Licenční smlouva k softwaru Boot Camp (USB flash disk)

Přečtěte si licenční smlouvu k softwaru Boot Camp (USB flash disk).

Vaše práva na používání tohoto softwaru se řídí následujícími podmínkami licenční smlouvy k softwaru, které jsou součástí této aktualizace.

Pročtěte si celý dokument až do konce. Dole je tlačítko „Přijmout a stáhnout“. Stažením nebo použitím této aktualizace přijímáte podmínky licenční smlouvy k softwaru.

PŘED STAŽENÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU SPOLEČNOSTI APPLE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU („LICENCE“). STAŽENÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU SPOLEČNOSTI APPLE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, SOFTWARE SPOLEČNOSTI APPLE NESTAHUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že tento software lze použít k reprodukci materiálů, je vám licence na něj udělena pouze k reprodukci těch materiálů, k jejichž reprodukci jste ze zákona oprávněni.

1. Obecná ustanovení. K softwaru, dokumentaci a písmům, které jsou součástí této licence a jsou uložené na disku, v paměti pouze pro čtení nebo na jakémkoli jiném médiu nebo v jiné formě (společně „software společnosti Apple“), vám společnost Apple Inc. („společnost Apple“) uděluje licenci k použití v souladu s podmínkami této licence. Společnost Apple vám tento software, dokumentaci a písma neprodává a vyhrazuje si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena. Práva udělená v rámci této licence jsou omezena na práva k duševnímu vlastnictví společnosti Apple a jejích poskytovatelů licencí k softwaru společnosti Apple a vlastnictví samotného softwaru společnosti Apple si ponechává společnost Apple a/nebo její poskytovatelé licencí. Podmínkami této licence se řídí veškeré upgrady softwaru poskytnuté společností Apple, které nahrazují a/nebo doplňují původní produkt softwaru společnosti Apple, není-li k takovému upgradu dodána samostatná licence – v takovém případě se daný upgrade řídí podmínkami této samostatné licence.

Vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví pro obsah zobrazený nebo použitý prostřednictvím softwaru společnosti Apple náleží vlastníkovi příslušného obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví a může podléhat podmínkám použití třetí strany, která tento obsah poskytuje. Udělením této licence vám nejsou udělena žádná práva k použití takového obsahu.

2. Povolená použití a omezení licence.

A. V souladu s podmínkami této licence je vám udělena omezená nevýhradní licence k instalaci a používání jedné kopie softwaru společnosti Apple na jednom počítači Apple. Tato licence nepovoluje, aby software společnosti Apple existoval v jednu chvíli na více než jednom počítači, a nesmíte umožnit přístup k softwaru společnosti Apple v síti, kde by mohl být používán několika počítači najednou. Můžete vytvořit jednu kopii softwaru společnosti Apple ve strojově čitelné formě pouze pro účely zálohování za předpokladu, že záložní kopie bude obsahovat všechna upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva uvedená v originálu.

B. Nejste oprávněni a souhlasíte, že sami nebudete ani jiným osobám neumožníte kopírovat software společnosti Apple nebo kteroukoli jeho součást (kromě případů výslovně povolených v této licenci), dekompilovat je, zpětně odvozovat, rozkládat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, dešifrovat, upravovat či vytvářet z něj odvozené produkty.

C. Pokud porušíte kterékoli ustanovení podmínek této licence, vaše práva vyplývající z této licence budou automaticky ukončena bez upozornění ze strany společnosti Apple. Dále si společnost Apple vyhrazuje právo ukončit tuto licenci, pokud bude vydána nová verze operačního systému nebo softwaru společnosti Apple, která bude nekompatibilní se softwarem společnosti Apple.

3. Převod. Software společnosti Apple nesmíte pronajmout, poskytnout na leasing, půjčit, prodat, redistribuovat ani sublicencovat. Můžete však provést jednorázový trvalý převod všech svých licenčních práv k softwaru společnosti Apple na jiný subjekt za těchto předpokladů: (a) převod musí zahrnovat celý software společnosti Apple, včetně všech jeho komponent a součástí, původní média, tištěné materiály a tuto licenci; (b) neponecháte si žádné kopie softwaru společnosti Apple, úplné ani částečné, ani kopie uložené v počítači nebo jiném úložném zařízení; a (c) subjekt, kterému převedete software společnosti Apple, si přečte a přijme podmínky této licence. Všechny součásti softwaru společnosti Apple jsou poskytovány jako součást balíčku a nesmí z něj být odděleny ani distribuovány jako samostatné aplikace.

4. Souhlas s používáním dat. Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti mohou shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat diagnostické, technické a další související informace, včetně mimo jiné informací o vašem počítači, systémovém a aplikačním softwaru a perifériích, které jsou pravidelně shromažďovány, abychom vám mohli lépe poskytovat softwarové aplikace, podporu produktů a případně i další služby související se softwarem společnosti Apple, a ověřit soulad s podmínkami této licence. Společnost Apple může použít tyto informace ve formě, která neumožní vaši osobní identifikaci, ke zdokonalování svých produktů nebo poskytování služeb nebo technologií.

5. Ukončení. Tato licence platí až do ukončení. Pokud porušíte kterékoli ustanovení podmínek této licence, vaše práva vyplývající z této licence budou automaticky ukončena bez upozornění ze strany společnosti Apple. Po ukončení této licence ukončíte veškeré používání softwaru společnosti Apple a zlikvidujete všechny jeho úplné či částečné kopie. Odstavce 6, 7, 8, 11 a 12 této licence zůstávají v platnosti i po jejím ukončení.

6. Výluka podpory softwaru třetích stran. Společnost Apple poskytuje v rámci balíčku softwaru společnosti Apple jako bonus přístup k některým softwarovým programům třetích stran. Do té míry, v jaké software společnosti Apple obsahuje software třetích stran, nemá společnost Apple žádný výslovný ani předpokládaný závazek poskytovat technickou nebo jinou podporu takového softwaru. S žádostí o technickou podporu a zákaznický servis týkající se softwaru a produktů třetích stran se obraťte přímo na příslušného dodavatele nebo výrobce softwaru.

7. Zřeknutí se záruk. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A ÚSILÍM JE NA VAŠÍ STRANĚ. V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY JE SOFTWARE APPLE POSKYTOVÁN TAK, „JAK JE“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, A SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (PRO ÚČELY ODSTAVCE 7 A 8 SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST APPLE“) SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍCH SE SOFTWAREM APPLE, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST APPLE NEZARUČUJE, ŽE NEBUDE NARUŠENO VAŠE VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU APPLE SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU APPLE BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ NEBO ŽE BUDOU OPRAVENY VADY SOFTWARU APPLE. INSTALACE TOHOTO SOFTWARU MŮŽE OVLIVNIT POUŽITELNOST SOFTWARU, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE A SLUŽBY SPOLEČNOSTI APPLE NEJSOU URČENÉ ANI VHODNÉ K POUŽITÍ V SITUACÍCH NEBO PROSTŘEDÍ, KDE BY NEFUNKČNOST NEBO ČASOVÁ PRODLEVA SOFTWARU ČI SLUŽEB SPOLEČNOSTI APPLE NEBO CHYB ČI NEPŘESNOSTÍ OBSAHU, DAT NEBO INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SOFTWAREM ČI SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI APPLE, MOHLY VÉST KE SMRTI, ÚJMĚ NA ZDRAVÍ OSOB NEBO VÁŽNÉ HMOTNÉ ŠKODĚ NEBO ŠKODĚ NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, VČETNĚ MIMO JINÉ PROVOZU ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU JADERNÉ ENERGIE, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH ČI KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, SYSTÉMŮ ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB NEBO ZBROJNÍCH SYSTÉMŮ. ZÁRUKA NEVZNIKÁ ANI POSKYTNUTÍM ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ INFORMACE ČI RADY SPOLEČNOSTÍ APPLE NEBO JEJÍM AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM. BUDE-LI SOFTWARE APPLE VADNÝ, NESETE VŠECHNY NÁKLADY NA VEŠKERÉ POTŘEBNÉ SLUŽBY, OPRAVY NEBO KROKY PRO ODSTRANĚNÍ ZÁVADY. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NEJSOU VÝLUKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV UŽIVATELE POVOLENY, VÝŠE UVEDENÉ VÝLUKY A OMEZENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT.

8. Omezení odpovědnosti. V ROZSAHU, JAKÝ NEZAKAZUJE ZÁKON, NEBUDE SPOLEČNOST APPLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB NEBO ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ MIMO JINÉ ŠKOD V PODOBĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE APPLE NEBO S TÍMTO POUŽÍVÁNÍM ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE APPLE SOUVISEJÍCÍCH, JAKKOLI ZPŮSOBENÝCH A BEZ OHLEDU NA PRINCIP ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍ NEBO JINÝ), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST APPLE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NEJSOU OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD POVOLENA, TOTO OMEZENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. Celková odpovědnost společnosti Apple vůči vám za všechny škody (jiné než požadované platnými zákony v případě újmy na zdraví) v žádném případě nepřekročí částku padesáti dolarů (50,00 USD). Výše zmíněná omezení platí i v případě, kdy výše uvedená náhrada škody nesplní svůj základní účel.

9. Kontrola vývozu. Nesmíte použít nebo jinak exportovat či reexportovat software společnosti Apple kromě případů povolených zákony USA a zákony jurisdikce, ve které byl software společnosti Apple získán. Software společnosti Apple nesmí být zejména exportován nebo reexportován (a) do zemí, na které USA uvalily embargo, nebo (b) subjektu uvedenému v seznamu Ministerstva financí Spojených států obsahujících státní příslušníky se zvláštním označením nebo v seznamu Ministerstva obchodu USA obsahujícím subjekty, s nimiž je zakázáno obchodovat. Používáním softwaru společnosti Apple prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí a na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že tyto produkty nepoužijete k účelům, které zakazují zákony USA, včetně mimo jiné vývoje, návrhu, výroby nebo produkce raket nebo jaderných, chemických či biologických zbraní.

10. Koncoví uživatelé v sektoru vlády. Software společnosti Apple a související dokumenty jsou „komerčními položkami“ (Commercial Items) dle definice tohoto pojmu v části č. 48 Sbírky federálních nařízení USA (Code of Federal Regulations, C.F.R.), § 2.101, což zahrnuje „komerční výpočetní software“ (Commercial Computer Software) a „dokumentaci ke komerčnímu výpočetnímu softwaru“ (Commercial Computer Software Documentation) dle použití těchto pojmů v části č. 48. C.F.R. § 12.212 nebo § 227.7202 v platném znění. V souladu s ustanovením části č. 48 C.F.R. §12.212 nebo č. 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, v platném znění, jsou komerční výpočetní software a dokumentace ke komerčnímu výpočetnímu softwaru licencovány koncovým uživatelům v sektoru vlády USA (a) pouze jako komerční položky a (b) pouze s těmi právy, které jsou uděleny všem ostatním koncovým uživatelům podle podmínek uvedených v této licenci. Nepublikovaná práva vyhrazená podle zákonů o autorském právu USA.

 11. Rozhodné právo a oddělitelnost ustanovení. Tato licence se řídí a je vykládána v souladu se zákony státu Kalifornie, bez uplatnění zásad řešení kolize právních norem. Tato licence se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž platnost pro tuto licenci se výslovně vylučuje. Zjistí-li soud kompetentní jurisdikce, že je některé ustanovení jako celek nebo jeho část z jakéhokoli důvodu neúčinné, zbývající ustanovení této licence zůstávají plně platná a účinná.

 12. Úplná dohoda; jazyk licence. Tato licence představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple týkající se softwaru společnosti Apple a má přednost před všemi předchozími nebo současnými dohodami v této věci. Změny a dodatky této licence nebudou závazné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány společností Apple. Překlad této licence je proveden z důvodu požadavků v dané zemi a v případě rozporu mezi anglickou verzí a ostatními jazykovými verzemi má přednost anglická verze této licence do té míry, jak to nezakazují místní zákony ve vaší jurisdikci.

EA0590 12/10/09

Stažením nebo použitím této aktualizace přijímáte podmínky licenční smlouvy k softwaru.

Přijmout a stáhnout

 

Datum zveřejnění: