Използване на вашите ремонтирани или заменени слушалки PowerBeats Pro

Как да използвате своите ремонтирани или заменени слушалки Powerbeats Pro.

Настройка на заместителите Powerbeats Pro

  1. Поставете и двете слушалки Powerbeats Pro в кутията за зареждане. Дръжте капака отворен.
  2. Погледнете LED индикатора за състоянието отпред на кутията. Той трябва да мига в червено.
  3. Натиснете и задръжте системния бутон вътре в кутията за 5 секунди. Индикаторът за състоянието трябва да мига в бяло. Ако продължава да мига в червено, включете кутията към захранването, затворете капака и изчакайте 20 минути.
  4. Сдвоете Powerbeats Pro с устройството си.

Сдвояване с iPhone

  1. Докато слушалките са вътре и капакът е отворен, задръжте Powerbeats Pro близо до отключения си iPhone. На вашия iPhone ще се покаже анимация за настройване.
  2. Изпълнете инструкциите на екрана.

Сдвояване с друго устройство

  1. Уверете се, че сте включили Bluetooth на устройството си.
  2. Докато слушалките са вътре и капакът е отворен, натиснете и задръжте системния бутон на Powerbeats Pro, докато LED индикаторът започне да мига.
  3. Отворете менюто за Bluetooth на устройството. На Mac например изберете менюто на Apple () > System Preferences (Системни предпочитания), след това щракнете върху Bluetooth.
  4. В списъка с намерени Bluetooth устройства, докоснете или щракнете върху Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Всички права запазени. Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. AppleCare е марка за услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Beats, Beats by Dr. Dre и логото с b в кръг са търговски марки/марки за услуги на Beats, дъщерна компания на Apple.

Дата на публикуване: