Използвайте SFTP за качване на данни за учащи се, персонал и класове в Apple School Manager

Ако Вашата ученическа осведомителна система (SIS) понастоящем не се поддържа от Apple School Manager или нямате ученическа осведомителна система, може да качвате данни за ученици, персонал и класове в Apple School Manager с помощта на SFTP.

Когато настройвате SFTP в Setup Assistant (Помощник за настройка), Apple School Manager Ви предоставя шаблонни файлове във формат CSV и данни за достъп до частен SFTP сървър. Можете да изнасяте данни от Вашата SIS или да създавате файлове в приложения за електронни таблици, като Numbers (Числа).

Качването през SFTP изисква приложение на трета страна за macOS. Ако нямате инсталиран SFTP клиент, може да намерите такъв в Mac App Store.

Използвайте бутоните по-долу, за да получите помощ за настройката на Вашите SFTP файлове. Ако не сте използвали SFTP за качване на данни в Apple School Manager, трябва да започнете с раздела Set up your first SFTP (Настройка на Вашия първи SFTР).

Настройка на Вашето първо качване през SFTP

 1. Впишете се в Apple School Manager като администратор, управител на обект или управител на хора.
 2. Ако това е първото Ви вписване, ще се появи Setup Assistant (Помощник за настройка). Ако не се появи Setup Assistant (Помощник за настройка), щракнете върху Вашето име в горния десен ъгъл. Изберете Setup Assistant (Помощник за настройка).
 3. Щракнете върху Find Students, Staff, and Classes (Намиране на учащи се, персонал и класове).
 4. Щракнете върху Set Up SFTP (Настройка на SFTP).
 5. Apple School Manager съставя URL, потребителско име и парола, които да се използват при качване на файлове. Използвайте тези данни, за да конфигурирате Вашия SFTP клиент.
 6. Щракнете върху Download Templates (Изтегляне на шаблони).
 7. Прочетете указанията за използване на шаблони в раздела „Filling Out Data Files“ (Попълване на файлове с данни).
 8. Когато попълните Вашите файлове с данни, създайте zip архив на всичките шест файла. Във Finder (Търсачка) може да изберете файловете, след което отидете в менюто File (Файл) и изберете Compress 6 Items (Компресиране на 6 елемента). Няма значение какво име ще дадете на zip архива.
 9. Качете zip файла в Apple School Manager. Използвайте SFTP клиент, за да се свържете с URL адреса, посочен в Setup Assistant (Помощник за настройка). Когато бъдете попитани за данни за вписване, използвайте потребителското име и паролата, които сте получили при щракване върху Set Up SFTP (Настройка на SFTP). Копирайте zip файла в директорията dropbox.
 10. Щракнете върху Continue (Продължаване) в Setup Assistant (Помощник за настройка). Ако качването съдържа грешки, можете да прегледате дневника, който разпознава файловете и посочва тези, които съдържат грешки. Поправете всички грешки във файловете с данни и повторете стъпки 8 и 9. Няма нужда да премахвате предишните файлове от SFTP сървъра.
 11. Когато внасянето през SFTP приключи, щракнете върху Review SFTP Data (Преглед на SFTP данните). Ако откриете някакви грешки, щракнете върху Cancel (Отказ). Поправете всички грешки във файловете с данни и повторете процеса на качване. Ако данните са точни и пълни, щракнете върху Continue (Продължаване).
 12. В Create Accounts and Classes (Създаване на профили и класове) изберете Managed Apple ID format for students, instructors, and staff (Управляван Apple ID формат за учащи се, инструктори и персонал). Щракнете върху Preview Accounts and Classes (Предварителен преглед на профили и класове). Ако ID са в правилния формат, щракнете върху Create Accounts and Classes (Създаване на профили и класове).
 13. След като профилите са създадени, изпратете данните за вписване на потребителите и задайте роли на персонала.

Попълване на Вашите файлове с данни

Изтеглянето на шаблони включва шест файла със стойности, разделени със запетая (CSV), за класове, курсове, местоположения, списъци, учащи се и персонал. Ако в Apple School Manager няма налични шаблони или сте загубили копие на първоначалните шаблони, на адрес можете да ги изтеглите отново.

Можете да използвате Вашата SIS, за да изнасяте данни във формат, описан в шаблоните и в тази статия, или да редактирате шаблоните в програма за електронни таблици, като например Numbers (Числа).

Използвайте таблиците в тази статия, за да се уверите, че сте въвели правилните данни, след което запазете всеки файл, без да променяте неговото име.

Форматиране на Вашите стойности

Ако редактирате шаблони, заменете примерните данни с Ваши собствени. Не променяйте съдържанието на заглавните клетки във файловете. Не добавяйте колони във файловете, освен както е описано по-долу.

Във всеки шаблон всеки ред трябва да представлява уникална стойност. Например, във файла students.csv всеки ред трябва да е единствен учащ се. Определени стойности за този учащ се може да са празни. Буквените стойности, като пренасяне на нов ред или знаците за кавички около име, трябва да се предшестват (за да бъдат избегнати) от наклонена назад черта (\), например (\”). Всички въведени идентификатори (наименования) трябва да са буквено-цифрени и може да включват "-".

Ако Вашата стойност съдържа интервал ( ) или запетая (,), използвайте прави кавички (") около нея. Ако Вашата стойност не съдържа някой от тези специални знаци, не използвайте кавички. Ако не използвате кавички, където са необходими, или използвате кръгли кавички, ще възникнат грешки в процеса на качване.

Стойностите във Вашите файлове трябва да са разделени със запетаи (,) или точки със запетаи (;), независимо от начина, по който създавате файла. Не използвайте интервали или табулатори между запетая или точка със запетая и следващата стойност. Всеки файл трябва да е кодиран като UTF-8 и да използва нови редове на Unix (\n). 

Ако друго допълнително поле, като person_number или sis_username, е част от Вашия Управляем Apple ID формат, то се превръща в задължително поле. Ако го оставите празно, качването ще е неуспешно с грешката MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Файл „Местоположения“

location_id Уникален идентификатор (наименование), съставен от цифри и/или букви, който не съдържа интервали. Задължително
location_name Името на местоположението.  Задължително

Трябва да определите поне едно местоположение във файла „Местоположения“. Може да използвате SFTP, за да създадете профили на учащи се или на персонал в „щаб-квартирата“ на основното местоположение.

Файл „Учащи се“

Ако използвате SFTP за качване на ново лице и person_id, който задавате, вече съществува в Apple School Manager, новото лице презаписва съществуващия потребител в Apple School Manager. След като приключи презаписването, можете само да обновите този потребител през SFTP. 

 

person_id

Уникалният идентификатор (наименование) за даден учащ се. Този person_id трябва да съвпада с уникалния идентификатор във Вашата SIS, ако има такава. Този person_id е уникалният идентификатор на учащия се в Apple School Manager. Използвайте тази стойност за препратка към учащия се във файла „Списъци“ и към инструкторите във файла „Класове“. 

Задължително
person_number Друга стойност, която може да посочи учащ се във Вашето учебно заведение. Това може да е идентификационният номер на учащ се.  По избор
first_name Собственото име на учащия се. Задължително
middle_name Презимето на учащия се. По избор
last_name Фамилията на учащия се. Задължително
grade_level Образователната степен на учащия се. По избор
email_address* Имейл адрес на учащия се. По избор
sis_username Потребителското име на учащия се във Вашата SIS.  По избор
password_policy Използвайте полето password_policy, за да посочите политика за паролата за всеки отделен учащ се. Полето password_policy трябва да съдържа цифрата 4, цифрата 6 или цифрата 8, или да бъде оставено празно. Ако изберете 8, това ще бъде стандартна политика за парола (8+ буквено-цифрови знаци). Тази стойност презаписва политиката за парола на местоположението и всяка политика за парола, която преди това сте задали за този учащ се. Ако оставите полето password_policy празно, за нов учащ се използва политиката за парола по подразбиране и не се извършват промени по отношение на съществуващи учащи се. По избор
location_id Идентификаторът location_id на учащия се. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местоположения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местоположения“, ще имате проблеми в процеса на качване. Задължително

* Ако единното удостоверяване е разрешено, се изисква имейл адрес. Ако имейл адресът е във съюзен домейн, потребителският профил ще е единен.

Задаване на множество местоположения

Можете да зададете повече от едно местоположение за учащ се чрез добавяне на повече колони за местоположение във файла „Учащи се“. Можете да добавите до 998 допълнителни колони за местоположение с имена location_id_2, location_id_3, до location_id_999. За всеки учащ се можете по желание да въведете друг location_id във всяка от тези колони. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местоположения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местоположения“, ще имате проблеми в процеса на качване.

Файл „Персонал“

Ако използвате SFTP за качване на ново лице и person_id, който задавате, вече съществува в Apple School Manager, новото лице ще презапише съществуващия потребител в Apple School Manager. След като приключи презаписването, можете само да обновите този потребител през SFTP. Целият персонал получава стандартната политика за парола (8+ буквено-цифрови знаци).

person_id

Уникалният идентификатор за даден член на персонала. Този person_id трябва да съвпада с уникалния идентификатор във Вашата SIS, ако има такава. Този person_id е уникалният идентификатор за члена на персонала в Apple School Manager. Използвайте тази стойност за препратка към инструкторите във файла „Класове“. 

Задължително
person_number Друга стойност, която може да посочи член на персонала във Вашето учебно заведение. Тя може да е номерът на служебната карта на персонала.  По избор
first_name Собственото име на члена на персонала. Задължително
middle_name Презимето на члена на персонала. По избор
last_name Фамилията на члена на персонала. Задължително
email_address* Имейл адрес на члена на персонала.  По избор
sis_username Потребителското име на члена на персонала във Вашата SIS. По избор
location_id Идентификаторът location_id на този член на персонала. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местоположения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местоположения“, ще имате проблеми в процеса на качване. Задължително

* Ако единното удостоверяване е разрешено, се изисква имейл адрес. Ако имейл адресът е във съюзен домейн, потребителският профил ще е единен.

Задаване на множество местоположения

Можете да зададете повече от едно местоположение за член на персонала чрез добавяне на повече колони за местоположение във файла „Персонал“. Можете да добавите до 998 допълнителни колони за местоположение с имена location_id_2, location_id_3, до location_id_999. За всеки член на персонала можете по желание да въведете друг location_id във всяка от тези колони. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местоположения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местоположения“, ще имате проблеми в процеса на качване.

Файл „Курсове“

course_id Уникален идентификатор на курса. Трябва да отговаря на съответния course_id във файла „Класове“.   Задължително
course_number Номер на курса. Този номер трябва да е номерът на курса във Вашата SIS или Вашата учебна програма. По избор
course_name Името на Вашия курс. По избор
location_id Идентификаторът location_id на курса. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местоположения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местоположения“, ще имате проблеми в процеса на качване.
Задължително

Файл „Класове“

class_id Уникален идентификатор на класа.    Задължително
class_number Число или код, което посочва този клас във Вашето учебно заведение. За разлика от class_id, class_number не се използва за препратка към този клас в CSV файла със списъци.  По избор
course_id Идентификаторът course_id на курса, към който принадлежи този клас. Той трябва да съвпада с course_id във файла „Курсове“. Задължително
instructor_id Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“. По избор
instructor_id_2 Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“. По избор
instructor_id_3 Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“. По избор
location_id Идентификаторът location_id на класа. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местоположения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местоположения“, ще имате проблеми в процеса на качване. Задължително

Задаване на множество инструктори

Можете да зададете повече от трима инструктори за клас чрез добавяне на допълнителни колони за инструктори във файла „Класове“. Можете да добавите до 12 допълнителни колони за инструктори с имена instructor_id_4, instructor_id_5, до instructor_id_15. За всеки клас можете по желание да въведете друг person_id за инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“.

Файл „Списъци“

roster_id Уникален идентификатор на списъка във Вашата SIS или друга база данни на курса (ако има такава).  Задължително
class_id Уникален буквено-цифров идентификатор на класа. Той трябва да съвпада с class_id във файла „Клас“.
Задължително
student_id Идентификатор person_id на даден учащ се.  Задължително

Файлът „Списъци“ се използва за добавяне на учащи се към техните класове. Всеки ред във файла трябва да има уникален идентификатор roster_id и да съдържа само един class_id и един person_id.

Обновяване на Вашите файлове

Когато искате да добавите или редактирате учащи се, персонал и класове, редактирайте Вашите файлове с данни и качете новите копия. Всеки път, когато качвате файлове, трябва да качите всичките шест файла и всеки файл трябва да съдържа пълния списък на всяка категория, не само елементите, които възнамерявате да добавите. Можете да проверите данните на профила за SFTP, като изберете Настройки > Източник на данни.

Ако случайно прекъснете SFTP връзката си в Apple School Manager, Вашите профили се променят на ръчни и се изключват. Можете да оправите това, като възстановите SFTP връзката си и извършите ново качване, за да пуснете отново профилите, без да създавате дубликати.

След първото качване, нови профили и класове ще се създават автоматично при качване. Ако има някакви грешки, Apple School Manager ще Ви изпрати имейл.

Ако липсва запис от по-ранно качване

Ако липсва запис от по-ранно качване, неговият източник се променя на ръчен в Apple School Manager. Допълнителните следствия от премахването може да се менят. Ако учащи се или служители бъдат премахнати от качването, техните профили се  изключват и се изтриват автоматично  след 30 дни, освен ако профилът има закупен обем за съдържание.

Ако е премахнат курс или клас

Ако курс или клас са премахнати от качването, учащите се премахват от класа и източникът се променя на ръчно. Ако курсовете са използвани в iTunes U или Schoolwork, списъкът се премахва и трябва да се създаде нов курс за повторно регистриране. Ако класовете са използвани в Schoolwork, данните за напредъка се изтриват автоматично и вече не са достъпни за учителя или учащия се.

Курсовете и класовете с ръчен източник продължават да се синхронизират с вашето MDM решение, но може да не се показват в приложението Classroom.  Ръчните класове могат да бъдат изтрити в Apple School Manager, ако искате да ги премахнете от синхронизиране.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: