vám společnost Apple mohla lépe poskytovat aktualizace softwaru, produktovou podporu a případné další služby související se Softwarem Apple a aby mohla ověřovat dodržování této Licence. Společnost Apple může tyto informace používat – za předpokladu, že budou v podobě, kterou nelze využít k identifikaci vaší osoby – ke zlepšování svých produktů či k tomu, aby vám poskytovala služby nebo technologie.

5. Zánik. Licence platí až do svého zániku. Vaše práva poskytovaná touto Licencí automaticky zanikají ve chvíli, kdy porušíte kteroukoli z podmínek této Licence, a to bez nutnosti upozornění ze strany společnosti Apple. Po zániku Licence přestanete s veškerým využíváním tohoto Softwaru Apple a zničíte všechny jeho úplné i částečné kopie. Části 6, 7, 8, 11 a 12 této Licence platí i po jejím zániku.

6. Pro software třetích stran není poskytována podpora. Společnost Apple vám v rámci tohoto Softwaru Apple pro vaše pohodlí zpřístupňuje určitý software třetích stran. Pokud jde o software třetích stran obsažený v tomto Softwaru Apple, společnost Apple nemá žádný vyslovený ani implikovaný závazek poskytovat k takovému softwaru jakoukoli technickou či jinou podporu. Pro technickou podporu a zákaznické služby týkající se takového softwaru a souvisejících produktů se obraťte přímo na jejich prodejce či výrobce.

7. Vyloučení záruk. JSTE OBEZNÁMENI A VYJADŘUJETE VÝSLOVNÝ SOUHLAS S TÍM, ŽE TENTO SOFTWARE APPLE BUDETE POUŽÍVAT VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE VEŠKERÁ RIZIKA TÝKAJÍCÍ SE KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A ÚSILÍ PŘEJÍMÁTE NA SEBE. SOFTWARE APPLE JE DO MAXIMÁLNÍ MÍRY UMOŽŇOVANÉ ZÁKONEM POSKYTOVÁN „TAK JAK JE“, VČETNĚ VEŠKERÝCH VAD A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (PRO ÚČELY ČÁSTÍ 7 A 8 SOUHRNNĚ NAZÝVÁNI JEN „APPLE“) SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO SOFTWAREM APPLE, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONEM PŘEDEPSANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÉ ÚČELY, PŘESNOSTI, TICHÉHO POUŽÍVÁNÍ ANEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. APPLE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU PŘED RUŠIVÝMI VLIVY OMEZUJÍCÍMI VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE, ANI ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU APPLE BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM, ŽE SOFTWARE APPLE BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ ČI BEZCHYBNĚ ANI ŽE VADY PŘÍTOMNÉ V SOFTWARU APPLE BUDOU OPRAVENY. INSTALACE TOHOTO SOFTWARU MŮŽE MÍT VLIV NA POUŽITELNOST SOFTWARU TŘETÍCH STRAN, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. DÁLE JSTE OBEZNÁMENI S TÍM, ŽE SOFTWARE APPLE A SLUŽBY APPLE NEJSOU URČENY A NEJSOU VHODNÉ PRO POUŽITÍ V SITUACÍCH A PROSTŘEDÍCH, KDE JEJICH SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ NEBO CHYBY ČI NEPŘESNOSTI OBSAHU, DAT ČI INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SOFTWAREM ČI SLUŽBAMI APPLE MOHOU ZPŮSOBIT SMRT, OSOBNÍ ZRANĚNÍ, VÁŽNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; TO ZAHRNUJE ZEJMÉNA PROVOZ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÉ NAVIGAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY ČI ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE ČI RADA OD SPOLEČNOSTI APPLE ČI AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI APPLE NEZAKLÁDÁ JAKOUKOLI ZÁRUKU. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JE SOFTWARE APPLE VADNÝ, PŘIJÍMÁTE NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY POTŘEBNÉHO SERVISU, OPRAV ČI NÁPRAV. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ UPLATNITELNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKA VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, A PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

8. Omezení odpovědnosti. DO MAXIMÁLNÍ MÍRY UMOŽŇOVANÉ ZÁKONEM NENÍ SPOLEČNOST APPLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÁKOLI OSOBNÍ ZRANĚNÍ ANI NEZAMÝŠLENÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ ZA ZTRÁTU NA ZISKU, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI ČI JAKÉKOLI JINÉ OBCHODNÍ ZTRÁTY, SOUVISEJÍCÍ S NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE ČI NEMOŽNOSTI HO POUŽÍVAT, AŤ UŽ BUDOU ZAVINĚNY JAKKOLI, NEZÁVISLE NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (ZE SMLOUVY, Z KŘIVDY I JINAK) A I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ, PŘÍPADNĚ ZA NEZAMÝŠLENÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, A PROTO SE NA VÁS TATO OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. V žádném případě nemůže celková odpovědnost společnosti Apple za vaše poškození přesahovat částku padesáti dolarů (50,00 USD) (vyjma případů zahrnujících osobní zranění, kdy zákon stanovuje jinak). Předcházející omezení platí i v případě, kdy výše uvedený nápravný prostředek nedosáhl svého účelu.

9. Kontrola exportu. Software Apple nesmíte používat nebo jinak exportovat či reexportovat vyjma případů umožněných zákony Spojených států a zákony jurisdikce, v níž byl Software Apple pořízen. Zejména, ale bez omezení, platí, že Software Apple nesmí být exportován či reexportován (a) do jakékoli země, na níž Spojené státy uvalily embargo, ani (b) komukoli na seznamu zvláštně vymezených státních příslušníků, vedeném Ministerstvem financí (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals), ani osobám na seznamu zamítnutých osob, vedeném Ministerstvem obchodu (U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List). Používáním Softwaru Apple potvrzujete a ručíte za to, že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo na kterémkoli z těchto seznamů. Dále souhlasíte, že tyto produkty nebudete používat k jakýmkoli účelům zakázaným zákony Spojených států, mimo jiné k vývoji, navrhování, výrobě či produkci balistických střel či jaderných, chemických či biologických zbraní.

10. Koncoví uživatelé z veřejné správy. Software Apple a související dokumentace jsou „komerčními položkami“ (Commercial Items), podle definice tohoto termínu v zákoně 48 C.F.R., § 2.101, a skládají se z „komerčního počítačového softwaru“ (Commercial Computer Software) a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ (Commercial Computer Software Documentation), podle definice těchto termínů v zákonech 48 C.F.R., § 12.212, nebo 48 C.F.R., § 227.7202, podle toho, který se na případ vztahuje. V souladu se zákony 48 C.F.R., § 12.212, nebo 48 C.F.R., § 227.7202-1 až 227.7202-4, podle toho, který se na případ vztahuje, se tento komerční počítačový software a dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru licencují koncovým uživatelům z veřejné správy Spojených států (a) jen jako komerční položky a (b) jen s těmi právy, která jsou podle znění této Licence poskytována všem ostatním koncovým uživatelům. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena podle autorských zákonů Spojených států.

 11. Příslušná legislativa a oddělitelnost. Tato Licence se řídí a je vykládána v souladu se zákony státu Kalifornie, vyjma případů, kdy dochází ke konfliktu mezi právními zásadami. Tato Licence se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, jejíž uplatnitelnost je tímto výslovně vyloučena. Pokud nějaký soud či příslušná jurisdikce shledají, že kterékoli ustanovení či jeho část jsou nevymahatelné, platí zbytek této Licence i nadále a v plném rozsahu.

 12. Kompletní smlouva, rozhodující jazyk. Tato Licence představuje kompletní smlouvu mezi vámi a společnosti Apple, co se týče tohoto Softwaru Apple, a nahrazuje všechny předchozí i současné dohody týkající se této záležitosti. Veškeré dodatky a úpravy této Licence nejsou právně závazné, nebudou-li v písemné podobě a podepsané společností Apple. Veškeré překlady této Licence jsou prováděny pro místní požadavky a v případě konfliktu mezi anglickou a neanglickou verzí se tato Licence řídí zněním anglické verze, a to do takové míry, do jaké to umožňuje místní legislativa ve vaší jurisdikci.

EA0590 12/10/09

Stažením nebo používáním této aktualizace vyjadřujete souhlas se zněním licenční smlouvy na software.

Přijmout a stáhnout

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: