Подмяна на слушалка AirPod или зарядна кутия

Следвайте тези стъпки за подмяна, ако загубите или не можете да намерите слушалка AirPod или зарядната кутия.

Използвайте функцията Find my AirPod, преди да поръчате заместваща слушалка

Първо, опитайте да откриете липсващата слушалка AirPod или зарядната кутия, като използвате Find my AirPod.

Все още не можете да я откриете? Проведете чат или говорете с нас, за да поръчате заместител.

Настройване на вашата подменена слушалка AirPod или зарядна кутия

Когато получите заместителите, следвайте тези стъпки, за да използвате своите слушалки AirPods отново:

  1. Сложете и двете слушалки AirPod във вашата зарядна кутия.
  2. Отворете капака и проверете светлинния индикатор за състоянието. Той трябва да свети в жълто.
  3. Натиснете и задръжте бутона за настройка от задната страна на кутията за 5 секунди. Индикаторът за състояние трябва да мига в бяло. Ако продължава да мига в жълто, включете кутията към захранване, затворете капака и изчакайте 10 минути.
  4. Отидете до екрана Home (Начало) на вашия iPhone.
  5. Отворете кутията с вашите слушалки AirPods вътре и я задръжте до вашия iPhone. На вашия iPhone ще се покаже анимация за настройване.
  6. Докоснете Connect (Свързване), след което докоснете Done (Готово).

Нуждаете се от помощ при настройката на вашия AirPod за замяна? Свържете се с Apple Support.

Дата на публикуване: