Управление на функциите за контрол в iTunes за Windows

Използвайте родителски, корпоративни и образователни контроли в iTunes, за да ограничите съдържанието.

Тази статия се отнася само за iTunes 7.1 или по-нова версия, работеща на компютри с Windows.

Системните администратори могат да използват родителски, корпоративни и образователни контроли в iTunes за Windows за задаване на ограничения за съдържанието.

В стъпките в тази статия се използва редактор на системния регистър (Regedit.exe) за въвеждане на промени в системния регистър на Windows. Дори и да имате опит с редактора на системния регистър, първо архивирайте системния регистър. Ако направите грешка, това може да доведе до проблеми с компютъра или да попречи на стартирането на Windows.

Ключове от системния регистър за родителски контроли

Два ключа от системния регистър управляват родителските контроли за iTunes за Windows.

За Windows XP и 32-битова версия на Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

За 64-битова версия на Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Задаване на предпочитания за родителски контрол

Специфичната за потребителя стойност [SID] е низ, който съответства на идентификатора за защита на потребителския акаунт. Обикновено изглежда така: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Всеки потребителски акаунт има различна специфична за потребителя стойност [SID]. Затова iTunes може да съхранява уникални предпочитания за родителски контрол за всеки потребител поотделно в HKEY_LOCAL_MACHINE. За да зададете предпочитания за родителски контрол, които да се наследяват от нови потребителски акаунти, създайте ги под следните ключове от системния регистър.

За 32-битови системи Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

За 64-битови системи Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 и по-новите версии използват стойностите под тези ключове, когато не съществуват специфични за потребителя [SID] стойности.

iTunes съхранява предпочитанията за родителски контрол в пет стойности от системния регистър. iTunes използва тези стойности, когато родителските контроли са заключени:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 и по-новите версии използват тези стойности, когато не съществуват специфични за потребителя [SID] стойности:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes използва тези стойности, когато родителските контроли са отключени:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Стойности за UserFlags и AdminFlags

Име на UserFlags или AdminFlags Шестнадесетична стойност
(само при ръчно редактиране на стойността от клиентския системен регистър)
Десетична стойност
(само при разполагане на стойността от системния регистър чрез групови правила)
Забележки
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Този флаг дезактивира само интернет радиото. Той не дезактивира радиостанциите на Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

добавен в iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

добавен в iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

добавен в iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

добавен в iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

добавен в iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

добавен в iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

добавен в iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

добавен в iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

добавен в iTunes 11.3

Стойности за UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit и AdminTVShowsLimit

Тези стойности от системния регистър не се документират публично. Системните администратори обикновено работят само с предпочитанията за родителски контрол, които са зададени в стойностите от системния регистър за UserFlags и AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit и UserTVShowsLimit

Тези стойности от системния регистър съответстват на отключени родителски контроли. Те са зададени под ключа HKEY_CURRENT_USER, така че потребителите да могат да ги променят, дори и да нямат повишени привилегии. Следователно не трябва да използвате стойностите от системния регистър, ако искате да попречите на потребителите да променят зададените от вас родителски контроли.

iTunes следва ограниченията, зададени в стойностите от системния регистър за UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID и UserGamesLimit, само когато:

 • Не е зададена стойност за AdminFlags в HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Битът kParentalFlags_Locked в стойността за AdminFlags е зададен на 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit и AdminTVShowsLimit

Тези стойности в системния регистър съответстват на заключени родителски контроли. Те са зададени под ключа HKEY_LOCAL_MACHINE, потребителите имат нужда от повишени привилегии, за да ги променят.

iTunes проверява дали има стойност за AdminFlags за текущия потребител, която показва, че контролите са заключени. Ако съществува такава, iTunes използва тази стойност и игнорира всички потребителскиxxx стойности под HKEY_CURRENT_USER.

В този сценарий администраторскитеxxx стойности може да не отразяват текущите настройки за родителски контрол, ако контролите са отключени. Само потребителскитеxxx стойности се запазват, но заключените контроли в AdminFlags остават актуални.

Предварително конфигуриране на родителски контроли

За да конфигурирате предварително родителски контроли, задайте трите стойности от системния регистър в ключа от системния регистър HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls за всеки потребителски акаунт.

За тази цел използвайте един от тези методи:

 • Използвайте iTunes, за да настроите и заключите предпочитанията за родителски контрол за даден потребител, след това копирайте стойностите за този потребител под ключовете от системния регистър за други идентификатори за защита на потребителски акаунт (SID). Преди да направите това, уверете се, че не е необходимо да задавате флагове, които не могат да бъдат контролирани от потребителския интерфейс на iTunes. 
 • Използвайте редактора на системния регистър, за да зададете стойностите на родителския контрол.

За предварително конфигуриране на родителски контроли за потребителски акаунти, които все още не са създадени или използвани, задайте следните стойности.

За 32-битови версии на iTunes на 32-битови версии на Windows или 64-битови версии на iTunes на 64-битови версии на Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

За 32-битови версии на iTunes на 64-битови версии на Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Ако в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls не съществуват специфични за акаунта ключове, iTunes използва ключовете под HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

За да предотвратите промяна на родителски контроли от страна на потребители с ограничения, уверете се, че стойността kParentalFlags_Locked е зададена в ключа AdminFlags.

Когато задавате тези флагове, не забравяйте:

 • Не можете да зададете тези флагове в потребителския интерфейс на iTunes.
 • Тези настройки на флаговете влизат в сила едва когато зададете ключа kParentalFlags_Locked. Ако не заключите AdminFlags, iTunes игнорира настройките.
 • Трябва да зададете тези настройки на флаговете в AdminFlags. Ако ги зададете в UserFlags, няма да влязат в сила.
Име на UserFlags или AdminFlags Шестнадесетична стойност
(само при ръчно редактиране на стойността от клиентския системен регистър)
Десетична стойност
(само при разполагане на стойността от системния регистър чрез групови правила)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Например, за да дезактивирате настройката Check for Device Updates (Проверка за актуализации на устройството), задайте 0x40000000 като стойност от системния регистър за AdminFlags за kParentalFlags_Locked и kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: