Настройте своите подменени AirPods или зарядна кутия

Когато получите заместителите, следвайте тези стъпки, за да използвате своите слушалки AirPods отново.

бутон за настройване на зарядната кутия на AirPods

Настройте своите AirPods или зарядна кутия

  1. На вашия iPhone, iPad или iPod touch отидете в Settings (Настройки) > Bluetooth и докоснете бутона за информация  до вашите AirPods.
  2. Докоснете Forget This Device (Забрани това устройство).
  3. Докоснете Forget Device (Забрави това устройство) и докоснете отново, за да потвърдите.
  4. Поставете и двете слушалки AirPods в своята зарядна кутия.
  5. Отворете капака и проверете светлинния индикатор за състоянието. Той трябва да свети в кехлибарено.
  6. Натиснете и задръжте бутона за настройване от задната страна на кутията за няколко секунди. Индикаторът за състояние трябва да мига в бяло.*
  7. Отидете на началния екран на своя iPhone, iPad или iPod touch.
  8. Отворете кутията, в която се намират вашите AirPods, и я задръжте до своя iPhone, iPad или iPod touch. На вашия екран ще се покаже анимация за настройване.
  9. Докоснете Connect (Свързване), след което докоснете Done (Готово).

* Ако индикаторът за състоянието продължава да мига в кехлибарен цвят, включете кутията към захранването, затворете капака и изчакайте 20 минути. След това отворете капака и отново натиснете и задръжте бутона за настройване за няколко секунди, докато индикаторът за състоянието започне да мига в бяло.

Дата на публикуване: