iOS 4: Vysvětlení polohových služeb

Tady najdete informace o různých polohových službách, které můžou zařízení s iOS 4 (iPhone, iPad a iPod touch) používat k určení vaší polohy.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Polohové služby umožňují aplikacím, jako jsou Mapy, Fotoaparát a Kompas, využívat informace z mobilní sítě, Wi-Fi1 a systému GPS2 k určení vaší přibližné polohy. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně a v takové formě, která neumožňuje zjistit vaši totožnost.

Přesnost určení polohy

V závislosti na vašem zařízení a dostupných službách využívají Polohové služby k určení vaší polohy kombinaci informací z mobilní sítě, Wi-Fi a GPS. Pokud nemáte přímou viditelnost na satelity systému GPS, může zařízení vaši polohu určit prostřednictvím Wi-Fi3. Pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi, může zařízení vaši polohu určit pomocí stožárů mobilní sítě.

Aplikace, které zobrazují polohu na obrazovce, například Mapy, označí vaši aktuální (přibližnou) polohu modrou značkou. Pokud vaši polohu nelze určit přesně, okolo značky se zobrazí modrý kruh. Velikost tohoto kruhu závisí na přesnosti, s jakou lze vaši polohu určit – čím menší kruh, tím vyšší přesnost.

Modrý kruh na mapě

Poznámka: Když jsou Polohové služby aktivní, zobrazí se na stavovém řádku fialová šipka.

Mapy, trasy a aplikace využívající polohu závisejí na datových službách. Tyto datové služby podléhají změnám a nemusí být k dispozici ve všech geografických oblastech, což může mít za následek nedostupnost, nepřesnost nebo neúplnost map, tras nebo informací založených na poloze. Informace poskytované zařízením porovnávejte se svým okolím. Pokud zjistíte rozdíly, řiďte se veřejným značením.

Další informace

Zapnutí a vypnutí polohových služeb

Polohové služby můžete zapnout a vypnout na obrazovce Nastavení > Polohové služby. Polohové služby jsou standardně zapnuté, ale pokud tuto funkci nechcete využívat nebo pokud chcete šetřit baterii, můžete je vypnout. Přístup jednotlivých aplikací k datům polohových služeb můžete individuálně nastavit.

Polohové služby

Když polohové služby vypnete, aplikace vás vyzve k jejich zapnutí, až se je příště pokusí použít.

Obnovení upozornění na využívání polohových služeb

Upozornění na využívání polohových služeb jsou požadavky různých aplikací (například Fotoaparát, Kompas, Mapy a aplikace jiných výrobců závislé na údajích o poloze), které chtějí využívat polohové služby. Aplikace vám toto upozornění zobrazí poprvé, kdy se pokusí získat přístup k datům polohových služeb. Klepnutím na OK povolíte aplikaci podle potřeby využívat polohové služby. Klepnutím na Zakázat zabráníte aplikaci v jakémkoli dalším přístupu k údajům polohových služeb.

Upozornění na využívání polohových služeb

Pokud chcete nastavit, že aplikace smí nebo nesmí přistupovat k datům polohových služeb, změňte buď jednotlivá nastavení pro danou aplikaci v části Nastavení > Polohové služby, nebo když chcete, aby všechny aplikace zobrazovaly upozornění na využívání polohových služeb, zvolte Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovení polohových funkcí a soukromí.

Zvýšení přesnosti GPS (pouze iPhone a iPad s Wi-Fi + 3G)2

Přesnost GPS se liší podle počtu viditelných satelitů GPS. Lokalizace všech viditelných satelitů může trvat několik minut, v jejichž průběhu se údaj o poloze postupně zpřesňuje. Ke zvýšení přesnosti GPS využijte tyto tipy:

  • Zkontrolujte, jestli máte v části Nastavení > Obecné > Datum a čas správně nastavené datum, čas a časové pásmo. Pokud je to možné, použijte volbu Nastavit automaticky. Důležité: Nesprávné nastavení v počítači se může při synchronizaci přenést i do zařízení. Ověřte datum, čas a časové pásmo všech počítačů, s nimiž zařízení synchronizujete.
  • Přesvědčte se, že máte aktivní připojení k mobilní nebo Wi-Fi síti. Funkce A-GPS (Assisted GPS) v zařízení pak vyhledá viditelné satelity GPS rychleji. Prvotní informaci o poloze navíc zařízení získá pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě. Poznámka: Mikrobuňky (někdy taky nazývané Femtocells) nejsou polohovými službami podporovány.
  • Zajistěte přímý výhled na horizont v několika směrech. Mějte na paměti, že zdi, střechy vozidel, vysoké budovy, hory a další překážky můžou viditelnost satelitů GPS blokovat. Pokud k tomu dojde, vaše zařízení k určení polohy automaticky použije Wi-Fi nebo mobilní síť, dokud nebudou satelity GPS znovu viditelné.

Poznámky:

  1. iPod touch používá pro polohové služby jen Wi-Fi (pokud je k dispozici nějaká Wi-Fi síť).
  2. U původního iPhonu a iPadu jen s Wi-Fi není GPS k dispozici.
  3. iOS zařízení prodávaná v kontinentální Číně můžou místo Wi-Fi používat pojem Bezdrátová síť LAN (WLAN). Některé modely iPhonu prodávané v kontinentální Číně WLAN nepodporují.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: