Относно Accessibility Events (Събития за достъпност)

Accessibility Events (Събития за достъпност) е експериментална функция за уеб разработка, достъпна на macOS 10.14 и по-нови версии и iOS 12 и по-нови версии, която изисква функцията Accessibility Object Model да се включва в разширените настройки в Safari.

Използване на Accessibility Events (Събития за достъпност)

Новата функция Accessibility Events (Събития за достъпност) дава възможност на уеб разработчиците да гарантират, че персонализираните им контроли, като например персонализираните уеб плъзгачи, са достъпни за потребителите на помощни технологии. Сега тези действия може да бъдат задействани чрез помощни технологии, като VoiceOver и Switch Control (Управление на превключване), или чрез традиционните устройства за въвеждане, като клавиатури. Accessibility Events (Събития за достъпност) е подфункция на проекта Accessibility Object Model (AOM), нововъзникваща уеб технология, която в момента се разработва като съвместна работа за W3C от Apple, Google и Mozilla Foundation. AOM е изключен по подразбиране в iOS и macOS.

Включване на Accessibility Events

Въпреки че контролата за Accessibility Events (Събития за достъпност) е включена по подразбиране, функцията работи само когато е активирана настройката за AOM, което е функция за разработчици, която по подразбиране е изключена.

За да включите Accessibility Events (Събития за достъпност) на своя Mac:

  1. Изберете Safari > Preferences (Предпочитания).
  2. Щракнете върху Advanced (Разширени), след което изберете Show Develop Menu (Показване на менюто за разработка) в лентата с менюта.
  3. От лентата с менюта на Safari изберете Develop (Разработване) > Experimental Features (Експериментални функции) > Accessibility Object Model (Обектен модел за достъпност).
  4. Уверете се, че функцията Accessibility Events (Събития за достъпност) е включена в  > System Preferences (Системни предпочитания) > Accessibility (Достъпност) >  VoiceOver > Отваряне на помощна програма за VoiceOver > Web (Уеб) > General (Общи) > Accessibility Events (Събития за достъпност).

Switch Control (Управление на превключване) спазва настройката Accessibility Events (Събития за достъпност) във VoiceOver Utility (Помощна програма за VoiceOver) на Mac.

За да включите Accessibility Events (Събития за достъпност) на своя iPhone, iPad или iPod touch:

  1. Отидете в Settings (Настройки) > Safari > Advanced (Разширени) > Experimental Features (Експериментални функции).
  2. Докоснете, за да включите Accessibility Object Model (Обектен модел за достъпност).
  3. Докоснете Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност), за да се уверите, че функцията Accessibility Events (Събития за достъпност) е включена за VoiceOver и Switch Control (Управление на превключване). За VoiceOver докоснете VoiceOver > Web (Уеб) > Accessibility Events (Събития за достъпност). А за Switch Control (Управление на превключване) докоснете Switch Control (Управление на превключване) > Web (Уеб) > Accessibility Events (Събития за достъпност).

Поверителност

Apple се ангажира с достъпността и поверителността. Функцията Accessibility Events (Събития за достъпност) не позволява на уеб сайтовете да задават конкретно запитване дали отделните лица използват екранен четец или друга специфична помощна технология, нито пък предоставя информация за способностите или уврежданията на даден потребител. Въпреки това уеб разработчиците може да бъдат наясно, че помощната технология е активна на дадено устройство, за да се предостави уеб сайт, който е съвместим с помощната технология.

Дата на публикуване: