Използвайте SFTP за качване на данни за студенти, персонал и група в Apple School Manager

Ако Вашата информационна система за студенти (SIS) понастоящем не се поддържа от Apple School Manager или нямате информационна система за студенти, може да качите данни за студенти, персонал и група в Apple School Manager с помощта на SFTP.

Когато настройвате SFTP в Setup Assistant (Помощник за настройка), Apple School Manager Ви предоставя шаблонни файлове във формат CSV и информация за достъп до частен SFTP сървър. Можете да експортирате данни от Вашата SIS или да създавате файлове в приложения за електронни таблици, като Numbers (Числа).

Качването в SFTP изисква приложение на трета страна за macOS. Ако нямате инсталиран SFTP клиент, може да намерите такъв в Mac App Store.

Използвайте бутоните по-долу, за да получите помощ за настройката на Вашите SFTP файлове. Ако не сте използвали SFTP за качване на данни в Apple School Manager, трябва да започнете с раздела Set up your first SFTP (Настройка на Вашия първи SFTР).

Настройка на Вашето първо качване в SFTP

 1. Впишете се в Apple School Manager като администратор, мениджър на обект или мениджър на хора.
 2. Ако това е първото Ви вписване, ще се появи Setup Assistant (Помощник за настройка). Ако не се появи Setup Assistant (Помощник за настройка), щракнете върху Вашето име в горния десен ъгъл. Изберете Setup Assistant (Помощник за настройка).
 3. Щракнете върху Find Students, Staff, and Classes (Намиране на студенти, персонал и групи).
 4. Щракнете върху Set Up SFTP (Настройка на SFTP).
 5. Apple School Manager генерира URL, потребителско име и парола, които да се използват при качване на файлове. Използвайте тази информация, за да конфигурирате Вашия SFTP клиент.
 6. Щракнете върху Download Templates (Изтегляне на шаблони).
 7. Прочетете инструкциите за използване на шаблони в раздела “Filling Out Data Files” (Попълване на файлове с данни).
 8. Когато попълните Вашите файлове с данни, създайте zip архив на всичките шест файла. Във Finder (Търсачка) може да изберете файловете, след което отидете в менюто File (Файл) и изберете Compress 6 Items (Компресиране на 6 елемента). Няма значение какво име ще дадете на zip архива.
 9. Качете архивирания файл в Apple School Manager. Използвайте SFTP клиент, за да се свържете с URL адреса, посочен в Setup Assistant (Помощник за настройка). Когато бъдете попитани за информация за вписване, използвайте потребителското име и паролата, които сте получили при щракване върху Set Up SFTP (Настройка на SFTP). Копирайте архивирания файл в директорията на контейнера.
 10. Щракнете върху Continue (Продължаване) в Setup Assistant (Помощник за настройка). Ако качването съдържа грешки, можете да прегледате дневника, който идентифицира файловете и посочва тези, които съдържат грешки. Поправете всички грешки във файловете с данни и повторете стъпки 8 и 9. Няма нужда да премахвате предишните файлове от SFTP сървъра.
 11. Когато импортирането в SFTP приключи, щракнете върху Review SFTP Data (Преглед на данните в SFTP). Ако откриете някакви грешки, щракнете върху Cancel (Отказ). Поправете всички грешки във файловете с данни и повторете процеса на качване. Ако данните са точни и пълни, щракнете върху Continue (Продължаване).
 12. В Create Accounts and Classes (Създаване на профили и групи) изберете Managed Apple ID format for students, instructors, and staff (Управляван формат на Apple ID за студенти, инструктори и персонал). Щракнете върху Preview Accounts and Classes (Предварителен преглед на профили и групи). Ако ID са в правилния формат, щракнете върху Create Accounts and Classes (Създаване на профили и групи).
 13. След създаването на профили изпратете информацията за вписване на потребителите и определете роли на персонала.

Попълване на Вашите файлове с данни

Изтеглянето на шаблони включва шест файлове със стойности, разделени със запетая (CSV), за групи, курсове, местонахождения, списъци, студенти и персонал. Ако в Apple School Manager няма налични шаблони или сте загубили копие на оригиналните шаблони, на адрес можете да ги изтеглите отново.

Можете да използвате Вашата SIS, за да експортирате данни във формата, описан в шаблоните и тази статия, или да редактирате шаблоните в програма за електронни таблици като Numbers (Числа).

Използвайте таблиците в тази статия, за да се уверите, че сте въвели правилната информация, след което запазете всеки файл, без да променяте неговото име.

Форматиране на Вашите стойности

Ако редактирате шаблони, заменете примерните данни с Ваши собствени. Не променяйте съдържанието на заглавните клетки във файловете. Не добавяйте колони във файловете, освен както е описано по-долу.

Във всеки шаблон всеки ред трябва да представя уникална стойност. Например във файла students.csv всеки ред трябва да е уникален студент. Определени стойности за този студент може да са празни. Буквените стойности, като пренасяне на нов ред или знаците за кавички около име, трябва да се предшестват от наклонена черта (\), например (\”). Всички въведени идентификатори трябва да са буквено-цифрови и може да включват "-".

Ако Вашата стойност съдържа интервал ( ) или запетая (,), използвайте прави кавички (") около нея. Ако Вашата стойност не съдържа някой от тези специални знаци, не използвайте кавички. Ако не използвате кавички, където са необходими, или използвате кръгли кавички, ще възникнат грешки в процеса на качване.

Стойностите във вашите файлове трябва да са разделени със запетаи (,) или точки със запетаи (;), независимо от начина, по който създавате файла. Не използвайте интервали или табулатори между запетая или точка със запетая и следващата стойност. Всеки файл трябва да е кодиран като UTF-8 и да използва нови редове на Unix (\n). 

Ако друго допълнително поле, като person_number или sis_username е част от Вашия формат на управляем Apple ID, то се превръща в изисквано поле. Ако го оставите празно, качването ще е неуспешно с грешката MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Файл „Местонахождения“

location_id Уникален идентификатор, съставен от числа и/или букви, който не съдържа интервали. Задължителен
location_name Наименованието на местонахождението.  Задължително

Трябва да определите поне едно местонахождение във файла „Местонахождения“. Може да използвате SFTP, за да създадете профили на студенти или персонал в „щаб-квартирата“ на основното местонахождение.

Файл „Студенти“

Ако използвате SFTP за качване на ново лице и person_id, който определяте, вече съществува в Apple School Manager, новото лице презаписва съществуващия потребител в Apple School Manager. След приключване на презаписването можете само да актуализирате този потребител през SFTP. 

 

person_id

Уникалният идентификатор за даден студент. Този person_id трябва да съвпада с уникалния идентификатор във Вашата SIS, ако има такава. Този person_id е уникалният идентификатор на студента в Apple School Manager. Използвайте тази стойност за препратка на студента във файла „Списъци“ и инструкторите във файла „Групи“. 

Задължителен
person_number Друга стойност, която може да идентифицира студент във Вашето учебно заведение. Тя може да е идентификационният номер на студент.  По желание
first_name Собственото име на студента. Задължително
middle_name Презимето на студента. По желание
last_name Фамилията на студента. Задължителна
grade_level Образователната степен на студента. По желание
email_address* Имейл адресът на студента. По желание
sis_username Потребителското име на студента във Вашата SIS.  По желание
password_policy Използвайте полето password_policy, за да посочите политиката на парола за всеки конкретен студент. Полето password_policy трябва да съдържа цифрата 4, цифрата 6 или цифрата 8, или да бъде оставено празно. Ако изберете 8, това ще е стандартна политика на парола (8+ буквено-цифрови знаци). Тази стойност презаписва политиката на парола за местонахождението и всяка политика за парола, която преди това сте задали за този студент. Ако оставите полето password_policy празно, за нов студент се използва политиката за парола по подразбиране и не се извършват промени по отношение на съществуващи студенти. По желание
location_id Идентификаторът location_id на студента. Трябва да отговаря на location_id във файла „Местонахождения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местонахождения“, ще имате проблеми в процеса на качване. Задължителен

* Ако външно удостоверяване е активирано, изисква се имейл адрес. Ако имейл адресът е във външен домейн, потребителският профил ще е външен.

Определяне на множество местонахождения

Можете да определите повече от едно местонахождение за студент чрез добавяне на повече колони за местонахождение във файла „Студенти“. Можете да добавите до 14 допълнителни колони за местонахождение, именувани location_id_2, location_id_3, до location_id_15. За всеки студент можете по желание да въведете друг location_id във всяка от тези колони. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местонахождения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местонахождения“, ще имате проблеми в процеса на качване.

Файл „Персонал“

Ако използвате SFTP за качване на ново лице и person_id, който определяте, вече съществува в Apple School Manager, новото лице ще презапише съществуващия потребител в Apple School Manager. След приключване на презаписването можете само да актуализирате този потребител през SFTP. Целият персонал получава стандартната политика за парола (8+ буквено-цифрови знаци).

person_id

Уникалният идентификатор за даден член на персонала. Този person_id трябва да съвпада с уникалния идентификатор във Вашата SIS, ако има такава. Този person_id е уникалният идентификатор за члена на персонала в Apple School Manager. Използвайте тази стойност за препратка към инструкторите във файла „Групи“. 

Задължителна
person_number Друга стойност, която може да идентифицира член на персонала във Вашето учебно заведение. Тя може да е номерът на баджа на персонала.  По желание
first_name Собственото име на члена на персонала. Задължително
middle_name Презимето на члена на персонала. По желание
last_name Фамилията на члена на персонала. Задължителна
email_address* Имейл адресът на члена на персонала.  По желание
sis_username Потребителското име на члена на персонала във Вашата SIS. По желание
location_id Идентификаторът location_id за този член на персонала. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местонахождения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местонахождения“, ще имате проблеми в процеса на качване. Задължителен

* Ако външно удостоверяване е активирано, изисква се имейл адрес. Ако имейл адресът е във външен домейн, потребителският профил ще е външен.

Определяне на множество местонахождения

Можете да определите повече от едно местонахождение за член на персонала чрез добавяне на повече колони за местонахождение във файла „Персонал“. Можете да добавите до 14 допълнителни колони за местонахождение, именувани location_id_2, location_id_3, до location_id_15. За всеки член на персонала можете по желание да въведете друг location_id във всяка от тези колони. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местонахождения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местонахождения“, ще имате проблеми в процеса на качване.

Файл „Курсове“

course_id Уникалният идентификатор на курса. Трябва да отговаря на съответния course_id във файла „Групи“.   Задължителен
course_number Номерът на курса. Този номер трябва да е номерът на курса във Вашата SIS или Вашата учебна програма. По желание
course_name Името на Вашия курс. По желание
location_id Идентификаторът location_id на курса. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местонахождения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местонахождения“, ще имате проблеми в процеса на качване.
Задължителен

Файл „Групи“

class_id Уникалният идентификатор на групата.    Задължителен
class_number Число или код, което идентифицира тази група във Вашето учебно заведение. За разлика от class_id, class_number не се използва за препратка на тази група в CSV файла със списъци.  По желание
course_id Идентификаторът course_id на курса, към който групата принадлежи. Той трябва да съвпада с course_id във файла „Курсове“. Задължителен
instructor_id Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“. По желание
instructor_id_2 Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“. По желание
instructor_id_3 Идентификаторът person_id на инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“. По желание
location_id Идентификаторът location_id на групата. Той трябва да отговаря на location_id във файла „Местонахождения“. Ако този запис не съвпада със записа във файла „Местонахождения“, ще имате проблеми в процеса на качване. Задължителен

Определяне на множество инструктори

Можете да определите повече от трима инструктори за група чрез добавяне на допълнителни колони за инструктори във файла „Групи“. Можете да добавите до 12 допълнителни колони за инструктори, именувани instructor_id_4, instructor_id_5, до instructor_id_15. За всяка група можете по желание да въведете друг person_id за инструктора. Той трябва да съвпада с person_id във файла „Персонал“.

Файл „Списъци“

roster_id Уникалният идентификатор на списъка във Вашата SIS или друга база данни на курса (ако има такава).  Задължителен
class_id Уникалният буквено-цифров идентификатор на групата. Той трябва да съвпада с class_id във файла „Групи“.
Задължителен
student_id Идентификаторът person_id на даден студент.  Задължителен

Файлът „Списъци“ се използва за добавяне на студенти към техните групи. Всеки ред във файла трябва да има уникален идентификатор roster_id и да съдържа само един class_id и един person_id.

Актуализиране на Вашите файлове

Когато искате да добавите или редактирате студенти, персонал и групи, редактирайте Вашите файлове с данни и качете новите копия. Всеки път, когато качвате файлове, трябва да качите всичките шест файла и всеки файл трябва да съдържа пълния списък на всяка категория, не само елементите, които възнамерявате да добавите.

След първото качване нови профили или групи ще се създават автоматично при качване. Ако запис от по-ранно качване липсва, той ще бъде деактивиран в Apple School Manager. Ако има някакви грешки, Apple School Manager ще Ви изпрати имейл.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: