Използване на SFTP за качване на данни за учащи, персонал и класове в Apple School Manager

Ако вашата информационна система за учащи (student information system, SIS) понастоящем не се поддържа от Apple School Manager или нямате информационна система за учащи, можете да качвате данни за ученици, персонал и класове в Apple School Manager с помощта на SFTP.

Тази статия е архивирана и вече не се актуализира от Apple.

Когато настройвате SFTP в SIS/SFTP Assistant (Помощник за SIS/SFTP), Apple School Manager ви предоставя шаблонни файлове във формат CSV и данни за достъп до частен SFTP сървър. Можете да изнесете данни от поддържана SIS или да създадете файловете в приложение за електронни таблици като Numbers. Преди да изнесете данни от вашата SIS, свържете се с вашата SIS, за да се уверите, че форматът е правилният за Apple School Manager.

Качването през SFTP изисква приложение на трета страна за macOS. Ако нямате инсталиран SFTP клиент, можете да намерите такъв на Mac App Store (Магазин за приложения на Mac).

Използвайте бутоните по-долу, за да получите помощ за настройката на вашите SFTP файлове. Ако не сте използвали SFTP за качване на данни в Apple School Manager, трябва да започнете с раздел „Set up your first SFTP upload“ (Настройване на вашето първо качване през SFTP).


Настройване на вашето първо качване през SFTP

 1. Влезте в Apple School Manager като Admin (Администратор), Site Manager (Мениджър на сайт) или People Manager (Мениджър на хора).
 2. Щракнете върху името си в долната част на страничната лента, щракнете върху Preferences (Предпочитания), щракнете върху Accounts (Акаунти), щракнете върху Directory Sync (Синхронизиране на директории), след което изберете Enable (Активиране) в раздела SIS/SFTP. Вие трябва да потвърдите домейн, преди да можете да настроите SFTP.
 3. Щракнете върху Find Students, Instructors, and Classes (Намиране на учащи, инструктори и класове).
 4. Щракнете върху Set Up SFTP (Настройване на SFTP).
 5. Apple School Manager генерира URL, потребителско име и парола, които да се използват при качване на файлове. Използвайте тези данни, за да конфигурирате вашия SFTP клиент.
 6. Щракнете върху Download Templates (Изтегляне на шаблони).
 7. Прочетете указанията за използване на шаблони в раздела „Filling Out Data Files“ (Попълване на файлове с данни).
 8. Когато попълните вашите файлове с данни, създайте zip архив с всичките шест файла. Във Finder (Търсачка) можете да изберете файловете, след това отидете в менюто File (Файл) и изберете Compress 6 Items (Компресиране на шестте елемента). Няма значение какво име ще дадете на zip архива.
 9. Качете zip файла в Apple School Manager. Използвайте SFTP клиент, за да се свържете с URL адреса, посочен в SIS/SFTP Assistant (Помощник за SIS/SFTP). Когато бъдете попитани за данни за влизане, използвайте потребителското име и паролата, които сте получили при щракване върху Set Up SFTP (Настройка на SFTP). Копирайте zip файла в директорията в dropbox.
 10. Щракнете върху Continue (Продължаване) в SIS/SFTP Assistant (Помощник за SIS/SFTP). Ако качването съдържа грешки, можете да прегледате регистъра, в който са посочени файловете и редовете, които съдържат грешки. Поправете всички грешки във файловете с данни и повторете стъпки 8 и 9. Няма нужда да премахвате предишните файлове от SFTP сървъра.
 11. Когато импортирането в SFTP приключи, щракнете върху Review SFTP Data (Преглед на данните в SFTP). Ако откриете някакви грешки, щракнете върху Cancel (Отмяна). Поправете всички грешки във файловете с данни и повторете процеса на качване. Ако данните са точни и пълни, щракнете върху Continue (Продължаване).
 12. В Create Accounts and Classes (Създаване на акаунти и класове) изберете Managed Apple ID format for students, instructors, and staff (Формат на Управляван Apple ID за учащи, инструктори и персонал). Щракнете върху Preview Accounts and Classes (Предварителен преглед на акаунти и класове). Ако ID са в правилния формат, щракнете върху Create Accounts and Classes (Създаване на акаунти и класове). Само потвърдени домейни могат да се използват във формата на Управляван Apple ID.
 13. След като акаунтите са създадени, изпратете данните за влизане на потребителите и задайте роли на персонала.


Попълване на вашите файлове с данни

Изтеглянето на шаблони включва шест файла със стойности, разделени със запетая (CSV), за класове, курсове, местоположения, списъци, учащи и персонал. Ако шаблоните не са налични в Apple School Manager или ако сте загубили копие на оригиналните шаблони, можете да ги изтеглите отново.

Можете да използвате вашата SIS, за да експортирате данни във формата, описан в шаблоните и в тази статия, или да редактирате шаблоните в програма за електронни таблици, като например Numbers.

Използвайте таблиците в тази статия, за да се уверите, че сте въвели правилните данни, след което запазете всеки файл, без да променяте неговото име.

Форматиране на вашите стойности

Ако редактирате шаблоните, заменете примерните данни със свои собствени. Не променяйте съдържанието на заглавните клетки във файловете. Не добавяйте колони във файловете, освен както е описано по-долу.

Във всеки шаблон всеки ред трябва да представлява уникална стойност. Например във файла students.csv всеки ред трябва да представлява уникален учащ. Определени стойности за този учащ може да са празни. Стойности на литерали, като например пренасяне на нов ред или знаците за кавички около име, трябва да са предшествани от наклонена назад черта (\), например (\"). Всички въведени идентификатори трябва да са буквено-цифрени и може да включват „-“.

Ако вашата стойност съдържа интервал ( ) или запетая (,), използвайте прави кавички (") около нея. Ако вашата стойност не съдържа някой от тези специални знаци, не използвайте кавички. Ако не използвате кавички, където са необходими, или използвате къдрави кавички, ще възникнат грешки в хода на качване.

Стойностите във файловете трябва да са разделени със запетаи (,) или точки със запетаи (;), независимо от начина, по който създавате файла. Не използвайте интервали или табулатори между запетая или точка със запетая и следващата стойност. Всеки файл трябва да е кодиран като UTF-8 и да използва нови редове на Unix (\n). 

Ако иначе незадължително поле, като person_number или sis_username, е част от вашия формат на Управляван Apple ID, то става задължително поле. Ако го оставите празно, качването ще е неуспешно с грешката MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Файл за местоположения

location_id Уникален идентификатор, съставен от цифри и/или букви, който не съдържа интервали. Задължително
location_name Името на местоположението.  Задължително

Трябва да определите поне едно местоположение във файла за местоположения. Не може да използвате SFTP, за да създадете акаунти на учащи или на персонал в главното местоположение.

Файл за учащи

Ако използвате SFTP за качване на ново лице, и person_id, който задавате, вече съществува в Apple School Manager, новото лице презаписва съществуващия потребител в Apple School Manager. След като приключи презаписването, можете да актуализирате този потребител само през SFTP. 

 

person_id

Уникалният идентификатор за конкретен учащ. Този person_id трябва да съвпада с уникалния идентификатор във вашата SIS, ако има такава. Този person_id е уникалният идентификатор на учащия в Apple School Manager. Използвайте тази стойност за посочване на учащия във файла за списъци и към инструкторите във файла за класове. 

Задължително
person_number Друга стойност, която може да идентифицира учащ във вашето учебно заведение. Това може да е идентификационният номер на учащ.  По избор
first_name Собственото име на учащия. Задължително
middle_name Презимето на учащия. По избор
last_name Фамилията на учащия. Задължително
grade_level Образователната степен на учащия. По избор
email_address* Имейл адрес на учащия. По избор
sis_username Потребителското име на учащия във вашата SIS.  По избор
password_policy Използвайте полето password_policy, за да посочите политика за паролата за всеки отделен учащ. Полето password_policy трябва да съдържа цифрата 4, цифрата 6 или цифрата 8, или да бъде оставено празно. Ако изберете 8, това ще бъде стандартна политика за паролата (8+ буквено-цифрени знаци). Тази стойност презаписва политиката за паролата на местоположението и всякаква политика за паролата, която преди това сте задали за този учащ. Ако оставите полето password_policy празно, за нов учащ се използва политиката за паролата по подразбиране и не се извършват промени по отношение на съществуващи учащи. По избор
location_id Идентификаторът location_id на учащия. Той трябва да съответства на location_id във файла за местоположения. Ако този запис не съвпада със запис във файла Locations (Местоположения), ще имате проблеми в хода на качване. Задължително

* Ако федерирано удостоверяване е разрешено, се изисква имейл адрес. Ако имейл адресът е във федериран домейн, потребителският акаунт ще е федериран.

Задаване на множество местоположения

Можете да зададете повече от едно местоположение за учащ чрез добавяне на повече колони за местоположение във файла за учащи. Можете да добавите до 998 допълнителни колони за местоположение с имена location_id_2, location_id_3, до location_id_999. За всеки учащ можете по желание да въведете друг location_id във всяка от тези колони. Той трябва да съответства на location_id във файла за местоположения. Ако този запис не съвпада със запис във файла Locations (Местоположения), ще имате проблеми в хода на качване.

Файл за персонал

Ако използвате SFTP за качване на ново лице и person_id, който задавате, вече съществува в Apple School Manager, новото лице ще презапише съществуващия потребител в Apple School Manager. След като приключи презаписването, можете да актуализирате този потребител само през SFTP. Целият персонал получава стандартната политика за паролата (8+ буквено-цифрени знаци).

person_id

Уникалният идентификатор за даден член на персонала. Този person_id трябва да съвпада с уникалния идентификатор във вашата SIS, ако има такава. Този person_id е уникалният идентификатор за члена на персонала в Apple School Manager. Използвайте тази стойност за посочване на инструкторите във файла за класове. 

Задължително
person_number Друга стойност, която може да посочи член на персонала във вашето учебно заведение. Тя може да е номерът на служебната карта на персонала.  По избор
first_name Собственото име на члена на персонала. Задължително
middle_name Презимето на члена на персонала. По избор
last_name Фамилията на члена на персонала. Задължително
email_address* Имейл адрес на члена на персонала.  По избор
sis_username Потребителското име на члена на персонала във вашата SIS. По избор
location_id Идентификаторът location_id на този член на персонала. Той трябва да съответства на location_id във файла за местоположения. Ако този запис не съвпада със запис във файла Locations (Местоположения), ще имате проблеми в хода на качване. Задължително

* Ако федерирано удостоверяване е разрешено, се изисква имейл адрес. Ако имейл адресът е във федериран домейн, потребителският акаунт ще е федериран.

Задаване на множество местоположения

Можете да зададете повече от едно местоположение за член на персонала чрез добавяне на повече колони за местоположение във файла за персонал. Можете да добавите до 998 допълнителни колони за местоположение с имена location_id_2, location_id_3, до location_id_999. За всеки член на персонала можете по желание да въведете друг location_id във всяка от тези колони. Той трябва да съответства на location_id във файла за местоположения. Ако този запис не съвпада със запис във файла Locations (Местоположения), ще имате проблеми в хода на качване.

Файл за курсове

course_id Уникален идентификатор на курса. Трябва да съвпада със съответния course_id във файла за класове.   Задължително
course_number Номер на курса. Този номер може да е номерът на курса във вашата SIS или вашата учебна програма. По избор
course_name Името на вашия курс. По избор
location_id Идентификаторът location_id на курса. Той трябва да съответства на location_id във файла за местоположения. Ако този запис не съвпада със запис във файла Locations (Местоположения), ще имате проблеми в хода на качване.
Задължително

Файл за класове

class_id Уникален идентификатор на класа.    Задължително
class_number Число или код, което идентифицира този клас във вашата организация. За разлика от class_id, class_number не се използва за посочване на този клас в CSV файла със списъци.  По избор
course_id Идентификаторът course_id на курса, към който принадлежи този клас. Той трябва да съвпада с course_id във файла за курсове. Задължително
instructor_id Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла за персонал. По избор
instructor_id_2 Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла за персонал. По избор
instructor_id_3 Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла за персонал. По избор
location_id Идентификаторът location_id на класа. Той трябва да отговаря на location_id във файла за местоположения. Ако този запис не съвпада със запис във файла Locations (Местоположения), ще имате проблеми в хода на качване. Задължително

Задаване на множество инструктори

Можете да зададете повече от трима инструктори за клас чрез добавяне на допълнителни колони за инструктори във файла за класове. Можете да добавите до 12 допълнителни колони за инструктори с имена instructor_id_4, instructor_id_5, до instructor_id_15. За всеки клас можете по желание да въведете друг person_id за инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла за персонал.

Файл за списъци

roster_id Уникален идентификатор на списъка във вашата SIS или друга база данни на курса (ако има такава).  Задължително
class_id Уникален буквено-цифрен идентификатор на класа. Той трябва да съвпада с class_id във файла за класове.
Задължително
student_id Идентификатор person_id на даден учащ.  Задължително

Файлът Rosters (Списъци) се използва за добавяне на учащи към техните класове. Всеки ред във файла трябва да има уникален идентификатор roster_id и да съдържа само един class_id и един person_id.


Актуализиране на вашите файлове

Когато искате да добавите или редактирате учащи, персонал и класове, редактирайте файловете с данни и качете новите копия. Всеки път, когато качвате файлове, трябва да качите всичките шест файла и всеки файл трябва да съдържа пълния списък на всяка категория, а не само елементите, които възнамерявате да добавите. Можете да проверите информацията за акаунта за SFTP, като изберете Settings (Настройки) > Data Source (Източник на данни).

Ако прекъснете SFTP връзката в Apple School Manager, акаунтите и класовете ви се променят на ръчни. За да разрешите този проблем, възстановете SFTP връзката си и извършете ново качване.

След първото качване нови акаунти и класове ще се създават автоматично при качване. Ако има някакви грешки, Apple School Manager ще ви изпрати имейл.

Ако липсва запис от по-ранно качване

Ако липсва запис от по-ранно качване, акаунтът се спира и се изтрива автоматично след 120 дни, освен ако акаунтът не е закупил обемно съдържание.

Ако е премахнат курс или клас

Ако курс или клас бъде премахнат от качването, учащите се премахват от класа и източникът се променя на Manual (Ръчен). Ако курсовете са били използвани в Schoolwork, списъкът се премахва и трябва да се създаде нов курс за повторно записване. Ако класовете са използвани в Schoolwork, данните за напредъка се изтриват автоматично и вече не са достъпни за учителя или учащия.

Курсовете и класовете с ръчен източник продължават да се синхронизират с вашето решение за MDM, но може да не се показват в приложението Classroom. Ръчните класове могат да бъдат изтрити в Apple School Manager, ако искате да ги премахнете от синхронизиране.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: