Настройте своите подменени AirPods или зарядна кутия

Когато получите заместителите, следвайте тези стъпки, за да използвате своите слушалки AirPods отново.

Настройте своите AirPods

  1. Поставете и двете слушалки AirPods в своята зарядна кутия.
  2. Отворете капака и проверете светлинния индикатор за състоянието. Той трябва да свети в кехлибарено.
  3. Натиснете и задръжте бутона за настройване от задната страна на кутията за няколко секунди. Индикаторът за състояние трябва да мига в бяло.*
  4. Отидете до екрана Home (Начало) на своя iPhone.
  5. Отворете кутията с вашите слушалки AirPods вътре и я задръжте до своя iPhone. На вашия iPhone ще се покаже анимация за настройване.
  6. Докоснете Connect (Свързване), след което докоснете Done (Готово).

* Ако индикаторът за състоянието продължава да мига в кехлибарен цвят, включете кутията към захранването, затворете капака и изчакайте 20 минути. След това отворете капака и отново натиснете и задръжте бутона за настройване за няколко секунди, докато индикаторът за състоянието започне да мига в бяло.

Дата на публикуване: